Weryfikacja po?yczkobiorcy – gdzie po?yczymy bez przelewu?

Przelew weryfikacyjny w po?yczkach internetowych nie s?u?y tylko temu, by po?yczkodawca uzyska? nasze dane bankowe i wiedzia? na jakie konto przela? po?yczk?. Przez d?ugi czas by? (i nadal jest) to niezawodny sposób na potwierdzenie to?samo?ci klienta i zdobycie pewno?ci, ?e nikt nie podszywa si? pod osob?, której dane widniej? we wniosku. Dzi? powoli odchodzi si? on niego i wprowadza inne rozwi?zania.

Dlaczego przelew weryfikacyjny nie zawsze si? sprawdza?

Powody mog? by? ró?ne. Pierwszym z nich jest to, ?e taka weryfikacja przez przelew mo?e zaj?? sporo czasu, bowiem aby firma po?yczkowa mog?a wyda? decyzj?, nie wystarczy sam fakt wykonania przelewu, ale zaksi?gowanie go na koncie tej?e firmy. Je?li przelew wykonywany jest pomi?dzy ró?nymi bankami, to firma po?yczkowa otrzyma dopiero przy nast?pnej sesji bankowej, co mo?e zaj?? kilka godzin, a czasami nawet d?u?ej. Je?eli firma po?yczkowa stosuje przelew jako metod? weryfikacji, warto zawczasu dowiedzie? si?, w jakich bankach posiada konta, by mie? pewno??, ?e op?ata weryfikacyjna dotrze na ich konto ekspresowo – pisali?my o tym w artykule W jakiej firmie otrzymam po?yczk? najszybciej – przegl?d firm.

Przelew weryfikacyjny mo?e te? ju? na wst?pie eliminowa? mo?liwo?? zaci?gni?cia po?yczki przez niektóre grupy spo?eczne. Starsi ludzie, pomimo tego ?e posiadaj? konto w banku i równie cz?sto tak?e dost?p do bankowo?ci elektronicznej, nierzadko wcale jej nie u?ywaj? i nie wiedz? jak zrobi? przelew. Dodatkowo, co stanie je?li na koncie klienta nie ma ?rodków albo nawet jest debet? Brak ?rodków niestety uniemo?liwia wykonanie tego przelewu, wi?c tacy po?yczkobiorcy musz? cz?sto rezygnowa? z oferty firmy, któr? wybrali.

Weryfikacja za pomoc? ekspresowej aplikacji

Rozwi?zaniem, które z powodzeniem stosowane jest przez cz??? firm po?yczkowych s? aplikacje internetowe, które umo?liwiaj? natychmiastow? weryfikacj? bez potrzeby przelewania op?aty weryfikacyjnej, a przez to skracaj? czas potrzebny do uzyskania po?yczki. Ka?dy, kto zechce skorzysta? z takiej aplikacji, jest zobowi?zany poda? swoje dane do zalogowania si? do bankowo?ci elektronicznej (czyli login i has?o). Dzi?ki temu aplikacja mo?e po??czy? si? z kontem po?yczkobiorcy i pobra? jego dane osobowe, a niekiedy tak?e histori? transakcji maj?cych potwierdzi? zdolno?? kredytow? klienta firmy.

W jakich firmach nie trzeba robi? przelewu weryfikacyjnego?

Obecnie w u?yciu s? g?ównie trzy aplikacje szybkiej weryfikacji: Instantor, KontoConnect i Kontomatik.

Instantor to aplikacja, w której klient podaj?c swój login i has?o do bankowo?ci elektronicznej wyra?a zgod? na wgl?d do swojego konta bankowego. Oprócz danych osobowych, Instantor potwierdzi tak?e zdolno?? kredytow? poprzez uzyskanie wgl?du do operacji bankowych z ostatnich 12 miesi?cy. Z us?ug aplikacji Instantor korzystaj? firmy:
Ale Gotówka
ExtraPortfel
• Credilo
Wandoo
Ferratum
• Freezl
LendOn
POLO?yczka
MoneyMan
• Chwilówkomat
• Zaplo

U?ywaj?c KontoConnect, klient zostanie przeniesiony w trakcie wnioskowania do aplikacji, w której najpierw musi wybra? swój bank z przedstawionej listy, a nast?pnie zalogowa? si? w nim. Ta aplikacja sprawdza dane osobowe klienta, ale w odró?nieniu od us?ugi Instantor nie ma wgl?du w stan konta klienta, list? transakcji i inne posiadane przez niego produkty finansowe. KontoConnect mo?emy spotka? w:
Wonga
Miloan
Monedo Now
SuperGrosz

Us?uga Kontomatik jest troch? inna ni? poprzednie dwie. W tym wypadku klient firmy po?yczkowej nie podaje swoich danych, a po prostu w trakcie sk?adania wniosku zaloguje si? w tradycyjny sposób na swoje konto bankowe (obs?uguj? go w?a?ciwie wszystkie banki w Polsce), za? firma po?yczkowa porówna dane bankowe z tymi widniej?cymi we wniosku. Kontomatik jest aplikacj? mniej popularn?, ale pozostaje w u?ytku kilku wi?kszych firm:
Fellow Finance
Halopo?yczka

Nieinternetowe metody weryfikacji

Inn?, cho? nie tak popularn? metod? potwierdzenia to?samo?ci klienta jest osobiste wylegitymowanie go. Ma to miejsce w trzech typach po?yczek: z obs?ug? domow?, tych wyp?acanych za pomoc? czeku i realizowanych na poczcie po okazaniu specjalnego kodu SMS. W pierwszym typie po?yczki (specjalizuje si? w nim Provident), po?yczkobiorc? odwiedza w domu pracownik firmy, któremu klient musi pokaza? dowód osobisty. Pieni?dze z po?yczki s? mu wyp?acane od razu po podpisaniu umowy po?yczkowej. Przy po?yczkach wyp?acanych za pomoc? czeku, umowa dostarczana jest przez kuriera i to na niego spada obowi?zek wylegitymowania po?yczkobiorcy i wr?czenia mu czeku. Natomiast kod SMS, który przesy?any jest klientowi wraz z decyzj? po?yczkow? uprawnia go do odbioru pieni?dzy w urz?dzie pocztowym, je?li po?yczkobiorca wylegitymuje si? jednocze?nie aktualnym dowodem osobistym. W ?adnym w powy?szych wypadków nie tylko nie ma potrzeby wykonania przelewu weryfikacyjnego, ale te? nie jest konieczne posiadanie konta bankowego.