Sp?ata po?yczki: jak i kiedy korzysta? ze zlecenia sta?ego?

Sp?ata chwilówki od strony technicznej nie powinna przysparza? problemów. Jest równie prosta i szybka, co po?yczenie pieni?dzy – wystarczy zwyk?y przelew, by spraw? uzna? za zako?czon?. Gorzej, gdy zdecydujemy si? na po?yczk? rataln?, zw?aszcza t? bardzo d?ugoterminow?, nawet kilkuletni?. Kilkadziesi?t rat do sp?aty to z jednej strony komfort pozwalaj?cy na zbytnie nieobci??anie miesi?cznego bud?etu, a z drugiej konieczno?? ci?g?ej i d?ugotrwa?ej kontroli nad wydatkami. W g?szczu rachunków, a by? mo?e tak?e innych zobowi?za?, ?atwo przeoczy? p?atno?? raty. Z pomoc? zapominalskim przychodzi zlecenie sta?e.

Jakie firmy po?yczkowe akceptuj? zlecenie sta?e?

Je?li chodzi o sp?at? po?yczki, firm? po?yczkow? interesuje tylko to, by zobowi?zanie zosta?o op?acone na czas i, naturalnie, w odpowiedniej kwocie. Nie ma znaczenia to, czy przelew z rat? po?yczki zlecamy r?cznie, czy robi to za nas automatyczny system bankowy na podstawie naszej dyspozycji. Zreszt?, po?yczkodawca nie ma nawet mo?liwo?ci, by zweryfikowa?, w jaki sposób zosta? wys?any przelew. Nie ma wi?c konieczno?ci weryfikowania po?yczkodawcy pod tym k?tem, a lepiej skupi? si? na pozosta?ych zaletach po?yczki ratalnej: d?ugim okresie sp?aty, dost?pnej kwocie po?yczki, mo?liwo?ci odroczenia p?atno?ci raty lub zmiany harmonogramu sp?aty. Warto skorzysta? z porównywarki po?yczkowej, która daje mo?liwo?? zestawienia wszystkich tych cech chwilówki na raty.

Zlecenie sta?e w Monedo Now

Niektóre firmy po?yczkowe same zach?caj? do takich praktyk, a nawet umo?liwiaj? ustawienie zlecenia sta?ego z poziomu konta w serwisie po?yczkowym (profilu klienta), a nie konta bankowego. Tak? firm? jest Monedo Now, gdzie od d?u?szego czasu funkcjonuj? tzw. p?atno?ci cykliczne, które mo?na uruchomi? za pomoc? karty p?atniczej do konta bankowego. Po podaniu danych z karty w wewn?trznej aplikacji Monedo Now, miesi?czna rata po?yczki zostanie pobrana automatycznie w dniu p?atno?ci, za? po sp?aceniu ca?ej po?yczki subskrypcja p?atno?ci zostanie anulowana. Po?yczka mo?e by? wi?c sp?acona bez ?adnego udzia?u po?yczkobiorcy. Naturalnie cykliczne p?atno?ci w Monedo Now nie s? wi???ce i po?yczkobiorcy w ka?dej chwili przys?uguje prawo do anulowania us?ugi i dokonywania r?cznych przelewów, cho? oczywi?cie b?dzie to zdecydowanie mniejsza wygoda.

Jest to bardzo wa?ne w kontek?cie tego, ?e po?yczka ratalna w Monedo Now jest dost?pna w wysokiej kwocie 10 000 z?otych, co wi??e si? z d?ugim okresem sp?aty – nawet 24 miesi?cy. „Pilnowanie” p?atno?ci przez dwa lata mo?e by? problematyczne, a i koszty karne za opó?nienie w sp?acie mog? by? du?e.

Zlecenie sta?e w banku – jak je ustawi??

Cykliczne p?atno?ci w Monedo Now mog? budzi? w?tpliwo?ci. W ko?cu w zewn?trznym programie nale?y poda? wszystkie newralgiczne dane karty p?atniczej: jej numer, dat? wa?no?ci oraz numer CVV. S? to obawy bezpodstawne – po??czenie jest bowiem szyfrowane kodem SSL, dane karty nie s? w ?aden sposób udost?pniane osobom trzecim i przetwarzane wy??cznie w zakresie obs?ugi p?atno?ci cyklicznej. Na takiej samej zasadzie funkcjonuj? równie? p?atno?ci kart? w sklepach internetowych czy nawet powszechnie znane p?atno?ci cykliczne dotycz?ce abonamentów us?ugowych, na przyk?ad w serwisie Netflix czy komunikatorze Skype.

Jakkolwiek rozumiemy, ?e kto? mo?e si? przed tym wzbrania? i wole? samodzielnie ustawi? zlecenie sta?e poprzez swój bank. Nale?y przy tym pami?ta?, ?e aby sp?ata po?yczki mog?a by? zaksi?gowana poprawnie, najlepiej b?dzie, aby sp?ata po?yczki by?a dokonana z tego samego konta bankowego, na które zosta?a wyp?acona. Je?li wi?c do wzi?cia po?yczki wykorzystali?my konto, które zwykle jest nieu?ywane, a wyp?ata sp?ywa na inne, warto przelewa? pewn? kwot? na „konto po?yczkowe”, by sp?ata po?yczki odbywa?a si? bez zak?óce?.

Co trzeba wiedzie? o zleceniu sta?ym? Podstawow? wiedz? jest to, ?e jest to us?uga oferowana przez wszystkie banki funkcjonuj?ce na polskim rynku. Mo?na je ustanowi? zarówno w placówce banku, jak i zleci? odpowiedni? dyspozycj? telefonicznie lub za pomoc? bankowo?ci elektronicznej. Ró?nie kszta?tuj? si? natomiast koszty takiego zlecenia. W niektórych bankach wszystkie z nich s? darmowe, w innych trzeba b?dzie zap?aci?, cho? czasami tylko w zleceniach przelewów wychodz?cych do innych banków. Nie b?d? to kwoty wielkie – dla przyk?adu, w banku PKO BP koszt wyniesie 1 z?oty za ka?dy wychodz?cy przelew.

Dlaczego warto korzysta? ze zlecenia sta?ego?

Po?yczki pozabankowe maj? t? bardzo pozytywn? cech?, ?e wysoko?? raty si? nie zmienia. Oprocentowanie po?yczki jest sta?e, a prowizja i op?aty administracyjne wyliczone na pocz?tku i doliczone proporcjonalnie do ka?dej raty. Okoliczno?ciami, które mog? sprawi? zmian? wysoko?ci raty lub dodatkowe koszty s?: zmiana harmonogramu sp?aty po?yczki lub spó?nienie si? ze sp?at?. Wychodz? one jednak od po?yczkobiorcy i s? od niego zale?ne, wynikaj? bezpo?rednio z jego dzia?a?. Je?li jednak po?yczk? sp?aca sumiennie i nie wyst?puj? perturbacje, nie musi si? martwi?.

Sp?ata po?yczki zleceniem sta?ym b?dzie wi?c wybawieniem dla osób, które s? albo zapominalskie, albo obawiaj? si?, ?e wyp?ata mo?e zosta? szybko wydana, a na sp?at? po?yczki nie b?dzie ju? pieni?dzy. Temu równie? mo?na zaradzi? – warto ustawi? p?atno?? raty na dzie? przypadaj?cy zaraz po wyp?acie. W ten sposób sp?ata b?dzie traktowana priorytetowo i zrealizowana jako pierwsza. Dodatkowo wi?kszo?? banków powiadamia swoich klientów SMS-em, je?li w dniu, w którym powinien wyp?yn?? przelew, nie b?dzie odpowiedniej ilo?ci ?rodków, by go zrealizowa?. Mamy wi?c jeszcze czas na to, by szybko ten problem rozwi?za? i unikn?? konsekwencji opó?nienia w sp?acie raty.