S?owniczek po?yczkowy: co musi wiedzie? ka?dy po?yczkobiorca?

Po?yczki mog? by? korzystne, je?li po?yczkobiorca wie, jak z nich bezpiecznie korzysta?. Wiedza jest podstaw? ?wiadomego i rozs?dnego po?yczania i warto do niej si?gn?? jeszcze przed zaci?gni?ciem po?yczki. Poni?szy s?owniczek odpowiedzialnego po?yczkobiorcy wymienia najwa?niejsze zagadnienia, które b?d? dotyczy?y przysz?ego po?yczkobiorcy:

BIG – Pi?? rejestrów gospodarczych, których polem dzia?alno?ci jest gromadzenie danych dotycz?cych stopnia i rodzaju zad?u?e? osób fizycznych i firm.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej gromadzi informacje dotycz?ce wszystkich osób maj?cych zobowi?zania finansowe: kredyty, po?yczki, zakupy na raty, karty kredytowe. Gromadzi on zarówno informacje negatywne (opó?nienia w sp?acie), jak i pozytywne (sumienna, terminowa sp?ata) za które otrzymuje si? punkty – im wi?cej ich si? zgromadzi, tym wi?ksza szansa na uzyskanie po?yczki.

Ca?kowity koszt po?yczki – to wszystkie op?aty, które musi ponie?? po?yczkobiorca, aby zaci?gn?? i sp?aci? po?yczk?. Najcz??ciej wliczane s? do tego oprocentowanie i prowizja za udzielenie, ale mo?na si? równie? spotka? z op?at? administracyjn?, przygotowawcz? i op?at? za przed?u?enie po?yczki. Wi?cej o kosztach: Op?aty, prowizje, odsetki – wszystko o kosztach po?yczki.

Chwilówka – po?yczka internetowa w niewielkiej kwocie i z krótkim okresem sp?aty ca?ej kwoty naraz, najcz??ciej 30-dniowym.

Darmowa po?yczka – promocja po?yczkowa cz?sto stosowana przy udzielaniu chwilówek i nale?na najcz??ciej nowym klientom danej firmy. Zgodnie z ni?, po?yczkobiorca nie ponosi ?adnych kosztów po?yczki, je?li odda po?yczk? w terminie.

D?u?nik – d?u?nik to ka?da osoba lub firma, która posiada zobowi?zanie finansowe i musi je sp?aci? (np. po?yczk? lub kredyt). Wed?ug prawa, nie musi to by? zobowi?zanie przedawnione.

Instantor – aplikacja internetowa pozwalaj?ca na dokonanie szybkiej weryfikacji swojej to?samo?ci w procesie zaci?gania po?yczki. Aplikacja wymaga podania swojego loginu i has?a do bankowo?ci elektronicznej (nie zapisuje ani nie przechowuje tych danych).

Konsolidacja po?yczki – zaci?gni?cie jednej po?yczki w momencie, gdy po?yczkobiorca ma ju? na koncie kilka innych po?yczek. Kwota nowej po?yczki zostanie przeznaczona na pokrycie innych zobowi?za?, a po?yczkobiorca mo?e sp?aca? nowe zobowi?zanie w niskich, miesi?cznych ratach.

KRD – Krajowy Rejestr D?ugów. Instytucja, która gromadzi dane o zaleg?o?ciach finansowych osób fizycznych oraz firm. Jest to baza cz?sto sprawdzana w procesie weryfikacji po?yczkobiorcy.

Monit – przypomnienie wysy?ane do po?yczkobiorcy o up?yni?ciu terminu sp?aty po?yczki. Mo?e przybra? ró?ne formy: e-maila, SMS-a, listu lub telefonu.

Odst?pienie od umowy po?yczki – prawo do anulowania umowy po?yczki nale?ne ka?demu po?yczkobiorcy w ci?gu 14 dni od momentu podpisania umowy, bez konieczno?ci podawania przyczyny.

Op?ata maksymalna – najwi?ksza kwota, jak? po?yczkobiorca b?dzie musia? zap?aci? za udzielenie po?yczki. Musi by? ona podana we wzorze umowy po?yczkowej, jeszcze przed zaci?gni?ciem po?yczki.

P?ynno?? finansowa – zdolno?? do niezak?óconej sp?aty swoich zobowi?za? finansowych.

Por?czyciel – osoba, która zobowi?zuje si? do sp?aty zobowi?zania w przypadku, gdyby nie zrobi? tego po?yczkobiorca.

Porównywarka po?yczkowa – internetowe narz?dzie pozwalaj?ce na porównanie kosztów i innych parametrów po?yczkowych wielu ró?nych instytucji pozabankowych, a przez to u?atwiaj?ca wybór najlepszej oferty.

Po?yczka online – po?yczka zaci?gni?ta ca?kowicie przez Internet (wnioskowanie, decyzja po?yczkowa i wyp?ata pieni?dzy), bez konieczno?ci wychodzenia z domu.

Po?yczka pod zastaw – po?yczka, w której po?yczkobiorca oferuje cenn? rzecz (mieszkanie, samochód), która zostanie przej?ta przez firm? w przypadku, gdyby po?yczka nie zosta?a sp?acona.

Po?yczki spo?eczno?ciowe – po?yczki, które nie s? udzielane przez firmy po?yczkowe, a przez prywatnych inwestorów z wykorzystaniem specjalnej platformy online.

Prowizja – op?ata nale?na firmie po?yczkowej za udzielenie po?yczki.

Przed?u?enie okresu sp?aty – p?atne odsuni?cie sp?aty po?yczki o konkretny czas, najcz??ciej taki sam, na jaki zosta?a zaci?gni?ta po?yczka. Dotyczy wy??cznie po?yczek-chwilówek.

Przelew weryfikacyjny – przelew na bardzo nisk? kwot?, któr? trzeba przela? firmie po?yczkowej, by potwierdzi? swoje dane osobowe.

Refinansowanie – zaci?gni?cie kolejnej po?yczki na sp?at? poprzedniej w instytucji, która wspó?pracuje z pierwotn? firm? po?yczkow?.

RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania; wyra?a wysoko?? kosztów po?yczki, które musia?by ponie?? po?yczkobiorca, gdyby po?yczk? sp?aca? przez rok. Zawiera wszystkie mo?liwe op?aty po?yczkowe.

Spirala zad?u?enia (p?tla kredytowa) – sytuacja, w której po?yczkobiorca, by sp?aci? swoje zobowi?zania finansowe musi bra? kolejne po?yczki, a potem kolejne.

Ustawa antylichwiarska – ustawa z 2016 roku, która wprowadzi?a maksymaln? wysoko?? ca?kowitych kosztów po?yczki na poziomie 25% kwoty bazowej po?yczki oraz 30% powsta?ej kwoty w skali roku.

Wcze?niejsza sp?ata po?yczki – mo?liwo?? sp?aty zobowi?zania przed terminem wyznaczonym w umowie po?yczkowej i prawo do zwrotu cz??ci kosztów poniesionych w zwi?zku z prowizj? i oprocentowaniem po?yczki.

Weryfikacja w bazach d?u?ników – sprawdzenie klienta firmy po?yczkowej w bazach BIK, BIG i KRD w celu ustalenia jego sytuacji finansowej i zdolno?ci do sp?aty zobowi?zania.

Wiarygodno?? finansowa – innymi s?owy jest to sumienno?? po?yczkobiorcy w sp?acie swoich zobowi?za? finansowych i wywi?zywanie si? z nich na czas.

Zdolno?? kredytowa – jest to zdolno?? do sp?aty zobowi?zania w wyznaczonym terminie. Na t? zdolno?? sk?ada si? m.in. sytuacja zawodowa po?yczkobiorcy, wysoko?? jego dochodów i wysoko?? miesi?cznych zobowi?za? i sta?ych wydatków.