Spirala zad?u?enia – jak z niej wyj???

Wpad?e? w spiral? zad?u?enia i zastanawiasz si?, jak do tego dosz?o? Z pewno?ci? wszystko zacz??o si? do?? niewinnie. Pierwsze zobowi?zanie na pozornie atrakcyjnych warunkach. Pieni?dze zainwestowane w nowy samochód, remont mieszkania lub wakacje. Bank zaoferowa? kredyt odnawialny na przyst?pnych zasadach, czemu by z niego nie skorzysta?? Jedno zobowi?zanie, drugie, kolejne… Zanim si? obejrzeli?my, wpadli?my w spiral? zad?u?enia, z której trudno nam wyj??. Jak poradzi? sobie z p?tl? zad?u?enia?

Spirala zad?u?enia – czym w?a?ciwie jest?

W Polsce oko?o 30% osób posiada aktywne zobowi?zania w postaci po?yczek pozabankowych oraz tradycyjnych kredytów. Cz??? d?u?ników nie sp?aca regularnie swoich zobowi?za?. Kolejne raty kredytu, op?aty za czynsz, rachunki za media i telefon – p?atno?ci nawarstwiaj? si? jedna na drug?. W skrzynce zaczynaj? pojawia? si? wezwania do zap?aty, urywaj? si? telefony przypominaj?ce o rosn?cym zad?u?eniu. Nad d?u?nikiem zaczyna kr??y? widmo egzekucji komorniczej. To obraz codzienno?ci osoby, która wpad?a w spiral? zad?u?enia. Spirala zad?u?enia, nazywana tak?e p?tl? zad?u?enia, to nic innego jak sytuacja, w której wydatki s? wi?ksze ni? dochody.

 

Osoby, które w por? rozwa?? konsolidacj? po?yczek, by? mo?e unikn? wpadni?cia w tarapaty finansowe. D?u?nicy, którzy wpadli w spiral? zad?u?enia, szukaj? pomocy w po?yczkach bez BIK lub po?yczkach dla zad?u?onych. Nie zawsze jest to jednak najlepsze rozwi?zanie, poniewa? zamiast za?egna? kryzys, mo?na go tak naprawd? pog??bi?.

?ycie na kredyt – jak z tym sko?czy??

Osoby, które zmagaj? si? z d?ugami pr?dzej czy pó?niej zdadz? sobie spraw? z tego, ?e ich sytuacja finansowa jest op?akana. Problemy pog??biaj? kolejne przeciwno?ci losu – nag?a utrata pracy, brak zlece?, wypadek lub choroba w rodzinie. O tragicznej sytuacji mówimy wtedy, gdy wydatki s? wy?sze od dochodów, a wp?ywy nie starczaj? na pokrycie ani bie??cych zobowi?za?, ani nawet na ?ycie na najni?szym poziomie. Jak sko?czy? z ?yciem na debecie?

Wychodzenie ze spirali zad?u?enia – trudne pocz?tki

Nie ma jednego z?otego ?rodka na to, jak wyj?? z d?ugów. Ka?dy cz?owiek jest inny, ma inn? sytuacj? ?yciow?, inn? odporno?? psychiczn?, inn? wysoko?? d?ugów. Ka?dy d?u?nik powinien wi?c obra? w?asn? drog? na wyj?cie ze spirali zad?u?enia. Istniej? jednak pewne ogólne zasady, które mog? to u?atwi?. W?ród nich wymienia si?:

 • okre?lenie planu dzia?ania,
 • zminimalizowanie wydatków,
 • analiz? bie??cej sytuacji finansowej i mo?liwo?ci finansowych gospodarstwa domowego,
 • poszukanie pomocy prawej, je?eli mamy podejrzenia, ?e mogli?my pa?? ofiar? nieuczciwej firmy po?yczkowej,
 • udanie si? po porad? do doradcy finansowego,
 • poszukanie dodatkowych ?róde? dochodów.

Okre?lenie planu dzia?ania

Najwi?kszym b??dem, który pope?niaj? d?u?nicy, maj?cy problem z terminow? sp?at? zobowi?zania, jest unikanie kontaktu z wierzycielem. Takie post?powanie tylko pogarsza sytuacj?. Szybko oka?e si?, ?e do drzwi puka komornik, który chce wyegzekwowa? niesp?acone zobowi?zanie. Konto bankowe zostanie przez niego zaj?te, a cz??? lub ca?o?? maj?tku zlicytowana. W spiral? zad?u?enia mo?e wpa?? ka?dy z nas. Warto wi?c zna? zasady tworzenia planu dzia?ania na tak? ewentualno??. Oto co mo?na zrobi?:

 • rozpocz?? negocjacje z firm? po?yczkow? – wnioskowa? o wyd?u?enie terminu sp?aty lub roz?o?enie powsta?ego zad?u?enia na raty,
 • skorzysta? z mo?liwo?ci refinansowania po?yczki,
 • negocjowa? warunki z firm? windykacyjn? – jej równie? zale?y na odzyskaniu pieni?dzy.

Zminimalizowanie wydatków

To podstawowa zasada wychodzenia z d?ugów – zarówno tych mniejszych, jak i tych wi?kszych. Zmiana nawyków wydawania pomo?e w stopniowym wychodzeniu z d?ugów. Wszystkie wydatki powinny zosta? zminimalizowane, przynajmniej na czas wychodzenia z zad?u?enia. Pó?niej jednak konieczne jest rozpocz?cie racjonalnego prowadzenia bud?etu domowego oraz zbudowanie poduszki finansowej. Uchroni to przed ponownym pope?nieniem b??dów.

 

Na czym mo?na zaoszcz?dzi?:

 • zamieniaj?c samochód na rower lub komunikacj? miejsk?,
 • ograniczenie wyj?? na miasto,
 • jedzenie posi?ków w domu,
 • robienie drugiego ?niadania do pracy lub szko?y w domu,
 • kupowanie ta?szych zamienników spo?ywczych,
 • „polowanie” na wyprzeda?e.

Analiza sytuacji finansowej gospodarstwa domowego

Aby przeanalizowa? sytuacj? finansow?, nale?y zestawi? miesi?czne przychody oraz rozchody. Pomo?e to oszacowa?, jak du?o miesi?cznie pieni?dzy mo?emy przeznaczy? na regulowanie zobowi?za?. Je?eli wydatki przekraczaj? dochody, mamy dwa wyj?cia:

 • zminimalizowa? wydatki,
 • zmaksymalizowa? dochody.

Gdzie szuka? pomocy?

Wiele osób nie informuje swoich najbli?szych o problemach finansowych. Jest im wstyd prosi? o pomoc i przyzna? si? do pora?ki. Je?eli jednak mamy tak? zaufan? osob?, warto uda? si? do niej po wsparcie. By? mo?e razem ?atwiej b?dzie znale?? rozwi?zanie trudnej sytuacji. Zawsze tak?e mo?na skorzysta? z pomocy doradcy finansowego, który pomo?e nakre?li? plan dzia?ania.

Poszukiwanie dodatkowych ?róde? dochodów

Bierno?? to najgorsze rozwi?zanie. Aby sobie pomóc, nale?y przyst?pi? do dzia?ania. Warto zastanowi? si? nad znalezieniem dodatkowych ?róde? dochodów. Mog? to by?:

 • Nadgodziny – by? mo?e zak?ad pracy, w którym pracujesz, umo?liwia wyrabianie nadgodzin.
 • Praca dodatkowa – mo?e to by? roznoszenie ulotek, praca jako dostawca pizzy w weekendy.
 • Sprzeda? zb?dnych przedmiotów – mog? to by? markowe ubrania, których ju? nie nosimy, rzeczy po dzieciach, zabawki, wózek.
 • Sprzeda? samochodu – je?eli do pracy mo?emy doje?d?a? komunikacj? miejsk? lub rowerem, warto rozwa?y? takie rozwi?zanie. Po za?egnaniu kryzysu finansowego b?dziemy mogli kupi? kolejne auto.