Szybkie po?yczki bez dodatkowych kosztów – czy takie w ogóle istniej??

S?owo „chwilówka” kojarzone jest zwykle negatywnie z ofert?, która jest dla nas niekorzystna. Wysokie odsetki, niejasne warunki umowy, niesprawdzone firmy po?yczkowe, które nie s? bankami. To na szcz??cie dzisiaj ju? bardziej mit ni? rzeczywisto??. Dzi?ki zmianom w prawie i rejestrom firm oferuj?cych poza bankiem gotówk? oraz licznym rankingom, forom i innym wiarygodnym ?ród?om informacji. Szybka po?yczka chwilówka za darmo to dzi? popularna oferta dla pierwszych Po?yczkobiorców w wi?kszo?ci polecanych firm po?yczkowych.

Dobra po?yczka, tylko w banku?

Banki to instytucje, które dawno temu zdoby?y nasze zaufanie i mimo, ?e ró?nie z nimi bywa, nadal ciesz? si? opini? jako wiarygodne ?ród?o po?yczania gotówki. W przeciwie?stwie do firm po?yczkowych, którym nadal nie wierzymy, ?e potrafi? mie? dla nas dobr? ofert?. A jednak czas si? zmienia i dzisiaj po?yczka poza instytucj?, zwan? bankiem, te? jest bezpiecznym i pewnym rozwi?zaniem.

 

Wszystko to dzi?ki nowym regulacjom prawnym i zwi?kszonej uwadze instytucji wspieraj?cych konsumenta, w tym Po?yczkobiorcy. Nale?y tylko dok?adnie czyta? oferty, przyjrze? si? rankingom chwilówek oraz zapozna? si? szczegó?owo z warunkami umowy. Co wi?cej, dla naszej pewno?ci, mo?emy sprawdzi? Po?yczkodawc? w ogólnodost?pnym spisie firm, takim jak KRS czy Rejestr Firm Po?yczkowych.

Szybka po?yczka, a dodatkowe koszty

„Po?piech jest z?ym doradc?” – i to nie tylko w przypadku chwilówek, ale przy ka?dej ofercie i ostatecznej decyzji o zawarciu umowy na dany produkt czy us?ug?. Dlatego, jak to w biznesie bywa, firma firmie nie równa i warto przyjrze? si? szczegó?om oferty i warunkom proponowanej umowy, nawet gdy mamy zamiar po?yczy? jedyne 1000 z?otych.

 

Dla przyk?adu polecane przez Po?yczkobiorców firmy po?yczkowe, takie jak Lendon, Wandoo czy Vivus, oferuj? chwilówk? w kwocie do 1000 do oko?o 3000 z?otych, bez dodatkowych kosztów przy pierwszej po?yczce, sp?aconej w terminie 30 dni. W przypadku kolejnej chwilówki koszty dodatkowe utrzymuj? si? na poziomie oko?o 250 z?otych, przy kwocie po?yczonej gotówki w wysoko?ci 1000 z?otych.

Chwilówka za darmo – nie dla ka?dego

Jak wida?, na powy?szym przyk?adzie, chwilówka za darmo dotyczy tylko i wy??cznie nowego Klienta, który bierze j? po raz pierwszy w danej firmie po?yczkowej. Oprócz tego kwota po?yczonej gotówki jest zwykle niska i oscyluje przewa?nie w granicach 3000 z?otych maksymalnie, z 30-dniowym okresem jej sp?aty.

 

Dodatkowo dochodz? do tego inne warunki, które nale?y spe?ni?, aby móc w ogóle ubiega? si? o szybk? gotówk?. Nale?y do nich m.in. wiek Po?yczkobiorcy, zwykle jest to uko?czenie pe?noletnio?ci, a wi?c 18 lat, cho? bywaj? firmy, które wymagaj? 21 lat. Poza wiekiem i posiadaniem podstawowych dokumentów, takich jak dowód osobisty, w?asne konto bankowe, numer telefonu i adres e-mail, niektórzy Po?yczkodawcy sprawdzaj? jeszcze dodatkowo histori?

Klienta w bazach typu KRD ERIF BIG czy BIK.

Im mniejsza kwota chwilówki na krótszy czas, tym zwykle mniej restrykcyjna weryfikacja zdolno?ci kredytowej Po?yczkobiorcy, cho? wszystko to uzale?nione jest od konkretnej oferty po?yczki. Przyk?adowo, wi?ksza ilo?? gotówki rozk?adana jest przewa?nie na raty w formie tzw. po?yczki ratalnej, z okresem sp?aty od 6 do 24 miesi?cy. Niestety wi??? si? to z op?atami dodatkowymi typu prowizja za udzielenie kredytu, RRSO i odsetki. I tak, jedna z najbardziej popularnych firm po?yczkowych w Polsce – Wonga, oferuje swoim Klientom, po?yczki ratalne w wysoko?ci do 20 tys. z?otych z okresem sp?aty od 2 do nawet 60 m-cy.

Ranking najlepszych chwilówek w Polsce

Podsumowuj?c, szybkie po?yczki bez dodatkowych kosztów s? jak najbardziej mo?liwe. Je?eli jednorazowo i po raz pierwszy, pilnie potrzebujemy gotówki, a w ?yciu ró?nie bywa, warto zatem zapozna? si? z bogat? ofert? chwilówek.
Przestrzegaj?c pewnych, podstawowych zasad, takich jak dok?adne czytanie warunków oferty i umowy oraz nieprzekraczanie terminu sp?aty ustalonego przez Po?yczkodawc?, mamy gwarancj? bezpiecznego i szybkiego rozwi?zania w przypadku nag?ych potrzeb finansowych.

 

Niekoniecznie chwilówki to samo z?o, o których kr??? nadal licznie mity. Czasy si? zmieni?y i prawo, które do tej pory nie interesowa?o si? zbytnio instytucjami pozabankowymi, bierze je dzisiaj coraz dok?adniej pod lup?, zwi?kszaj?c przez to bezpiecze?stwo korzystaj?cych z nich klientów.

 

Niezale?nie od rodzaju po?yczki i kwoty potrzebnej gotówki, warto po?wi?ci? nieco wi?cej czasu na rozeznanie si?, które firmy po?yczkowe i które oferty chwilówek s? warte uwagi. Pomocne nam b?d? w tym rankingi po?yczek, dost?pne w wiarygodnych serwisach eksperckich, najlepiej rozeznanych w sprawie, wraz z cennymi komentarzami Po?yczkobiorców.