Reklamacja po?yczki. Sprawd?, co mo?esz zrobi?

Ten, kto kiedykolwiek mia? do czynienia z reklamowaniem wadliwego towaru, zapewne zdaje sobie spraw?, ?e mo?e to by? proces trudny, a nawet bezskuteczny. Jakkolwiek, jest to prawo ka?dego konsumenta i mo?na z niego skorzysta?, je?li tylko uwa?a si?, ?e firma po?yczkowa nale?ycie nie wywi?za?a si? ze swoich obowi?zków lub uchybi?a prawom po?yczkobiorcy.

Kiedy po?yczkobiorcy przys?uguje prawo do reklamacji?

Zgodnie z prawem, po?yczkodawcy przys?uguje prawo do reklamacji w ka?dym przypadku, w którym po?yczkodawca nie realizuje warunków zapisanych w umowie lub realizuje je w inny, mniej korzystny dla po?yczkobiorcy sposób. Zwykle jest to nieprawne naliczenie kosztów, uniemo?liwienie wcze?niejszej sp?aty po?yczki lub odst?pienia od umowy po?yczki, a nawet zaliczenie spó?nionej sp?aty po?yczki jako refinansowania bez wniosku i zgody klienta. Co ciekawe cz?stym powodem reklamacji mo?e by? te? zbyt pó?na wyp?ata po?yczki. Ponadto, reklamacja przys?uguje tak?e w przypadku niezadowolenia z powodu jako?ci obs?ugi klienta.

Jak napisa? reklamacj??

Pismo reklamacyjne nie musi by? napisane wed?ug z góry okre?lonego, jednolitego wzorca. Ci??ko b?dzie wi?c znale?? wzór, pasuj?cy do wszystkich sytuacji. Niektóre firmy po?yczkowe same udost?pniaj? odpowiedni formularz, ale nie ma obowi?zku skorzystania z niego – forma z?o?enia reklamacji nie powinna wp?ywa? na jej pozytywne lub negatywne rozpatrzenie, o ile b?dzie zawiera? pewne elementy.

Ka?de pismo dotycz?ce wadliwego produktu powinno by? opatrzone widocznym napisem reklamacja, najlepiej w nag?ówku. Kolejnymi elementami formalnymi, które powinny znale?? si? w reklamacji, s? dane dotycz?ce umowy po?yczkowej oraz jej obu stron. Dodatkowo konieczne jest czytelne wskazanie powodów jej z?o?enia a niekiedy tak?e nale?ytego udokumentowania zaistnia?ej sytuacji.

Pismo reklamacyjne mo?na do firmy po?yczkowej dostarczy? w formie papierowej do siedziby firmy po?yczkowej lub wys?a? mailowo. W jednym i drugim przypadku powinno zadba? si? o to, by w razie dalszego sporu lub dzia?a? mediacyjnych mie? dowód, i? firma po?yczkowa to pismo otrzyma?a. Form? papierow? najlepiej wi?c wys?a? listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, podobnie jak form? elektroniczn? – za potwierdzeniem przeczytania wiadomo?ci.

Obowi?zki firmy po?yczkowej

Po?yczkodawców obowi?zuj? zapisy ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Na ich podstawie, ka?da firma ma obowi?zek zawrze? w umowie po?yczkowej zasady i tryb post?powania reklamacyjnego, czyli: sposobu i miejsca sk?adania reklamacji, terminu jej rozpatrzenia przez po?yczkodawc? oraz sposobu, w jaki po?yczkobiorca zostanie poinformowany o ko?cowej decyzji.
Równie? rozpatrzenie reklamacji powinno odbywa? si? w zgodzie z ogólnymi zapisami prawa i dobrych praktyk biznesowych. Na udzielenie odpowiedzi na reklamacj? firma po?yczkowa ma 30 dni. Je?li nie wywi??e si? z tego obowi?zku ani nie poinformuje o tym klienta, reklamacja automatycznie zostanie uznana za zasadn? i rozpatrzona na korzy?? klienta. W szczególnych przypadkach termin ten mo?e by? przed?u?ony do 60 dni.

Z?o?enie reklamacji nie zwalnia po?yczkobiorców z dotrzymania warunków

Samo z?o?enie reklamacji, która jeszcze nie zosta?a rozpatrzona (niezale?nie w jaki sposób), nie zwalnia po?yczkobiorcy od tego, by po?yczk? na bie??co sp?aca?. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku chwilówek, które najcz??ciej zaci?gane s? na 30 dni, czyli tyle samo, ile wynosi ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji. Niestety, nie nale?y spodziewa? si?, ?e firma po?yczkowa dokona tego wcze?niej. Ogólna praktyka wskazuje, ?e nie tylko podmioty finansowe w pe?ni wykorzystuj? dany im czas. Nawet pomimo uchybie?, czy z?amania praw po?yczkobiorcy, nale?y po?yczk? sp?aci?, a dopiero potem dochodzi? swoich nale?no?ci. W razie niesp?acania firma po?yczkowa z pewno?ci? zacznie nalicza? karne odsetki i wysy?a? p?atne monity, których cena mo?e za ka?dym razem si?ga? kilkudziesi?ciu z?otych.

Reklamowa? czy odst?pi? od umowy?

Reklamacja jest stwierdzeniem pewnego uchybienia ze strony po?yczkodawcy i domaganiem si? naprawienia b??du lub, je?li to niemo?liwe, zapewni? po?yczkobiorcy rekompensat?. Je?li warunek nie mo?e zosta? spe?niony przez firm? po?yczkow? i jednocze?nie po?yczkobiorca nie mo?e otrzyma? rekompensaty lub spodziewa si?, ?e b?dzie ona niezadowalaj?ca, lepszym wyj?ciem z sytuacji mo?e by? skorzystanie z mo?liwo?ci odst?pienia od umowy po?yczki, do którego po?yczkobiorca ma prawo w ci?gu 14 dni bez podania przyczyny. Taka sytuacja mo?e mie? miejsce, kiedy firma po?yczkowa spó?ni?a si? z wyp?at? pieni?dzy darmowej chwilówki.

Reklamacja na reklamacj? – pomo?e rzecznik UOKiK

Rzecznik Praw Konsumenta, obok Rzecznika Finansowego, jest organem, który ma najwi?kszy wp?yw na po?yczkobiorców. Jego us?ugi s? bezp?atne i nie ograniczaj? si? jedynie do udzielenia porad, ale równie? do po?redniczenia w sporze na linii klient-firma po?yczkowa czy reprezentowania go w s?dzie. Brak odpowiedzi na reklamacj? czy jej bezwarunkowe odrzucenie bez podania przyczyny jest powodem do tego, by do uda? si? do rzecznika UOKiK.