Sprzeda? ratalna a BIK – kto ma szans? na zakupy na raty?

Sprzeda? ratalna jest bardzo popularnym sposobem na sfinansowanie ró?nego rodzaju zakupów, za które trudno by?oby zap?aci? wy??cznie gotówk?. Dzi?ki temu mo?na spokojnie wymieni? zepsute sprz?ty domowe bez konieczno?ci si?gania po zgromadzone oszcz?dno?ci (je?li takie w ogóle s?) lub zapo?ycza? si? u rodziny. Sprzeda? ratalna umo?liwia normalne u?ytkowanie zakupionego przedmiotu, ale tak?e i p?acenie za niego w niskich ratach miesi?cznych ratach. Do kogo taka dogodno?? jest kierowana i jakie s? warunki, by móc z zakupów na raty skorzysta??

Zakupy na raty to tak?e kredyt!

Kupuj?c co? na raty, trzeba pami?ta? o tym, ?e to nie sklep pozwala na zap?acenie na zakupy w kilku transzach. W rzeczywisto?ci zakupy na raty finansowane s? przez bank, który udziela kredytu klientowi – wi?ksze sklepy zazwyczaj maj? podpisane umowy na sprzeda? rataln? z kilkoma bankami. Kredyt ten udzielony zostaje w wysoko?ci równej cenie zakupionych towarów powi?kszonej o odsetki (cho? wiele banków oferuje tak?e system ratalny 0%), ewentualn? prowizj? lub ubezpieczenie. Kwota ta nie zostaje przekazana klientowi, a sklepowi, za? kredytobiorca potem spokojnie sp?aca zobowi?zanie wobec banku.

Czy BIK wp?ywa na zakupy na raty?

Informacje zgromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej s? sprawdzane za ka?dym razem, gdy wp?ynie wniosek o udzielenie kredytu i co istotne, klient kupuj?cy na raty podlega takiej samej procedurze weryfikacji wiarygodno?ci i zdolno?ci kredytowej, jak w przypadku ubiegania si? o zwyk?y kredyt. Nie nale?y wi?c liczy? na to, ?e bank udzielaj?cy rat nie sprawdzi tego rejestru. W ka?dej placówce inne b?dzie natomiast podej?cie do historii kredytowej i ewentualnych zaleg?o?ciach w dotychczasowych sp?atach – wszystko zale?y od dobrej woli banku lub u?ywanego automatycznego algorytmu. Nie ca?kiem pozytywna historia w BIK nie przekre?la wi?c szansy na to, by móc zakupi? co? w systemie ratalnym (cho? dopuszczalne s? naprawd? minimalne zaleg?o?ci), ale trzeba pami?ta?, ?e niestety spowoduje to figurowanie w jakiejkolwiek bazie d?u?ników (BIG Infomonitor, KRD lub ERIF).

Podobnie sprawa wygl?da w przypadku zdolno?ci kredytowej. Osoby decyduj?ce si? na raty powinny osi?ga? zarobki na takim poziomie, by móc w niezak?ócony sposób sp?aca? raty i – co bardzo wa?ne – nie ka?dy rodzaj dochodu zostanie zaakceptowany. Problemy mog? mie? osoby, których g?ównym ?ród?em utrzymania b?d? zarobki pochodz?ce z pracy na umow?-zlecenie lub umow? o dzie?o oraz ró?norakie ?wiadczenia spo?eczne. To, czy dochody ze ?wiadcze? i innych zasi?ków zostan? wliczone do zdolno?ci kredytowej, zale?y w du?ej mierze od wewn?trznej polityki banku, ale nie zostan? zaakceptowane, je?eli s? jedynym ?ród?em dochodu. W zwi?zku z tym, z odmow? spotkaj? si? równie? osoby bezrobotne.

Po?yczka online ratunkiem dla osób bez zdolno?ci kredytowej?

Osoby, które spotka?y si? z odmow? udzielenia sprzeda?y ratalnej, nie musz? rezygnowa? ze swoich planów, tym bardziej, je?li zakupione sprz?ty (takie jak lodówka czy pralka) s? niezb?dne do normalnego funkcjonowania. Oczywi?cie osoby, które nie maj? zdolno?ci kredytowej lub jest ona minimalna, nie maj? gwarancji, ?e otrzymaj? po?yczk?, ale z pewno?ci? b?dzie ona ratunkiem dla rzeszy osób, dla których wymagania z banków s? zbyt restrykcyjne. Najwi?ksz? przewag? po?yczki pozabankowej jest to, ?e akceptowane s? wszystkie dochody, równie? te pochodz?ce z umów o dzie?o, a nawet ?wiadczenia 500+. Ponadto wi?kszo?? z nich jest sk?onna przymkn?? oko na lekkie zaleg?o?ci w BIK i b?d? to firmy wiarygodne, sprawdzone i bezpieczne, np. takie jak LendOn czy Alegotówka (szersza lista zosta?a przedstawiona w artykule „BIK czy BIG – co ma wi?kszy wp?yw na przyznanie po?yczki?”).

Uproszczona zosta?a tak?e procedura i dokumentacja, któr? trzeba przedstawi?, by uzyska? po?yczk?. Z regu?y s? to po?yczki bez za?wiadcze?, udzielane na podstawie wi???cej deklaracji dochodowej wnioskodawcy. Wystarczy mie? wi?c dowód osobisty (nie trzeba go nawet przedstawia?), numer telefonu, adres e-mail oraz dost?p do bankowo?ci elektronicznej.

Po?yczka, jako zamiennik rat, sprawdzi si?, je?li b?dzie to po?yczka ratalna – chwilówka raczej nie b?dzie odpowiednia dla osób, które licz? na niskie miesi?czne koszty. Je?li jednak ma si? pewno??, ?e w kolejnym miesi?cu nast?pi wi?kszy przyp?yw gotówki, mo?na pokusi? si? o ten rodzaj finansowania, tym bardziej ?e z ?atwo?ci? mo?na uzyska? chwilówk? darmow?. Wy?szo?? (w tym wypadku) po?yczek ratalnych objawia si? równie? tym, i? mog? zaoferowa? naprawd? zró?nicowane kwoty – od kilkuset do nawet kilkunastu tysi?cy z?otych (maksymalnie 20 tysi?cy w firmie Wonga z 5-letnim okresem sp?aty).

Zakupy ratalne to inwestycja w BIK

Zakupy na raty to nie tylko korzy?ci z tego, ?e nie trzeba za jednym razem wyk?ada? kilku lub nawet kilkunastu tysi?cy z?otych. Regularne i terminowe sp?acanie rat mo?e równie? wp?yn?? tak?e na scoring w BIK i poziom wiarygodno?ci po?yczkobiorcy. Dzi?ki temu b?dzie on postrzegany jako po?yczko- i kredytobiorca sumienny, wywi?zuj?cy si? ze swoich zobowi?za?. Dodatkowo, je?li wcze?niej pojawia?y si? u niego drobne zaleg?o?ci, zakup na raty pomo?e mu je zniwelowa?. U?atwi to uzyskanie w przysz?o?ci po?yczki online (a coraz wi?cej firm po?yczkowych przyk?ada do tego wag?) lub kredytu bankowego, niekiedy na korzystniejszych ni? zazwyczaj warunkach. Nie bez powodu sprzeda? ratalna bardzo cz?sto polecana jest równie? osobom przygotowuj?cym si? do wzi?cia kredytu hipotecznego i próbuj?cym podreperowa? swoj? histori? kredytow?. Naturalnie trzeba pami?ta? jednak, ?e same zakupy na raty nie zdzia?aj? cudów – najwa?niejsza jest bowiem terminowo??.