W czym nam mogą pomóc rejestry firm pożyczkowych?

Obecnie w Polsce istnieje jeden oficjalny Rejestr Instytucji Pożyczkowych tzw. RIP, prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, a działający od 22 lipca 2017 roku. Miał on na celu stworzyć listę legalnie działających firm pożyczkowych na terenie RP, które muszą spełniać określone wymagania, aby się w nim w ogóle znaleźć. Taki rejestr był potrzebny zarówno samym firmom pożyczkowym, które starały się o zdobycie zaufania swoich klientów, jak i samym Pożyczkobiorcom, poszukującym rzetelnych i uczciwych Pożyczkodawców udzielających pozabankowych chwilówek.

Rejestr Instytucji Pożyczkowych KNF

Rejestr Instytucji Pożyczkowych powstał na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która znowelizowała przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, w zakresie nadzoru nad firmami pożyczkowymi.

Wymagania wobec firm pożyczkowych

Aby znaleźć się na elektronicznej liście legalnych Pożyczkodawców udzielających chwilówek na terenie Polski, trzeba spełniać kilka, podstawowych warunków, wymienionych w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, art. 59a – Warunki działalności instytucji pożyczkowych.

Są one następujące:

 1. Instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.
 2. Minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynosi 200 000 zł.
 3. Kapitał zakładowy, o którym mowa w ust. 2, może być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym. Środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych.
 4. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentem instytucji pożyczkowej może być wyłącznie osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.
 5. Do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dołącza się:
  1. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo skarbowe dotyczące członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej lub ich oświadczenia,
  2. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa określone w ust. 4 dotyczące prokurenta,
  3. oświadczenie, że spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie udzielania kredytów konsumenckich jako instytucja pożyczkowa.

Firma pożyczkowa może działać na terenie RP dopiero po uzyskaniu wpisu do powyższego Rejestru Instytucji Pożyczkowych. Każde działanie bez rejestracji w bazie jest nielegalne i grozi za to grzywna do 500 tysięcy złotych za udzielanie kredytów konsumenckich oraz do 100 tysięcy złotych za prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu konsumenckiego bez wymaganego wpisu do rejestru pośredników kredytowych.

Jak można skorzystać z takiego rejestru?

Rejestr RIP jest ogólnodostępny dla każdego konsumenta pod adresem internetowym: https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_instytucji_pozyczkowych
Obecnie baza ta (stan z 7.08.2018 roku) zawiera około 385 instytucji pożyczkowych działających w Polsce. Oprócz pełnej nazwy firmy znajdziemy tam także jej dane identyfikacyjne, takie jak: adres siedziby, KRS czy NIP.

 

Co równie istotne, wpis do RIP dokonywany jest na życzenie Pożyczkodawcy za uiszczeniem opłaty 600 złotych. Wymagane jest również dostarczenie wraz z wnioskiem o wpis, wymaganych dokumentów do KNF, takich jak m.in. zaświadczenie o niekaralności członków organów za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe (art. 59 ac, ust. 3, ukk).

Korzyści dla konsumentów

Jako konsument, znając te podstawowe wymagania wobec firm pożyczkowych, można dokładniej przyjrzeć się konkretnemu Pożyczkodawcy czy rzeczywiście jest spółką lub, czy posiada określony kapitał zakładowy, co zdecydowanie ułatwia nam odróżnić wiarygodne źródła chwilówek od naciągaczy i oszustów.

 

Firma pożyczkowa, która spełniła powyższe wymagania Krajowego Nadzoru Finansowego i widnieje w bazie, to pewność i gwarancja dla konsumenta, że szukając wiarygodnego źródła chwilówki, dobrze trafił. Taki Pożyczkodawca na pewno spełnia warunki ustawy antylichwiarskiej, czyli to, co jest najważniejsze dla portfela klienta – nie przekracza ściśle określonych progów dotyczących odsetek i opłat dodatkowych.

 

Ogólnodostępna baza RIP znaczy zdecydowanie więcej niż cały marketing wobec firm niebędących bankami, a oferujących nam szybką gotówkę. To najlepsza forma reklamy i najlepszy certyfikat dostępny obecnie w Polsce i bezcenna korzyść dla konsumentów.