Umowa po?yczki a umowa kredytu. Poznaj najwa?niejsze ró?nice

Mo?na powiedzie?, ?e zarówno umowa kredytowa, jak i po?yczkowa s? najwa?niejszymi elementami zobowi?zania finansowego. Zabezpiecza ona wszystkie prawa po?yczkobiorcy i chroni go przed nadu?yciami. Dlatego tak wa?ne jest, by oba typy umów pozna? od podszewki, zna? ich najwa?niejsze cz??ci sk?adowe i dok?adnie zrozumie? zawarte w niej zapisy.

Jaka jest forma po?yczki?

Umowa dotycz?ca po?yczek online jest umow? prywatn?, regulowan? przede wszystkim przez przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególno?ci przez art. 720. Zgodnie z prawem, za umow? po?yczkow? rozumie si? dokument stwierdzaj?cy fakt przeniesienia na w?asno?? drugiej osoby okre?lonej sumy pieni?dzy lub rzeczy, a ta osoba zobowi?zuje si? te pieni?dze lub rzecz zwróci? w takiej samej ilo?ci, czasami za dodatkow? op?at?.

Oprocentowanie po?yczki nie jest obowi?zkowe i mo?e zosta? ustanowione za porozumieniem stron. Co ciekawe, umowa po?yczkowa mo?e zosta? zawarta równie? na czas nieokre?lony, cho? nie jest to nigdy praktykowane w przypadku po?yczek online. Po?yczki mo?e udzieli? zarówno osoba prywatna, jak i osoba prawna, taka jak na przyk?ad firma po?yczkowa b?d?ca spó?k?. Je?li zdecydujemy si? wzi?? po?yczk? od znajomego lub od rodziny, nie musimy nawet spisywa? takiej umowy, je?eli kwota po?yczki nie przekracza 1000 z?otych.

Co powinna zawiera? umowa po?yczkowa?

Forma umowy po?yczkowej nie jest jasno okre?lona przez prawo, aczkolwiek musi ona zawiera? pewne elementy charakterystyczne, o których szerzej pisali?my w artykule „Jak powinna wygl?da? umowa po?yczkowa?” B?d? to zapisy dotycz?ce:

 • danych po?yczkodawcy oraz po?yczkobiorcy;
 • kwoty po?yczki i jej rodzaju, a tak?e okresu sp?aty;
 • ca?kowitych kosztów po?yczki, z wyszczególnieniem prowizji, oprocentowania oraz wszystkich innych op?at, je?eli wyst?puj? w konkretnej po?yczce;
 • zasad zwrotu po?yczki;
 • warunków dokonania wcze?niejszej sp?aty po?yczki lub jej przed?u?enia;
 • warunków odst?pienia od umowy;
 • zasad rozpatrywania reklamacji.

Co o umowie kredytowej mówi prawo?

Umowa o kredyt jest przede wszystkim bardziej skomplikowana i regulowana przez inne przepisy. Ustaw? w?a?ciw?, do której trzeba odnosi? si?, konstruuj?c umow? kredytow?, jest prawo bankowe. Artyku? 69 tej?e ustawy mówi:

Przez umow? kredytu bank zobowi?zuje si? odda? do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwot? ?rodków pieni??nych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowi?zuje si? do korzystania z niej na warunkach okre?lonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach sp?aty oraz zap?aty prowizji od udzielonego kredytu.

Ju? na pierwszy rzut oka mo?na zauwa?y? spore ró?nice. Po pierwsze, jasno wskazane jest, ?e kredytu mo?e udzieli? bank (mo?e to zrobi? równie? SKOK), ale takie prawo nie przys?uguje ?adnej firmie po?yczkowej. W zwi?zku z tym, przedmiotem umowy nie mo?e by? nic innego jak pieni?dze, które dodatkowo powinny by? przeznaczone na konkretny, wskazany przez kredytobiorc? cel. Wygl?da to wi?c ca?kiem inaczej ni? w przypadku po?yczek online. W udzielaj?cych ich instytucjach nie powinno pa?? pytanie o to, na co zostan? przeznaczone pieni?dze. Czasami mo?e ono pa?? we wniosku po?yczkowym, jednak?e zadawane jest one wy??cznie w celach statystycznych, dla dokonania wewn?trznej analizy firmy po?yczkowej. Mo?e to pos?u?y? bardziej efektywnemu okre?leniu profilu przeci?tnego klienta danej firmy i jak najlepszego dostosowania swojej oferty do potrzeb podobnej grupy po?yczkobiorców. Ponadto, na kredyt z góry narzucone jest oprocentowanie i nie mo?e ono by? arbitralnie ustanawiane.

Jak skonstruowana jest umowa kredytu?

Ka?da umowa kredytowa, niezale?nie od tego, na jak? kwot? opiewa zobowi?zanie, musi by? zawarta na pi?mie. Umow? kredytow? równie? reguluje ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Okre?la ona wszystkie prawa i obowi?zki tak samo po?yczkobiorców, jak i po?yczkodawców, wi?c wi?kszo?? elementów zarówno w umowie po?yczki, jak i umowie kredytowej, b?dzie to?samych. Szczególnie te dotycz?ce kosztów udzielenia finansowania i praw po?yczkobiorcy, wynikaj?cych z zapisanego w ustawie obowi?zku informacyjnego, a tak?e zasad przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Podstawowymi elementami umowy kredytowej s?:

 • szczegó?owo wymienione strony umowy;
 • kwota kredytu, a tak?e waluta, w jakiej jest udzielany;
 • przeznaczenie pieni?dzy pochodz?cych z kredytu;
 • szczegó?owe warunki sp?aty kredytu oraz harmonogram sp?aty;
 • wysoko?? oprocentowania;
 • sposób zabezpieczenia, je?eli ma zastosowanie w konkretnym przypadku;
 • wysoko?? prowizji, je?eli takowa obowi?zuje;
 • tryb reklamacyjny.

Banki równie? udzielaj? po?yczek, ale w ich przypadku umowa b?dzie wygl?da?a praktycznie tak samo jak umowa kredytowa, ??cznie z oprocentowaniem, które zgodnie z prawem musi by? zastosowane na takich samych zasadach, jak w przypadku kredytu. Jedynym wyj?tkiem b?dzie brak zapisu o celu przeznaczenie pieni?dzy.

Umowy obowi?zuj? w takim samym stopniu

Niezale?nie od tego, czy zobowi?zaniem jest kredyt czy po?yczka, konsekwencje braku sp?aty b?d? w obu przypadkach równie dotkliwe, a egzekucja d?ugu tak samo zasadna. Niezale?nie od podmiotu udzielaj?cego zobowi?zania, to w?a?nie na kredyto- lub po?yczkobiorcy spoczywa najwi?ksza odpowiedzialno??.