Wakacje po?yczkowe – wygoda czy pu?apka?

Pieni?dze, które mo?emy zyska? dzi?ki po?yczkom, s? sposobem na realizacj? swoich zamierze? i utrzymanie po??danego standardu ?ycia. Niezaprzeczalnie po?yczki mog? pomóc w wielu problemach i u?atwi? ?ycie, ale dopiero do momentu, w których do?wiadczymy problemów ze sp?at?. Wbrew pozorom, nie jest to sytuacja rzadka. Z pomoc? mog? wtedy przyj?? wakacje po?yczkowe.

Czym s? wakacje po?yczkowe?

Wakacje po?yczkowe, które dotychczas znane by?y w praktyce bankowej, to mo?liwo?? odroczenia p?atno?ci jednej lub kilku rat podczas trwania ca?ego okresu sp?aty po?yczki. Przydaj? si? szczególnie wtedy, gdy po?yczkobiorca do?wiadcza przej?ciowych problemów finansowych lub nag?ych wydatków i w danym miesi?cu nie jest w stanie sp?aci? raty na czas. Zamiast zwleka? z op?aceniem raty i nara?a? si? na negatywne konsekwencje braku sp?aty, mo?e w ?atwy sposób odroczy? jedn? rat? i sp?aci? j? razem z nast?pn? w najbli?szym przypadaj?cym terminie wed?ug harmonogramu.

Dlaczego warto korzysta? z wakacji po?yczkowych?

Pozabankowe po?yczki ratalne dost?pne s? z niekiedy bardzo d?ugim okresem sp?aty, co wbrew pozorom mo?e by? problematyczne. Nikt nie jest bowiem w stanie przewidzie?, jak b?dzie wygl?da? jego sytuacja finansowa za rok czy dwa. Pod uwag? warto wzi?? równie? to, ?e w ka?dej chwili mo?e nas spotka? ci??ka sytuacja: przej?ciowe problemy zdrowotne, mniejsze uposa?enie (wystarczy, ?e w jednym miesi?cu nie otrzymamy premii lub dodatku motywacyjnego), zepsuty samochód, czy p?kni?ta rura i zalane mieszkanie.

 

W planowaniu bud?etu na sp?at? po?yczki dobrze uwzgl?dni? równie? okresy „wydatkogenne”, czyli takie, w którym miesi?czne koszty utrzymania b?d? wi?ksze ni? zazwyczaj. Zalicza si? do nich przede wszystkim okres bo?onarodzeniowy i wakacyjny. Poza tym zawsze mo?emy zosta? zaproszeni na ?lub czy pierwsz? komuni? – takich okazji jest naprawd? mnóstwo i nie wszystkie da si? przewidzie?. Odroczenie p?atno?ci raty pozwoli na odci??enie bud?etu i mo?liwo?? sfinansowania innych wydatków.

Wakacje po?yczkowe w Zaplo i Hapipo?yczki

Mo?liwo?? uzyskania wakacji po?yczkowych znajduje si? w podstawowej ofercie Zaplo i Hapipo?yczki ju? od d?u?szego czasu.

Zaplo udzieli finansowania w kwocie 1000-10 000 z?otych nawet na 36 miesi?cy. Z wakacji po?yczkowych u tego po?yczkodawcy mo?na skorzysta? po wcze?niejszym zawiadomieniu i wniesieniu op?aty (2,5% kwoty po?yczki). Nie jest to jednak opcja dost?pna dla wszystkich. Zaplo ma bowiem pe?ne praw odmówi? odroczenia p?atno?ci, je?li uzna, ?e nie pozwala na to zdolno?? kredytowa po?yczkobiorcy.

Hapi Po?yczki to po?yczka o kwocie nieco wy?szej ni? w Zaplo, bo a? 15 000 z?otych. Okres finansowania pozostaje jednak ten sam i wynosi 36 miesi?cy. Wakacje po?yczkowe przydadz? si? wi?c tym bardziej, bo przy maksymalnej kwocie wy?sza b?dzie pojedyncza rata. Z odroczenia p?atno?ci u tego po?yczkodawcy mo?na korzysta? nawet wielokrotnie. W zale?no?ci od tego, na ile rat zosta?a zaci?gni?ta po?yczka, mo?na przesuwa? p?atno?? raty:

  • jednokrotnie – dla po?yczek na okres od 7 do 11 miesi?cy;
  • dwukrotnie – dla po?yczek na okres od 12 do 17 miesi?cy;
  • trzykrotnie – dla po?yczek na okres od 18 do 23 miesi?cy;
  • czterokrotnie – dla po?yczek na okres 24 i wi?cej miesi?cy.

Jak wida?, klienci, którzy po?yczyli na okres krótszy ni? 7 miesi?cy, nie mog? skorzysta? z wakacji po?yczkowych. Pozostali mog? wnioskowa? o nie najpó?niej w nast?pnym dniu po terminie sp?aty.

Wygoda czy zagro?enie?

Wakacje po?yczkowe to niebagatelne u?atwienie dla po?yczkobiorcy. Konsekwencje, które móg?by ponie?? w zwi?zku z niesp?aceniem po?yczki mog?yby jeszcze bardziej pogorszy? nieciekaw? sytuacj?. Nie tylko s? to dodatkowe koszty nieterminowo?ci (14% w skali roku) nale?ne wierzycielowi czy znienawidzone przez wszystkich monity. W rzeczywisto?ci nast?pstwa braku sp?aty mog? by? bardziej dojmuj?ce – nawet w postaci egzekucji komorniczej (zobacz: Jak wygl?da windykacja d?ugów?), nie mówi?c ju? o kosztach takiego post?powania – sam komornik naliczy 15% kwoty zobowi?zania, ale nie mniej ni? 10% ?redniego miesi?cznego wynagrodzenia.

 

Nie zawsze jednak wakacje po?yczkowe si? sprawdz?. W przypadku wspomnianych wcze?niej przej?ciowych problemów b?d? idealnym wyj?ciem z sytuacji. Co, jednak je?li po?yczkobiorc? spotkaj? problemy d?ugotrwa?e, takie jak na przyk?ad utrata pracy? Trzeba pami?ta?, ?e sp?ata raty nie b?dzie anulowana, a jedynie przesuni?ta. Co wi?cej, w nast?puj?cym miesi?cu konieczne b?dzie op?acenie raty podwójnej, co jeszcze bardziej nadszarpnie finanse osobiste, a mo?e nawet b?dzie niewykonalne. W takim przypadku mo?na oczywi?cie z takich wakacji skorzysta?, ale jest to tylko odwlekanie konsekwencji w czasie.

D?ugotrwa?e problemy ze sp?at? po?yczki – jak je rozwi?za??

Kiedy nad po?yczkobiorc? wisi gro?ba niesp?acenia zobowi?zania dobrze, je?li nie si?ga?by wtedy po ?rodki dora?nie, jakimi s? w?a?nie wakacje po?yczkowe. W takim przypadku odpowiedniejsze jest ponowne przejrzenie umowy po?yczkowej i sprawdzenie, czy po?yczkodawca dopuszcza mo?liwo?? zmiany harmonogramu rat. W niektórych przypadkach mo?liwe jest wyd?u?enie okresu sp?aty w taki sposób, by rata zmniejszy?a si? do mniej lub bardziej akceptowalnego poziomu, a w ka?dym razie do poziomu osi?galnego. Jest to mo?liwe zarówno w Zaplo, jak i Hapipo?yczki, ale pod pewnymi warunkami – tylko je?li pierwotnie nie zaci?gn?li?my po?yczki na maksymalny okres sp?aty. Podobn? polityk? stosuj? równie? firmy takie jak Provident czy Super Grosz.

 

Niekiedy mo?liwe b?dzie równie? ustalenie z po?yczkodawc? indywidualnego harmonogramu dostosowanego do aktualnej sytuacji finansowej sp?acaj?cego. Instytucje pozabankowe bardzo cz?sto zach?caj? do kontaktu w razie wyst?pienia jakich? przeszkód, ale rzecz jasna bardziej sk?onne s? ugody bazuj?cej na wa?nych powodach, zwykle niezawinionych przez po?yczkobiorc?. Ten musi by? przygotowany na to, by swoj? z?? sytuacj? w jakikolwiek sposób udokumentowa?. Takie rozwi?zanie nie jest bowiem remedium na tarapaty po?yczkobiorców, którzy przecenili swoje mo?liwo?ci.