Wcze?niejsza sp?ata po?yczki – ile mo?emy na niej zaoszcz?dzi??

Przed zdecydowaniem si? na zaci?gni?cie po?yczki online, warto po?wi?ci? kilka chwil na to, by w jak najwi?kszym stopniu dopasowa? po?yczk? do swoich potrzeb i mo?liwo?ci. W tym z pewno?ci? pomo?e porównywarka po?yczkowa, ale ?wiadomy wybór po?yczki to równie? dog??bne poznanie swoich praw i obowi?zków wynikaj?cych z przepisów. Jednym z tych bezwarunkowych i przys?uguj?cych ka?demu po?yczkobiorcy praw jest mo?liwo?? oddania ca?ej po?yczonej kwoty po?yczki przed ustalonym w umowie terminem. Trzeba pami?ta? o tym, ?e obowi?zkiem firmy po?yczkowej jest takie dzia?anie umo?liwi?.

Czy firma po?yczkowa mo?e nie przyj?? wcze?niejszej sp?aty?

Prawo po?yczkobiorcy do wcze?niejszej sp?aty po?yczki przys?uguje mu na mocy przepisów ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku wraz z pó?niejszymi nowelizacjami. Po?yczkodawca nie mo?e wi?c odmówi? przyj?cia wcze?niejszej sp?aty. Post?powanie odwrotne by?oby ?amaniem prawa, a dodatkowo tak?e nara?aniem po?yczkobiorcy na koszty. Dlaczego?

 

Wspomniana ustawa (a dok?adnie art. 49) mówi o tym, ?e „w przypadku sp?aty ca?o?ci kredytu przed terminem okre?lonym w umowie, ca?kowity koszt kredytu ulega obni?eniu o te koszty, które dotycz? okresu, o który skrócono czas obowi?zywania umowy, chocia?by konsument poniós? je przed t? sp?at?”. Je?li wi?c po?yczkodawca nie przyj??by wcze?niejszej sp?aty, po?yczkobiorca musia?by ponie?? koszty wi?ksze ni? nale?ne za rzeczywisty czas u?ytkowania pieni?dzy.

 

Pró?no wi?c szuka? po?yczkodawcy, który wcze?niejszej sp?aty nie umo?liwi. Z pewno?ci? nie post?pi tak ?adna zaufana i polecana firma po?yczkowa. Je?eli jednak w umowie spotkamy si? z zapisem wykluczaj?cym tak? mo?liwo??, mo?emy by? pewni, ?e funkcjonowanie ca?ej firmy jest co najmniej podejrzane. Z du?ym prawdopodobie?stwem b?dzie to instytucja, która nie szuka uczciwego zarobku i lepiej skorzysta? z us?ug innego po?yczkodawcy.

Ile mog? zaoszcz?dzi? na wcze?niejszej sp?acie?

Z tre?ci przytoczonego wcze?niej art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim wynika, i? po?yczkodawca ma obowi?zek zwróci? cz??? wyliczonych wcze?niej kosztów po?yczki za niewykorzystany okres finansowania. Ostateczny zwrot po?yczki zostanie wi?c przeliczony wed?ug liczby dni, po których nast?pi? zwrot. Z zwi?zku z tym, je?li po?yczkobiorca zaci?gn?? chwilówk? na 30 dni, a sp?aci? j? ju? po 10, tylko za tyle zap?aci zarówno odsetki, jak i kwot? prowizji.

 

Dzieje si? tak jednak tylko w przypadku, kiedy po?yczka jest ob?o?ona kosztami wynikaj?cymi z oprocentowania sta?ego, prowizji lub op?aty administracyjnej. Zwrotowi nie podlega natomiast op?ata przygotowawcza. Z za?o?enia jest to koszt, który poniesie po?yczkodawca z tytu?u przygotowania klientowi oferty po?yczkowej. Wszystkie czynno?ci, które by?y do tego niezb?dne zosta?y ju? wykonane i nie mo?na ich cofn??, a jej wysoko?? nie zale?y od tego, ile czasu realnie po?yczkobiorca korzysta? z pieni?dzy.

Uwaga na prowizj? rekompensacyjn?

Mo?liwo?? uiszczenia rekompensaty za utracony przez po?yczkodawc? zysk przewiduje art. 50 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z nim po?yczkobiorca zobowi?zany jest zap?aci? prowizj? rekompensacyjn? w przypadku, gdy pozosta?a do sp?aty kwota po?yczki przekracza 300% ?redniego wynagrodzenia z roku poprzedzaj?cego, czyli oko?o 14 tysi?cy z?otych.

 

Dodatkowo, pozostaj?cy okres sp?aty musi wynosi? przynajmniej 12 miesi?cy. Prowizja rekompensacyjna nale?na jest wi?c wy??cznie w przypadku po?yczek ratalnych w wysokich kwotach i z bardzo d?ugim okresem sp?aty. Po?yczkobiorca mo?e wtedy za??da? nie wi?cej ni? 1% nadp?acanej kwoty.

W jaki sposób mog? sp?aci? po?yczk? wcze?niej?

Polityka firm po?yczkowych w tej kwestii jest naprawd? ró?na, wi?c dobrze zapozna? si? ze szczegó?ow? procedur? jeszcze przed zaci?gni?ciem po?yczki lub, je?li ma si? zamiar dokona? wcze?niejszej sp?aty – zasi?gn?? informacji na firmowej infolinii. Niezale?nie od tego, w jaki sposób sp?acimy po?yczk?, powinna by? ona przyj?ta i przeliczona ponownie.

 

Taka sp?ata mo?e jednak spowodowa? niepotrzebny chaos i problemy z w?a?ciwym zaksi?gowaniem po?yczki. Niekiedy taka informacja na bie??co pojawia si? na indywidualnym profilu klienta i po?yczkobiorca mo?e ka?dego dnia zobaczy?, jak przedstawiaj? si? koszty. Takie rozwi?zanie jest bardzo ch?tnie stosowane przez firm? Wonga.

 

Niektóre firmy po?yczkowe dopuszczaj? mo?liwo?? sp?aty po?yczki bez wcze?niejszego informowania o tym po?yczkodawcy – z tak? praktyk? mo?emy spotka? si? mi?dzy innymi w firmach Vivus i Lendon. Trzeba jednak pami?ta? o tym, ?eby przela? ca?? nale?? kwot?, ??cznie z pierwotnie wyliczonymi kosztami. Po tym po?yczkodawca na podstawie daty zaksi?gowania przelewu wyliczy rzeczywiste koszty i zwróci nadwy?k? na konto klienta.

 

W wi?kszo?ci jednak utar?o si?, ?e najw?a?ciwszym post?powaniem jest uprzednie poinformowanie firmy po?yczkowej o swoim zamiarze. Jest to sposób naprawd? najwygodniejszy dla po?yczkobiorcy – musi on sp?aci? tylko nale?n? kwot?, bez nadwy?ki. Mo?e mie? w zwi?zku z tym mniejsze problemy ze zgromadzeniem odpowiedniej kwoty gotówki. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy sp?acamy bardzo wysok? po?yczk?. Po kontakcie mailowym lub telefonicznym po?yczkodawca (np. Via SMS) powinien ustali? konkretny dzie? sp?aty po?yczki i wyliczy? koszty.