Rejestry d?u?ników, z których korzystaj? po?yczkodawcy

Osoby wnioskuj?ce o po?yczk? w firmie pozabankowej musz? liczy? si? z tym, ?e po wype?nieniu formularza po?yczkowego b?d? proszone o akceptacj? listy zgód m.in. na sprawdzenie ich w ró?norodnych bazach danych. Dzi?ki takim rejestrom informacji zarówno firmy po?yczkowe, jak i banki minimalizuj? ryzyko udzielenia zobowi?zania osobom nierzetelnym, które nie sp?aci?y poprzedniego zad?u?enia. W dzisiejszym artykule skupimy si? na opisaniu podstawowych baz danych, z których korzystaj? po?yczkodawcy w celu weryfikacji potencjalnych klientów.

 

W?ród podstawowych baz danych gromadz?cych informacje o po?yczkobiorcach wyró?nia si?:

  • BIK – Biuro Informacji Kredytowej,
  • BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej,
  • KRD – Krajowy Rejestr D?ugów,
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
  • Credit Check.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej jest najwi?ksz? baz? danych. Zgromadzone s? w niej informacje kredytowe dotycz?ce po?yczkobiorców. Z zasobów tego rejestru korzystaj? banki, SKOK-i oraz firmy pozabankowe. Wi?kszo??, bo a? 90% informacji ma charakter pozytywny. W bazie BIK pojawiaj? si? informacje dotycz?ce liczby z?o?onych wniosków o po?yczk?, przyznanych po?yczek oraz sp?aconych zobowi?za?. Nale?y pami?ta?, i? terminowe regulowanie zobowi?za? podwy?sza nasz? ocen? kredytow?, a nawet najmniejsze opó?nienia za? j? obni?aj?. Nieterminowe regulowanie zobowi?za? mo?e by? przyczyn? odrzucenia wniosku o po?yczk? w przysz?o?ci. Wszelkie informacje o opó?nieniach s? widoczne w rejestrze przez 5 lat. Niektóre firmy pozabankowe oferuj? po?yczki bez BIK-u. Wi?kszo?? po?yczkodawców dzia?aj?cych na polskim rynku korzysta jednak z zasobów zgromadzonych w tym rejestrze.

BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej

BIG InfoMonitor jest cz??ci? Grupy BIK. W rejestrze znajduj? si? zarówno pozytywne, jak i negatywne wpisy. Do bazy BIG mo?na trafi? m.in. za niezap?acony mandat lub niezap?acony rachunek. Do rejestru mo?na trafi? ju? za zad?u?enie w wysoko?ci 200 z?otych (osoba fizyczna) lub 500 z?otych (firma). Dane o niesp?aconym zobowi?zaniu przekazywane s? do bazy BIG po 30 dniach od up?yni?cia terminu p?atno?ci. Z zasobów tego rejestru korzystaj? zarówno banki, jak i wi?kszo?? firm po?yczkowych. Baza dostarcza informacji na temat zdolno?ci kredytowej danego klienta, jak i jego niesp?aconych zobowi?za?.

KRD – Krajowy Rejestr D?ugów

Krajowy Rejestr D?ugów dzia?a na polskim rynku ju? od przesz?o 15 lat. W KRD znajduj? si? informacje dotycz?ce zad?u?enia osób fizycznych, osób prowadz?cych jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz?, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, du?ych firm, gmin, a tak?e tzw. wierzycieli wtórnych. Wiele firm po?yczkowych weryfikuje swoich klientów w tej bazie. Podobnie jak w przypadki BIG InfoMonitor do rejestru mo?na trafi? za zad?u?enie w wysoko?ci 200 z? (osoba fizyczna) lub 500 z?otych (firma), z tym wyj?tkiem, i? od terminu p?atno?ci musi up?yn?? co najmniej 60 dni. W bazie KRD informacje przechowywane s? przez 10 lat lub do momentu, a? zobowi?zanie zostanie sp?acone. Je?eli klient ureguluje swoje zad?u?enie, wierzyciel musi wys?a? do KRD informacj? o tym zdarzeniu. Wówczas z rejestru zniknie notatka o nieuregulowanym zobowi?zaniu.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

Niektóre firmy pozabankowe korzystaj? tak?e z zasobów bazy ERIF. Rejestr ten jest jednak zdecydowanie rzadziej wykorzystywany ni? BIK, BIG i KRD. Od 2007 roku ERIF stanowi cz??? grupy KRUK. Naturaln? kolej? rzeczy jest wi?c to, ?e w bazie tej znajduj? si? informacje, które s? gromadzone i przechowywane przez KRUK. KRUK, jak wiadomo, stanowi najwi?kszy podmiot, który na polskim rynku zajmuje si? niesp?aconymi zobowi?zaniami. W?a?nie dlatego niektóre firmy pozabankowe tak ch?tnie korzystaj? z zasobów ERIF. Zad?u?enie w wysoko?ci 200 z?otych (osoba fizyczna) lub 500 z?otych (firma) skutkuje wpisaniem do bazy. Miesi?c przed umieszczeniem wpisu w ERIF wierzyciel ma obowi?zek poinformowa? o tym swojego d?u?nika.

Credit Check

Credit Check to jedna z najm?odszych baz istniej?cych na polskim rynku. Znajduj? si? w niej informacje przekazywane przez wspó?pracuj?ce z ni? firmy po?yczkowe. Pro?ciej mówi?c, partnerzy Credit Check przekazuj? informacje dotycz?ce historii kredytowej po?yczkobiorców korzystaj?cych z ich us?ug. Takie rozwi?zanie ma wyeliminowa? mo?liwo?? zaci?gni?cia kilku po?yczek pozabankowych w tym samym czasie. Wielu klientów, którzy zaci?gali kilka zobowi?za? jednocze?nie, nie by?o pó?niej sta? na sp?at? zad?u?enia. Credit Check w du?ej mierze temu zapobiega. Aktualnie z t? baz? wspó?pracuje 35 firm po?yczkowych. W rejestrze znajduj? si? informacje dotycz?ce 2,5 mln po?yczkobiorców. Dane znajduj?ce si? w Credit Check dotycz? okresu 3 poprzednich lat. Osoby terminowo sp?acaj?ce swoje zobowi?zania nie maj? powodów do zmartwie?. Informacje w bazie dzia?aj? wy??cznie na ich korzy??, zwi?kszaj?c szanse na przyznanie kolejnej po?yczki.

 

Wbrew pozorom omówione powy?ej bazy danych chroni? nie tylko interesy firm po?yczkowych, ale tak?e samych po?yczkobiorców. Osoby, które wpad?y w spiral? zad?u?enia, musz? znale?? sposób na wyj?cie z niej bez korzystania z dodatkowych po?yczek, które pozornie pomagaj?, a w praktyce zwi?kszaj? wysoko?? zad?u?enia. Dodatkowo m.in. BIK mo?e chroni? przed wy?udzeniem po?yczki na nasze dane przez osob? trzeci?.