W jakiej firmie otrzymam po?yczk? najszybciej – przegl?d firm

Po?yczka w 15 minut. Z tym okre?leniem mo?e bardzo cz?sto spotka? si? nawet laik, który z po?yczkami ma styczno?? tylko w reklamach. Ten, który pewne do?wiadczenie posiada, wie, ?e z czasem uzyskania po?yczki mo?e by? ró?nie i, je?li nast?pnym razem zdecyduje si? na po?yczk?, zapozna si? wcze?niej z zestawieniami chwilówek i dok?adnie przeczyta warunki zaci?gni?cia po?yczki.

Sk?d to s?ynne 15 minut?

Ten czas najcz??ciej (ale nie zawsze!) odnosi si? do czasu wydania decyzji po?yczkowej, czyli czasu, w którym po?yczka zostanie nam przyznana i w ?wietle prawa staniemy si? po?yczkobiorcami. Tak rzeczywi?cie jest – procesy analizy zdolno?ci kredytowej wnioskuj?cego i weryfikacji danych zawartych we wniosku dokonywane s? automatycznie, wi?c tak naprawd?, je?li tylko wnioskodawca spe?nia warunki, decyzja po?yczkowa mo?e by? wydana „od r?ki”.

Od czego zale?y czas uzyskania po?yczki?

15 minut nie jest wi?c ?atwe do uzyskania, ale mo?liwe. W wielu przypadkach, czas uzyskania po?yczki  mo?e si? do niego znacz?co zbli?y?, je?eli zaistniej? ku temu odpowiednie warunki:

  • sposób zbierania danych dotycz?cych klienta – du?o zale?y od tego, w jaki sposób firma b?dzie ??da? udowodnienia zdolno?ci kredytowej klienta. Wi?kszo?? z firm wymaga jedynie podania wysoko?ci dochodów we wniosku i czasami uzyskuje ich potwierdzenie w postaci wyci?gu z konta bankowego klienta. Cz?sto wyci?g pobierany jest przez sam? firm? (klient nie musi wi?c nic wysy?a?) po uzyskaniu jednorazowego dost?pu do konta bankowego klienta. Tylko w szczególnych przypadkach, je?li po?yczkodawca ma w?tpliwo?ci co do prawdziwo?ci danych we wniosku, firma po?yczkowa decyduje si? na telefon do klienta.
  • sposób weryfikacji to?samo?ci i konta bankowego – podstawowym sposobem weryfikacji jest przelanie ma?ej kwoty na konto firmy po?yczkowej. Dzi? coraz wi?cej firm stawia na szybk? identyfikacj? za pomoc? aplikacji, do której przysz?y po?yczkobiorca musi si? zalogowa? swoimi danymi bankowymi. Ten sposób weryfikacji zajmuje dos?ownie 2 minuty.
  • sposób dokonywania wysy?ki – pewnych rzeczy nie da si? przeskoczy? i pieni?dze nadal w wi?kszo?ci wysy?ane s? przelewem (s? jeszcze po?yczki domowe, czy po?yczki, które mo?na odebra? na poczcie). Przelew tradycyjny mo?e zaj?? kilka godzin lub potrwa? nawet do kolejnego dnia roboczego, je?li wykonywany jest pomi?dzy ró?nymi bankami. W tych samym bankach traktowany jest jako przelew wewn?trzny i realizowany jest najwy?ej w ci?gu kilku minut. Z tego powodu firmy po?yczkowe najcz??ciej posiadaj? konta w kilku ró?nych bankach, by ich klienci mogli si? cieszy? pieni?dzmi natychmiast.

Weryfikacja ekspresowa bez przelewu – w jakich firmach?

Najcz??ciej stosowanymi aplikacjami stosowanymi do potwierdzenia danych klienta s? aplikacje Instantor, Kontomatik oraz GroszConnect i KontoConnect. Klient u?ywaj?cy takiej aplikacji na samym pocz?tku musi wybra? bank, w którym posiada konto, a nast?pnie poda? login i has?o do swojego konta w banku, które poda? we wniosku. Po??czenie tej czynno?ci jest szyfrowane, wi?c nikt nie uzyska dost?pu do tych danych. One same nie s? za? nigdzie przechowywane, ani przetwarzane. Troch? inaczej sprawa wygl?da w przypadku Kontomatik – w tej aplikacji trzeba tradycyjnie, poprzez stron? internetow? zalogowa? si? do swojego konta podczas sk?adania wniosku.

W jakich firmach mo?emy skróci? czas weryfikacji do nie wi?cej ni? dwóch minut?

Instantor: LendOn, MoneyMan, ExtraPortfel, Zaplo

KontoConnect: MonedoNow

GroszConnect: SuperGrosz, Super Rata

Kontomatik: Fellow Finance, Halo Po?yczka, Wonga, Miloan, Ale Gotówka, Chwilówkomat

Firma po?yczkowa, a konto w banku

Szybko?? wyp?aty pieni?dzy, ale tak?e szybko?? dokonania przelewu weryfikacyjnego, zale?y tak?e od tego, pomi?dzy jakimi bankami te przelewy s? dokonywane. Klienci, którzy posiadaj? konta w wyszczególnionych na li?cie bankach, mog? liczy? na najszybsz? po?yczk?, je?li wybior? odpowiadaj?c? tym bankom firm?. Na li?cie pomini?ta zosta?a firma Wonga. Dlaczego? To firma, która posiada konta w?a?ciwie we wszystkich dost?pnych bankach, wi?c nie powinno by? problemu praktycznie z ?adnym przelewem.

Alior Bank: Efino, ExtraPortfel, Filarum, LendOn, NetCredit, Po?yczka Plus, Po?yczkomat, Super Grosz, Tani Kredyt, Via SMS, Vivus, Wandoo,

BPH: Via SMS,

BG?: Super Grosz,

BZ WBK: Efino, ExtraPortfel, Filarum, LendOn, NetCredit,  Po?yczka Plus, Po?yczkomat, Super Grosz, Tani Kredyt, Via SMS, Vivus, Wandoo,

Credit Agricole: Super Grosz,

Getin Bank: Efino, ExtraPortfel, LendOn, Super Grosz,

ING Bank ?l?ski: NetCredit, Via SMS,

mBank: Efino, ExtraPortfel, Fellow Finance, Filarum, LendOn, NetCredit, Po?yczkomat, Super Grosz, Tani Kredyt, Via SMS, Wandoo,

Millennium Bank: Efino, ExtraPortfel, Filarum, LendOn, Miloan, NetCredit, Po?yczka Plus, Po?yczkomat, Tani Kredyt, Via SMS, Vivus, Wandoo,

Nest Bank: Super Grosz,

Pekao S.A.: Efino, ExtraPortfel, Filarum, LendOn, NetCredit, Po?yczka Plus, Po?yczkomat, Tani Kredyt, Via SMS, Vivus, Wandoo,

PKO BP: Efino, ExtraPortfel, Fellow Finance, Filarum, LendOn, NetCredit, Po?yczka Plus, Po?yczkomat, Tani Kredyt, Via SMS, Vivus, Wandoo,

Nordea: ExtraPortfel,

Orange Finanse: Super Grosz, Via SMS

Bank Pocztowy: Super Grosz,

Blue Media – idealny sposób na unikni?cie sesji bankowych

Blue Media to specjalna platforma finansowa, która po?redniczy w p?atno?ciach online. Dzi?ki temu, pieni?dze na koncie klienta znajduj? si? w?a?ciwie od raz po ich wys?aniu, niezale?nie od tego pomi?dzy jakimi bankami takie przelewy s? wykonywane. Z us?ug ekspresowych przelewów korzystaj? firmy takie jak Ekassa, Ferratum i MoneyMan.