Remont mieszkania po polsku – sk?d wzi?? na to pieni?dze?

Okresy wiosenny i letni to wed?ug Polaków najlepszy czas na rozpocz?cie remontu, zw?aszcza ?e zwykle pokrywa si? to (niestety) z urlopami. Je?li wierzy? raportowi stworzonemu na podstawie wyników bada? platformy Homebook.pl, a? 83% ankietowanych planuje przeprowadzi? remont mieszkania w?a?nie w tym okresie. Jest to jednak serwis, który skupia osoby planuj?ce prace remontowe w domu, wi?c wskazany odsetek nie wskazuje na to, jaki procent naszych rodaków w ogóle planuje przeprowadzi? remont. Badania TNS Kantar wskazuj? bowiem, ?e a? 32% Polaków nigdy w ?yciu nie przeprowadza?o remontu, a tylko 16% planuje go wykona? w ci?gu najbli?szego roku. Tak niski odsetek remontów zwykle wynika z braku ?rodków, gdy? nie jest to tania inwestycja i wymaga sporych nak?adów pieni??nych. Nie zawsze da si? to sfinansowa? z w?asnych oszcz?dno?ci. Czy w takim wypadku warto zwróci? si? po po?yczk? online? I czy kwota z takiej po?yczki wystarczy, by w po??dany sposób odnowi? mieszkanie?

Jak remontujemy?

Poza drobnymi zmianami wystroju, remont mieszkania odbywa si? na tyle rzadko, ?e du?a cz??? remontuj?cych decyduje si? na gruntown? renowacj? ca?ego mieszkania lub jednego pomieszczenia, ale od podstaw. Wi?kszo?? osób planuje równie? wyremontowa? mieszkanie w wysokim standardzie, ale nie luksusowo. W tym celu raczej b?dzie liczy? na produkty ze ?redniej pó?ki cenowej z du?ych marketów budowlanych i meblowych. Na podobnej zasadzie polega wybór ekipy remontowej – zwykle s? to pracownicy z polecenia i raczej mieszcz? si? w ?rednich cenach. Nie zawsze te? decydujemy si? na zmian? ca?kowit?, wi???c? si? z wymian? sprz?tów (zwykle wymieniane s? sprz?ty AGD do zabudowy, je?eli ta równie? jest zmieniana) oraz mebli. Ca?kowita wymiana pomieszczenia nast?puje g?ównie w takich pomieszczeniach jak ?azienka i toaleta.

Z jakimi kosztami remontu nale?y si? liczy??

Bardzo du?o zale?y od tego, czy remontuje si? ca?e mieszkanie, czy tylko jedno lub dwa pomieszczenia. Niezwykle wa?na jest równie? powierzchnia mieszkania oraz stopie? remontu. Za ?redni koszt remontu ca?ego mieszkania o powierzchni oko?o 60 metrów kwadratowych, magazyny i serwisy bran?owe przyjmuj? zakres cenowy 25-45 tysi?cy z?otych. Do ca?o?ciowego kosztu remontu wlicza si?:

  • u?o?enie p?ytek na pod?odze i ?cianach;
  • malowanie i tynkowanie ?cian i sufitów;
  • sufity podwieszane;
  • wymiana instalacji wodnych i elektrycznych;
  • wymiana grzejników;
  • wymiana okien i drzwi;
  • wymiana pod?óg;
  • koszty robocizny.

Najwi?ksze oszcz?dno?ci mo?na zyska? na samodzielnym wykonaniu remontu. Nale?y te? zwróci? uwag?, i? koszty obejmuj? równie? wymian? drzwi i okien. O ile te pierwsze mo?na zakupi? relatywnie tanio, o tyle wymiana okien poch?onie ju? kilka tysi?cy z?otych, wi?c tak?e i tutaj mo?na osi?gn?? spore oszcz?dno?ci. Niestety, powy?sze szacunki nie obejmuj? wyposa?enia ani wymiany sanitariatów. Tymczasem to w?a?nie one mog? by? w remoncie najdro?sze, zw?aszcza je?li chodzi o remont kuchni. Ten, wed?ug niektórych wylicze?, mo?e kosztowa? od kilkunastu do kilkudziesi?ciu tysi?cy z?otych, je?li wliczy? do niego koszty sprz?tów (kuchenka, piekarnik, zmywarka, lodówka), koszty mebli do zabudowy oraz robocizn?.

Przeci?tny Polak tak du?y remont planuje jednak najcz??ciej w przypadku, gdy wprowadza si? do nowego mieszkania zakupionego na rynku wtórnym, pó?niej przeprowadza tylko umiarkowane modyfikacje. Jak wynika z bada? przeprowadzonych przez firm? Provident, w 2018 roku, statystyczny Polak na remont mieszkania planuje wyda? oko?o 6,5 tysi?ca z?otych.

Gdzie znajdziemy pieni?dze na remont?

Je?li przyjmiemy, ?e na remont chce si? po?yczy? 6,5 tysi?ca z?otych wynikaj?ce z bada? firmy Provident, nie b?dzie problemu sfinansowanie go nawet chwilówk?, o ile jest si? pewnym, ?e tak? kwot? b?dzie mo?na sp?aci? po up?ywie najwi?cej 65 dni. Podobna po?yczka dost?pna jest w firmie Szybka Gotówka (maksymalnie 6000 z?otych) i mog? z niej skorzysta? nawet nowi klienci. Porównywalne kwoty po?yczymy równie? w firmach Vivus – 7500 z?otych oraz Po?yczka Plus – 8000 z?otych. Niestety, aby liczy? na tak? ilo?? gotówki, nale?y by? sta?ym klientem tych firm.

Wi?ksze mo?liwo?ci daj? po?yczki ratalne, w których kwoty pi?ciocyfrowe nie robi? ju? wra?enia i staj? si? coraz bardziej powszechne. W?ród marek po?yczkowych, które oferuj? przynajmniej 10 tysi?cy z?otych, mo?na wymieni? m.in. Zaplo, Aasa, Super Grosz, Flexpo?yczka, Hapi Po?yczki czy Provident. Podstaw? wyboru odpowiedniej po?yczki nie b?dzie wi?c jej kwota, a dodatkowe udogodnienia: mo?liwo?? skorzystania z wakacji po?yczkowych, najni?sze koszty, dogodne okresy sp?aty, czy wymagania stawiane po?yczkobiorcom. W tym pomo?e jednak porównywarka po?yczkowa.

Oczywi?cie, nie zawsze remont b?dzie wynosi? a? tyle, tym bardziej ?e wi?kszo?? osób nie jest w stanie po?wi?ci? przynajmniej miesi?ca na to, by przeprowadzi? dog??bny i kosztowny remont. Czasami wystarczy zmiana wystroju lub wymiana wadliwych rzeczy, by remont by? udany. Odmalowanie ?cian, po?o?enie nowej tapety, a nawet paneli pod?ogowych to koszty nieporównywalnie mniejsze, a mog?ce znacz?co poprawi? samopoczucie i komfort ?ycia.