Wi?zienie za d?ugi – czy to mo?liwe?

Niesp?acona po?yczka to potencjalnie du?e konsekwencje. W ?wiadomo?ci po?yczkobiorców uros?y one do tak wielkich rozmiarów, ?e cz?sto mo?na spotka? si? z pytaniem „czy za d?ugi mo?na i?? do wi?zienia?”. No w?a?nie – czy mo?liwe jest skazanie d?u?nika na kar? pozbawienia wolno?ci? Je?li tak, to w jakich okoliczno?ciach i na jak d?ugo? Sprawd?my, co rzeczywi?cie mo?e grozi? za d?ugi.

Co mo?e grozi? za niesp?acenie chwilówki?

Pierwszym stresuj?cym momentem, z którym przyjdzie zmierzy? si? osobie zalegaj?cej ze sp?at? chwilówki, jest ten, w którym po?yczkodawca zacznie dopomina? si? o swoj? nale?no??. Nie jest to jeszcze ostateczno?? i mo?na by? pewnym, ?e firma po?yczkowa nie si?gnie od razu po du?y kaliber. Sama dopuszcza mo?liwo??, ?e po?yczkobiorca mo?e by? zapominalski, albo czeka? na wi?kszy przyp?yw pieni?dzy, ale ogólnie nie wymiguje si? od odpowiedzialno?ci. Do takiego post?powania zmusza j? te? prawo – aby wkroczy? na drog? s?dow?, najpierw musz? zosta? wyczerpane wszystkie ?rodki polubowne. Mo?e to by? przypominanie si? monitami listownymi czy mailowymi, telefonowanie, osobiste spotkanie si? windykatora z d?u?nikiem, a nawet mediacje prowadzone przez organy wewn?trzne i s?dowe.

 

Zanim sprawa trafi do s?du, d?ug mo?e zosta? sprzedany do firmy windykacyjnej, która zachowuje takie same prawa co pierwotny wierzyciel. Czasami zdarza si? równie? tak, ?e po?yczkobiorca zostanie wezwany do s?dowej próby ugodowej. Takie post?powanie odb?dzie si? przed s?dem, ale nie zako?czy si? wyrokiem, który s?d mo?e narzuci? jednej lub obu ze stron – same musz? doj?? do porozumienia. Wierzyciel mo?e równie? skierowa? spraw? przed s?d cywilny, co w tym wypadku zako?czy si? wyrokiem. Jakim?

 

W ?adnym wypadku nie mo?e to by? wyrok skazuj?cy na kar? wi?zienia lub jak?kolwiek inn? kar?, np. grzywny. Zwykle b?dzie to nakaz zap?aty opatrzony klauzul? wykonalno?ci, co da podstawy dzia?ania komornikowi. Ten ma prawo zaj?? konto bankowe, wynagrodzenie oraz nieruchomo?ci i ruchomo?ci nale??ce do d?u?nika. B?dzie to przymusowe ?ci?ganie nale?no?ci, ale nie spowoduje tego, ?e d?u?nik mo?e i?? do wi?zienia. Sam fakt istnienia d?ugu nie jest bowiem karalny – nie jest to przewidziane przez Kodeks Karny i samo w sobie nie jest ani wykroczeniem, ani tym bardziej przest?pstwem.

 

D?u?nik mo?e jednak zosta? skazany na kar? wi?zienia. Nie b?dzie si? to, jak to ju? zosta?o wyja?nione, wynika? z istnienia d?ugu, ale z innych okoliczno?ci z tym zad?u?eniem powi?zanych. Mo?na wymieni? trzy g?ówne zachowania, które podlegaj? karze i których d?u?nik powinien si? wystrzega?.

Zatajenie maj?tku

Pierwsza sytuacja, która ma miejsce bardzo cz?sto dotyczy uchylania si? od sp?aty zobowi?za?. Je?li wyka?e si? d?u?nikowi, ?e ten ucieka od odpowiedzialno?ci i rozdaje lub sprzedaje rzeczy, które mog? by? przedmiotem zaj?cia komorniczego, ten mo?e zosta? poddany karze. Trzeba mu jednak wykaza?, ?e dzia?a? ?wiadomie i z pe?n? premedytacj? pozby? si? maj?tku w taki sposób, by komornik nie móg? zaj?c maj?tku. B?dzie si? to dotyczy? przede wszystkim sprzeda?y nieruchomo?ci lub przekazania jej na rzecz osoby trzeciej, która nie jest d?u?nikiem. Mo?e to si? równie? tyczy? transferu maj?tku za granic?.

 

O zagro?eniu wi?zieniem mówi wprost art. 300 Kodeksu Karnego: „§ 1. Kto, w razie gro??cej mu niewyp?acalno?ci lub upad?o?ci, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, ?e usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywi?cie lub pozornie obci??a albo uszkadza sk?adniki swojego maj?tku, podlega karze pozbawienia wolno?ci do lat 3.”

Wy?udzenie po?yczki

Wy?udzenie kredytu lub po?yczki jest przest?pstwem oszustwa i mo?e dotyczy? ka?dej sytuacji, w której uzyska?o si? po?yczk? podaj?c nieprawdziwe dane. Nie ma przy tym znaczenia to, czy po?yczka przekszta?ci?a si? ju? w d?ug, czy nie. Je?li tylko firma po?yczkowa odkryje pewne fakty, które b?d? ?wiadczy? o oszustwie, ma pe?ne prawo do tego, by zg?osi? t? spraw? policji lub prokuraturze.

 

To przest?pstwo zagro?one jest kar? wi?zienia do lat 8., co okre?la art. 286 Kodeksu Karnego: „Kto, w celu osi?gni?cia korzy?ci maj?tkowej, doprowadza inn? osob? do niekorzystnego rozporz?dzenia w?asnym lub cudzym mieniem za pomoc? wprowadzenia jej w b??d albo wyzyskania b??du, lub niezdolno?ci do nale?ytego pojmowania przedsi?branego dzia?ania, podlega karze pozbawienia wolno?ci od 6 miesi?cy do lat 8”.

D?ugi alimentacyjne

Jest to specyficzny rodzaj zad?u?enia, za który do wi?zienia mo?na i?? poprzez uchylanie si? od jego sp?aty. Je?li jedno z rodziców pracuje na czarno lub nie chce podj?? si? pracy zarobkowej, mo?e zosta? skazane. Opisuje to art. 209 Kodeksu Karnego: „Kto uchyla si? od wykonania obowi?zku alimentacyjnego okre?lonego co do wysoko?ci orzeczeniem s?dowym, ugod? zawart? przed s?dem albo innym organem, albo inn? umow?, je?eli ??czna wysoko?? powsta?ych wskutek tego zaleg?o?ci stanowi równowarto?? co najmniej 3 ?wiadcze? okresowych albo je?eli opó?nienie zaleg?ego ?wiadczenia innego ni? okresowe wynosi co najmniej 3 miesi?ce, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do roku.”

Windykator nie mo?e straszy? wi?zieniem

Cz?sto zdarza si? tak, ?e windykator, by sk?oni? d?u?nika do uregulowania zobowi?zania, b?dzie próbowa? wywrze? na nim presj? psychologiczn?. Mo?e chwyta? si? ró?nych sposobów – pocz?wszy od wykonywania wielu po??cze? dziennie, po wizyty domowe, a nawet rozpytywanie s?siadów i rodziny d?u?nika. Niektórzy windykatorzy posuwaj? si? równie? do gró?b s?ownych. Nie zawsze b?dzie chodzi? o gro?enie w sensie fizycznym i dos?ownym.

 

Znacznie cz??ciej b?dzie to straszenie nieprawdziwymi konsekwencjami braku sp?aty, takimi jak odebranie dzieci za d?ugi, czy w?a?nie skazanie na kar? wi?zienia. Jak wynika ze wcze?niejszych paragrafów – ?adna z tych informacji nie jest prawdziwa. Co wi?cej – wszystkie wymienione zachowania windykatora podlegaj? karze i warto je zg?osi?, zarówno do firmy, któr? reprezentuje windykator, jak i policji. O dzia?aniach windykatorów pisali?my ju? w artykule: Telefoniczna windykacja nale?no?ci – co trzeba o tym wiedzie??.