W czym nam mog? pomóc rejestry firm po?yczkowych?

Obecnie w Polsce istnieje jeden oficjalny Rejestr Instytucji Po?yczkowych tzw. RIP, prowadzony przez Komisj? Nadzoru Finansowego, a dzia?aj?cy od 22 lipca 2017 roku. Mia? on na celu stworzy? list? legalnie dzia?aj?cych firm po?yczkowych na terenie RP, które musz? spe?nia? okre?lone wymagania, aby si? w nim w ogóle znale??. Taki rejestr by? potrzebny zarówno samym firmom po?yczkowym, które stara?y si? o zdobycie zaufania swoich klientów, jak i samym Po?yczkobiorcom, poszukuj?cym rzetelnych i uczciwych Po?yczkodawców udzielaj?cych pozabankowych chwilówek.

Rejestr Instytucji Po?yczkowych KNF

Rejestr Instytucji Po?yczkowych powsta? na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad po?rednikami kredytu hipotecznego i agentami, która znowelizowa?a przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, w zakresie nadzoru nad firmami po?yczkowymi.

Wymagania wobec firm po?yczkowych

Aby znale?? si? na elektronicznej li?cie legalnych Po?yczkodawców udzielaj?cych chwilówek na terenie Polski, trzeba spe?nia? kilka, podstawowych warunków, wymienionych w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, art. 59a – Warunki dzia?alno?ci instytucji po?yczkowych.

S? one nast?puj?ce:

 1. Instytucja po?yczkowa mo?e prowadzi? dzia?alno?? wy??cznie w formie spó?ki z ograniczon? odpowiedzialno?ci? albo spó?ki akcyjnej.
 2. Minimalny kapita? zak?adowy instytucji po?yczkowej wynosi 200 000 z?.
 3. Kapita? zak?adowy, o którym mowa w ust. 2, mo?e by? pokryty wy??cznie wk?adem pieni??nym. ?rodki na pokrycie tego kapita?u nie mog? pochodzi? z kredytu, po?yczki, emisji obligacji lub ze ?róde? nieudokumentowanych.
 4. Cz?onkiem zarz?du, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentem instytucji po?yczkowej mo?e by? wy??cznie osoba, która nie by?a prawomocnie skazana za przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieni?dzmi i papierami warto?ciowymi lub przest?pstwo skarbowe.
 5. Do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru S?dowego do??cza si?:
  1. za?wiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralno?ci za przest?pstwo skarbowe dotycz?ce cz?onków zarz?du, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej lub ich o?wiadczenia,
  2. za?wiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralno?ci za przest?pstwa okre?lone w ust. 4 dotycz?ce prokurenta,
  3. o?wiadczenie, ?e spó?ka zamierza prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? w zakresie udzielania kredytów konsumenckich jako instytucja po?yczkowa.

Firma po?yczkowa mo?e dzia?a? na terenie RP dopiero po uzyskaniu wpisu do powy?szego Rejestru Instytucji Po?yczkowych. Ka?de dzia?anie bez rejestracji w bazie jest nielegalne i grozi za to grzywna do 500 tysi?cy z?otych za udzielanie kredytów konsumenckich oraz do 100 tysi?cy z?otych za prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie po?rednictwa kredytu konsumenckiego bez wymaganego wpisu do rejestru po?redników kredytowych.

Jak mo?na skorzysta? z takiego rejestru?

Rejestr RIP jest ogólnodost?pny dla ka?dego konsumenta pod adresem internetowym: https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_instytucji_pozyczkowych
Obecnie baza ta (stan z 7.08.2018 roku) zawiera oko?o 385 instytucji po?yczkowych dzia?aj?cych w Polsce. Oprócz pe?nej nazwy firmy znajdziemy tam tak?e jej dane identyfikacyjne, takie jak: adres siedziby, KRS czy NIP.

 

Co równie istotne, wpis do RIP dokonywany jest na ?yczenie Po?yczkodawcy za uiszczeniem op?aty 600 z?otych. Wymagane jest równie? dostarczenie wraz z wnioskiem o wpis, wymaganych dokumentów do KNF, takich jak m.in. za?wiadczenie o niekaralno?ci cz?onków organów za przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieni?dzmi i papierami warto?ciowymi lub przest?pstwo skarbowe (art. 59 ac, ust. 3, ukk).

Korzy?ci dla konsumentów

Jako konsument, znaj?c te podstawowe wymagania wobec firm po?yczkowych, mo?na dok?adniej przyjrze? si? konkretnemu Po?yczkodawcy czy rzeczywi?cie jest spó?k? lub, czy posiada okre?lony kapita? zak?adowy, co zdecydowanie u?atwia nam odró?ni? wiarygodne ?ród?a chwilówek od naci?gaczy i oszustów.

 

Firma po?yczkowa, która spe?ni?a powy?sze wymagania Krajowego Nadzoru Finansowego i widnieje w bazie, to pewno?? i gwarancja dla konsumenta, ?e szukaj?c wiarygodnego ?ród?a chwilówki, dobrze trafi?. Taki Po?yczkodawca na pewno spe?nia warunki ustawy antylichwiarskiej, czyli to, co jest najwa?niejsze dla portfela klienta – nie przekracza ?ci?le okre?lonych progów dotycz?cych odsetek i op?at dodatkowych.

 

Ogólnodost?pna baza RIP znaczy zdecydowanie wi?cej ni? ca?y marketing wobec firm nieb?d?cych bankami, a oferuj?cych nam szybk? gotówk?. To najlepsza forma reklamy i najlepszy certyfikat dost?pny obecnie w Polsce i bezcenna korzy?? dla konsumentów.