Reklamacja pożyczki. Sprawdź, co możesz zrobić

Ten, kto kiedykolwiek miał do czynienia z reklamowaniem wadliwego towaru, zapewne zdaje sobie sprawę, że może to być proces trudny, a nawet bezskuteczny. Jakkolwiek, jest to prawo każdego konsumenta i można z niego skorzystać, jeśli tylko uważa się, że firma pożyczkowa należycie nie wywiązała się ze swoich obowiązków lub uchybiła prawom pożyczkobiorcy.

Kiedy pożyczkobiorcy przysługuje prawo do reklamacji?

Zgodnie z prawem, pożyczkodawcy przysługuje prawo do reklamacji w każdym przypadku, w którym pożyczkodawca nie realizuje warunków zapisanych w umowie lub realizuje je w inny, mniej korzystny dla pożyczkobiorcy sposób. Zwykle jest to nieprawne naliczenie kosztów, uniemożliwienie wcześniejszej spłaty pożyczki lub odstąpienia od umowy pożyczki, a nawet zaliczenie spóźnionej spłaty pożyczki jako refinansowania bez wniosku i zgody klienta. Co ciekawe częstym powodem reklamacji może być też zbyt późna wypłata pożyczki. Ponadto, reklamacja przysługuje także w przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi klienta.

Jak napisać reklamację?

Pismo reklamacyjne nie musi być napisane według z góry określonego, jednolitego wzorca. Ciężko będzie więc znaleźć wzór, pasujący do wszystkich sytuacji. Niektóre firmy pożyczkowe same udostępniają odpowiedni formularz, ale nie ma obowiązku skorzystania z niego – forma złożenia reklamacji nie powinna wpływać na jej pozytywne lub negatywne rozpatrzenie, o ile będzie zawierać pewne elementy.

Każde pismo dotyczące wadliwego produktu powinno być opatrzone widocznym napisem reklamacja, najlepiej w nagłówku. Kolejnymi elementami formalnymi, które powinny znaleźć się w reklamacji, są dane dotyczące umowy pożyczkowej oraz jej obu stron. Dodatkowo konieczne jest czytelne wskazanie powodów jej złożenia a niekiedy także należytego udokumentowania zaistniałej sytuacji.

Pismo reklamacyjne można do firmy pożyczkowej dostarczyć w formie papierowej do siedziby firmy pożyczkowej lub wysłać mailowo. W jednym i drugim przypadku powinno zadbać się o to, by w razie dalszego sporu lub działań mediacyjnych mieć dowód, iż firma pożyczkowa to pismo otrzymała. Formę papierową najlepiej więc wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, podobnie jak formę elektroniczną – za potwierdzeniem przeczytania wiadomości.

Obowiązki firmy pożyczkowej

Pożyczkodawców obowiązują zapisy ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Na ich podstawie, każda firma ma obowiązek zawrzeć w umowie pożyczkowej zasady i tryb postępowania reklamacyjnego, czyli: sposobu i miejsca składania reklamacji, terminu jej rozpatrzenia przez pożyczkodawcę oraz sposobu, w jaki pożyczkobiorca zostanie poinformowany o końcowej decyzji.
Również rozpatrzenie reklamacji powinno odbywać się w zgodzie z ogólnymi zapisami prawa i dobrych praktyk biznesowych. Na udzielenie odpowiedzi na reklamację firma pożyczkowa ma 30 dni. Jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku ani nie poinformuje o tym klienta, reklamacja automatycznie zostanie uznana za zasadną i rozpatrzona na korzyść klienta. W szczególnych przypadkach termin ten może być przedłużony do 60 dni.

Złożenie reklamacji nie zwalnia pożyczkobiorców z dotrzymania warunków

Samo złożenie reklamacji, która jeszcze nie została rozpatrzona (niezależnie w jaki sposób), nie zwalnia pożyczkobiorcy od tego, by pożyczkę na bieżąco spłacać. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku chwilówek, które najczęściej zaciągane są na 30 dni, czyli tyle samo, ile wynosi ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji. Niestety, nie należy spodziewać się, że firma pożyczkowa dokona tego wcześniej. Ogólna praktyka wskazuje, że nie tylko podmioty finansowe w pełni wykorzystują dany im czas. Nawet pomimo uchybień, czy złamania praw pożyczkobiorcy, należy pożyczkę spłacić, a dopiero potem dochodzić swoich należności. W razie niespłacania firma pożyczkowa z pewnością zacznie naliczać karne odsetki i wysyłać płatne monity, których cena może za każdym razem sięgać kilkudziesięciu złotych.

Reklamować czy odstąpić od umowy?

Reklamacja jest stwierdzeniem pewnego uchybienia ze strony pożyczkodawcy i domaganiem się naprawienia błędu lub, jeśli to niemożliwe, zapewnić pożyczkobiorcy rekompensatę. Jeśli warunek nie może zostać spełniony przez firmę pożyczkową i jednocześnie pożyczkobiorca nie może otrzymać rekompensaty lub spodziewa się, że będzie ona niezadowalająca, lepszym wyjściem z sytuacji może być skorzystanie z możliwości odstąpienia od umowy pożyczki, do którego pożyczkobiorca ma prawo w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy firma pożyczkowa spóźniła się z wypłatą pieniędzy darmowej chwilówki.

Reklamacja na reklamację – pomoże rzecznik UOKiK

Rzecznik Praw Konsumenta, obok Rzecznika Finansowego, jest organem, który ma największy wpływ na pożyczkobiorców. Jego usługi są bezpłatne i nie ograniczają się jedynie do udzielenia porad, ale również do pośredniczenia w sporze na linii klient-firma pożyczkowa czy reprezentowania go w sądzie. Brak odpowiedzi na reklamację czy jej bezwarunkowe odrzucenie bez podania przyczyny jest powodem do tego, by do udać się do rzecznika UOKiK.