Ubezw?asnowolnienie a po?yczki chwilówki

Czy osoba ubezw?asnowolniona musi sp?aca? zaci?gni?t? po?yczk?? Czy w ogóle firmy mog? po?ycza? pieni?dze komu? takiemu? Jak to wygl?da ze strony prawnej, a jak w praktyce? Je?eli macie w rodzinie podobny problem albo osob?, która na?ogowo po?ycza chwilówki, pó?niej ich nie sp?acaj?c, przeczytajcie, co mo?na z tym zrobi?.

Ubezw?asnowolnienie, czyli…

Inaczej pozbawienie osoby fizycznej zdolno?ci do czynno?ci prawnych, w tym tak?e korzystania z ofert kredytów czy po?yczek pozabankowych. Mo?e by? ono cz??ciowe lub ca?kowite i nadawane jest tylko i wy??cznie orzeczeniem s?du.

 

Ubezw?asnowolnienie ca?kowite dotyczy osób powy?ej 13 roku ?ycia, które wskutek niedorozwoju umys?owego, choroby psychicznej czy innego rodzaju zaburze? np. w przypadku narkomanii lub alkoholizmu, nie s? w stanie same decydowa? o swoim post?powaniu. Takie osoby maj? na sta?e ustanowionego opiekuna, który podejmuje za nie wszystkie decyzje, dotycz?ce funkcjonowania w spo?ecze?stwie, korzystania z us?ug, zakupów itp.

 

Ubezw?asnowolnienie cz??ciowe równie? dotyczy osób z wymienionymi powy?ej dysfunkcjami niedorozwoju czy choroby psychicznej, ale ju? doros?ych osób pe?noletnich. Polega ono na cz??ciowym ograniczeniu zdolno?ci do czynno?ci prawnych, takich jak np. zaci?ganie zobowi?za? lub rozporz?dzanie swoim prawem. Dla takich osób ustanawia si? s?downie kuratora (tzw. kuratela), którego g?ównym zadaniem jest chroni? interesy osoby ubezw?asnowolnionej. Mimo ?e z wnioskiem o cz??ciowe ograniczenie zdolno?ci do czynno?ci prawnych danej osoby, mo?e zwróci? si? do s?du cz?onek z jej rodziny np. wspó?ma??onek lub rodzic, to wi??? si? ono z dodatkowymi kosztami w postaci tzw. wynagrodzenia dla kuratora. Pobierane jest ono albo z dochodu osoby ubezw?asnowolnionej, je?li taki ona w ogóle posiada albo z dochodu od osoby, na której pro?b? tak orzekni?to.

Osoba ubezw?asnowolniona na rynku po?yczek i kredytów

Zarówno cz??ciowe, jak i ca?kowite ubezw?asnowolnienie mocno ogranicza prawa osoby doros?ej do zaci?gania jakichkolwiek zobowi?za? – czy to szybkich chwilówek czy kredytów w banku. Ka?da z tych czynno?ci powinna odbywa? si? pod ?cis?ym nadzorem opiekuna czy kuratora. Innymi s?owy, je?eli dana osoba zaci?gaj?ca zobowi?zanie finansowe, jest ubezw?asnowolniona drog? s?dow?, umowa, któr? ona podpisa?a, jest niewa?na, co nie oznacza, ?e nie musi ona odda? d?ugu.

 

Osoba ubezw?asnowolniona jako d?u?nik ma obowi?zek odda? to, co po?yczy?a, ale ju? bez dodatkowych kosztów po?yczki takich jak: odsetki, prowizje czy kary umowne w przypadku przekroczeniu terminu sp?aty. Dzieje si? tak dlatego, ?e osoba chora z zaburzeniami jest najcz??ciej nie do ko?ca ?wiadoma decyzji, które podejmuje, dlatego potrzebuje ona opieki kurateli (ubezw?asnowolnienie cz??ciowe) lub sta?ego opiekuna (ubezw?asnowolnienie ca?kowite), który za ni? zadecyduje.

 

A co zrobi?, kiedy mamy w rodzinie osob? na?ogowo korzystaj?c? z ofert chwilówek, pó?niej ich nie sp?acaj?c? Jest i na to rozwi?zanie. Najbli?sza osoba z rodziny ma prawo wnie?? do s?du wniosek o ograniczenie zdolno?ci do czynno?ci prawnych i je?eli ca?y proces zako?czy si? ubezw?asnowolnieniem, wtedy istnieje mo?liwo??, aby odda? wierzycielowi sam d?ug bez kosztów. W takim przypadku b?dzie potrzebna ocena bieg?ego np. lekarza, który potwierdzi, ?e dana osoba ma zaburzenia psychiczne i nie by?a w pe?ni ?wiadoma, kiedy beztrosko zaci?ga?a kolejne d?ugi.

Nieetyczne dzia?anie firm po?yczkowych?

Przegl?daj?c ró?ne fora internetowe dotycz?ce po?yczek, mo?na odnie?? wra?enie, ?e firmy oferuj?ce szybk? gotówk? na dowód czy chwilówki od r?ki, specjalnie naci?gaj? osoby ubezw?asnowolnione na takie transakcje.

 

Owszem osoba, która z entuzjazmem sk?ada nowy wniosek o po?yczk?, cieszy ka?dego po?yczkodawc? i co istotne, na pierwszy rzut oka nie budzi ona zwykle podejrze?. Ubezw?asnowolnienie nie jest wpisane ani w dowód osobisty ani inny dokument, którym pos?uguj? si? osoba wnioskuj?ca o gotówk?. Sk?d zatem po?yczkodawca ma wiedzie?, ?e ma do czynienia z kobiet? lub m??czyzn? z ograniczon? zdolno?ci? do czynno?ci prawnych, w tym zaci?gania zobowi?za? finansowych?

 

Wi?kszo?? po?yczek udzielana jest drog? online (Vivus, LendOn, Wonga), kiedy to nie wida? osoby wnioskuj?cej o gotówk?. Nawet w przypadku bezpo?redniego spotkania z konsultantem w punkcie stacjonarnym, w takich firmach jak np. Provident, równie ci??ko jest oceni? poczytalno?? po?yczkobiorcy, który przyszed? po chwilówk? na dowód.

 

Podsumowuj?c, ubezw?asnowolnienie po?yczkobiorcy skutkuje tym, ?e nie ma ona prawa zaci?ga? jakichkolwiek zobowi?za?, w tym kredytów czy po?yczek. Je?eli jednak ju? si? to zdarzy?o – umowa o po?yczk? podpisana, ?rodki finansowe wyp?acone, a na ko?cu okazuje si?, ?e po?yczkodawca mia? do czynienia z osob? cz??ciowo lub ca?kowicie ubezw?asnowolnion?, powinien on mimo to otrzyma? zwrot samego d?ugu.