Screen scraping w po?yczkach – jak weryfikuje si? zdolno?? kredytow??

Po?yczki internetowe swoje dzia?anie w du?ej mierze opieraj? na nowoczesnych technologiach, które maj? zapewni? jak najszybsze i jak naj?atwiejsze wnioskowanie i otrzymanie pieni?dzy. Nic wi?c dziwnego, ?e formalno?ci zwi?zane z uzyskaniem finansowania s? coraz cz??ciej zautomatyzowane. Jedn? z ch?tnie wykorzystywanych technologii jest screen scraping u?ywany do dokonywania weryfikacji to?samo?ci po?yczkobiorców. Na czym ta technologia polega, co oznacza dla klienta oraz w jaki sposób (i czy w ogóle) mo?e wp?ywa? na bezpiecze?stwo transakcji?

Screen scraping – sposób na pozyskanie danych klienta

Screen scraping jest technik? informatyczn? pozwalaj?c? na automatyczny i bezosobowy odczyt informacji z systemów transakcyjnych – takich, jak bankowo?? elektroniczna oferowana przez banki. Program, który zyska odpowiednie dane – login oraz has?o – mo?e samodzielnie zalogowa? si? na konto, a nawet dokona? na nim operacji, ale wy??cznie pasywnych. Mowa tutaj o ?ci?gni?ciu danych osobowych posiadacza konta oraz jego historii transakcji.

Co ma screen scraping do chwilówek?

Aby firma po?yczkowa mog?a udzieli? po?yczki, musi najpierw ustali?, komu rzeczywi?cie po?ycza pieni?dze. Zwa?ywszy na ca?kowicie internetow? procedur? po?yczkow?, jest to zadanie utrudnione i daje pole do wy?udze? i tworzenia zobowi?za? na cudze dane pochodz?ce na przyk?ad ze zgubionego dowodu osobistego. Konieczne jest wi?c przeprowadzenie weryfikacji to?samo?ci, które najskuteczniejsze jest, je?li odbywa si? z u?yciem konta bankowego. Dlatego te? najcz??ciej podstawowym sposobem potwierdzenia to?samo?ci jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego na niewielk?, symboliczn? kwot? ze swojego indywidualnego konta bankowego, którego numer zosta? wpisany we wniosku po?yczkowym. Po?yczkodawca zak?ada, ?e jednoczesny dost?p do szczegó?owych danych osobowych (takich jak numer i seria dowodu osobistego) oraz do bankowo?ci elektronicznej posiada wy??cznie wnioskodawca. Na tej podstawie wnioskuje te?, ?e to rzeczywi?cie ta osoba chce zaci?gn?? po?yczk?.

Istnieje jeszcze jeden, zdobywaj?cy coraz wi?ksz? popularno?? sposób na weryfikacj? w postaci skorzystania z szybkiej aplikacji. Najpowszechniejszymi programami tego typu s? Instantor, Kontomatik oraz KontoConnect. Wszystkie dzia?aj? na podobnej zasadzie – klient podaje w niej swój login i has?o do bankowo?ci elektronicznej, przez co program zyskuje dost?p do konta i pobiera niezb?dne dane.

Jakie s? zalety korzystania ze screen scrapingu?

Najwi?kszym plusem skorzystania z aplikacji jest to, i? weryfikacja dokonana w ten sposób odbywa si? bardzo szybko. W przypadku potwierdzenia to?samo?ci przelewem zachodzi konieczno?? oczekiwania na jego zaksi?gowanie, gdy? dopiero po tym mo?e by? wydana decyzja po?yczkowa. Szybko?? weryfikacji b?dzie wi?c uzale?niona od harmonogramu sesji bankowych, tym bardziej ?e wi?kszo?? firm nie przyjmuje ekspresowych przelewów Blue Cash.

Szybka weryfikacja za pomoc? screen scrapingu to nie tylko potwierdzenie to?samo?ci po?yczkobiorcy, ale i narz?dzie pomocne w analizie zdolno?ci kredytowej – klient nie musi dostarcza? ?adnych dokumentów potwierdzaj?cych swoje dochody, gdy? zrobi to aplikacja. W ten sposób, decyzja po?yczkowa mo?e by? wydana niemal?e natychmiastowo, zwykle ju? po 15 minutach.

Szybko?? i wygoda, ale czy bezpiecze?stwo?

Wokó? techniki screen scrapingu naros?o wiele kontrowersji, szczególnie tych dotycz?cych bezpiecze?stwa po?yczkobiorców. Obawy dotycz? przede wszystkim mo?liwo?ci pozyskania danych osobowych klienta oraz pe?nego dost?pu do konta bankowego przez osoby niepowo?ane. W?tpliwo?ci wyra?ane s? równie? przez samych po?yczkobiorców, którzy dzia?aj?c w my?l zasady ograniczonego zaufania, boj? si?, ?e mog? zosta? ograbieni z oszcz?dno?ci zgromadzonych na koncie, a w zwi?zku z tym, ?e podali swój login i has?o do konta, bank nie uzna i nie zrekompensuje ich straty. Istniej? równie? w?tpliwo?ci dotycz?ce pozyskiwania danych, które nie s? niezb?dne do przeprowadzenia transakcji (np. wydatków prywatnych zakupów). Podobne obawy budzi równie? zewn?trzna platforma do ekspresowych przelewów Blue Media – zobacz: „Czy przelewy realizowane przez Blue Media s? bezpieczne?”.

Nie ma si? jednak czego obawia?. Screen scraping to w pe?ni zautomatyzowany system, który dzia?a wy??cznie na podstawie udzielonej przez po?yczkobiorc? autoryzacji i tylko w zakresie, na który po?yczkodawca wyrazi? zgod?. Jest to, jak ju? wspomnieli?my, proces bezosobowy, czyli niewymagaj?cy udzia?u fizycznych jednostek. Nie ma wi?c mo?liwo?ci, by jakakolwiek osoba wesz?a w posiadanie danych klienta.

Co wi?cej – uzyskan dane s? wy??cznie jednorazowe. Nie s? one ani przechowywane, ani przetwarzane, a dzi?ki szyfrowaniu SSL, aplikacja tylko wykonuje logowanie danymi podanymi przez klienta, ale nie ma do nich wgl?du. Wyj?tkiem jest oczywi?cie wyci?g z konta, który b?dzie przetwarzany, cho? tylko w celu zbadania zdolno?ci kredytowej.

Screen scraping u?ywany przez zaufanych po?yczkodawców

O bezpiecze?stwie tej technologii mo?e ?wiadczy? fakt, ?e jest ona u?ywana przez najwi?ksze i najbardziej rzetelne firmy po?yczkowe, takie jak LendOn, ExtraPortfel, Zaplo, MoneyMan, Wonga, Miloan, Fellow Finance, Halopo?yczka czy Chwilówkomat. Dotychczas, pomimo wielu obaw i do?? d?ugiego sta?u stosowania tej technologii, nie dosz?o do ?adnego incydentu i prawdopodobnie nie dojdzie – zabezpieczenia stosowane przez aplikacje weryfikacyjne s? dok?adnie takie same jak w bankowo?ci elektronicznej, z której codziennie korzysta wiele osób. W takich przypadkach to nie technologia, a cz?owiek jest najs?abszym ogniwem.