Refinansowanie po?yczki – na co zwróci? uwag??

Po 2016 roku i wej?ciu w ?ycie tzw. ustawy antylichwiarskiej wiele zmieni?o si? na rynku po?yczek pozabankowych. Zmiany dotkn??y tak?e osób, które nie s? w stanie sp?aci? zobowi?zania w terminie. Ustalono bowiem m.in. maksymaln? wysoko?? kosztów zwi?zanych z dan? po?yczk?. Popularn? metod? radzenia sobie z problemami dotycz?cymi terminowej sp?aty zobowi?zania jest refinansowanie po?yczki. Dzi?ki temu firma, która udzieli?a po?yczki, otrzymuje swoje pieni?dze. Kolejny po?yczkodawca udziela po?yczki, zarabiaj?c na tym. A klient cieszy si?, ?e unikn?? konsekwencji nieterminowej sp?aty zobowi?zania. Czym jest refinansowanie po?yczki? Na co nale?y zwróci? uwag?, rozwa?aj?c to rozwi?zanie?

Refinansowanie po?yczki przed i po 2016 roku

Przed 2016 rokiem wi?kszo?? firm pozabankowych mia?a w swojej ofercie us?ug?, któr? jest przed?u?enie terminu sp?aty zobowi?zania. Generowa?o to naprawd? du?e zyski dla po?yczkodawców – to w?a?nie na monitach zarabiano najwi?cej. Znane s? nam przypadki, w których firmy pozabankowe oferowa?y wielokrotne przed?u?enie okresu sp?aty zobowi?zania. Klient, który nawet co miesi?c sp?aca? cz??? zobowi?zania, popada? w coraz wi?ksze d?ugi. Zobowi?zania bowiem cz?sto nie uda?o si? ponownie sp?aci? w terminie. Konieczne by?o ponowne przed?u?enie terminu zwrotu. By?o to g?ówn? przyczyn? wpadania w spiral? zad?u?enia.

Dopiero po 2016 roku i po wej?ciu w ?ycie tzw. ustawy antylichwiarskiej wiele si? w tym aspekcie zmieni?o. Przesuwanie terminu sp?aty dla wielu firm pozabankowych okaza?o si? nieop?acalne, przez co wi?kszo?? podmiotów zrezygnowa?a z tej us?ugi. Dlaczego? Samo udzielenie po?yczki wyczerpuje odgórne, ustawowe limity kosztów. W takich przypadkach przed?u?enie sp?aty zobowi?zania musia?oby by? zupe?nie darmowe lub kosztowa? naprawd? niewiele. Firmy pozabankowe szukaj?c nowych ?róde? dochodów, wprowadzi?y do swej us?ugi nowy produkt. Mowa o po?yczce refinansowej.

Klienci, którzy maj? problem z terminow? sp?at? zobowi?zania, mog? wi?c:

  • skorzysta? z opcji przed?u?enia terminu sp?aty zobowi?zania (o ile dana firma po?yczkowa oferuje tak? us?ug?),
  • skorzysta? z refinansowania po?yczki,
  • zignorowa? problem – czego w ?adnym razie nie polecamy, poniewa? wówczas sprawa mo?e trafi? do komornika.

Refinansowanie po?yczki niesie za sob? stosunkowo wysokie koszty. Nie jest to poj?cie to?same z „przed?u?eniem terminu sp?aty”. Jest to zupe?nie nowe zobowi?zanie. Dlatego te? przed skorzystaniem z takiego rozwi?zania, warto przeanalizowa?, ile kosztuje refinansowanie po?yczki i czy nas na to sta?. W niektórych przypadkach refinansowanie b?dzie zupe?nie nieop?acalne, np. gdy odsetki karne za zw?ok? w sp?acie zobowi?zania b?d? ni?sze ni? ca?kowite koszty po?yczki refinansowej.

Refinansowanie po?yczki – ile kosztuje?

Najwa?niejszym zagadnieniem dotycz?cych refinansowania jest to, ile kosztuje po?yczka refinansowa. G?ównym celem dzia?ania firmy pozabankowej jest zysk. Nic wi?c dziwnego, ?e po?yczkodawcy chc? zarobi? na ka?dym kliencie. W grupie najpewniejszych po?yczkobiorców s? osoby, które maj? problemy z terminow? sp?at? innego zobowi?zania. W wi?kszo?ci przypadków jedynym wyj?ciem z sytuacji jest bowiem refinansowanie po?yczki.

Aktualnie koszty refinansowania s? bardzo podobne do tych, które przed 2016 rokiem by?y doliczane za przed?u?enie okresu sp?aty zobowi?zania. S? one uzale?nione m.in. od:

  • kwoty po?yczki – im ni?sza kwota, tym mniejsze koszty refinansowania,
  • okresu trwania umowy (dla przyk?adu popularne chwilówki mo?na refinansowa? zazwyczaj na 7, 14 lub 30 dni) – im ten okres krótszy, tym ni?sze ??czne koszty zobowi?zania.

Okres refinansowania nale?y dopasowa? do swoich mo?liwo?ci finansowych. Tylko w ten sposób unikniemy konieczno?ci szukania kolejnej po?yczki refinansowej, gdy oka?e si?, ?e znowu nie uda nam si? sp?aci? zobowi?zania w terminie.

Ile razy mo?na si?gn?? po refinansowanie po?yczki?

W przypadku przed?u?enia sp?aty zobowi?zania przed 2016 rokiem firmy oferowa?y mo?liwo?? wielokrotnego odraczania, aby nalicza? kolejne op?aty. Jak to ma miejsce w przypadku refinansowania? Prawo nie reguluje kwestii dotycz?cej tego, ile razy mo?na si?gn?? po po?yczk? refinansow?. Na rynku jest jednak wiele firm po?yczkowych, które oferuj? tego typu us?ug?. Mo?na wi?c wywnioskowa?, i? refinansowa? po?yczk? mo?na wielokrotnie. Jednak czy jest to op?acalne? Czy nie przyczyni si? to do tego, ?e klient wpadnie w p?tle zad?u?enia? Co do tego mo?na mie? du?e w?tpliwo?ci. Jedno jest pewne – tak?e refinansowanie powinno zosta? obj?te odpowiednimi zapisami prawa.

Refinansowanie po?yczki w praktyce

Jak w praktyce wygl?da proces refinansowania po?yczki?

  1. Po?yczkobiorca zg?asza problem z terminow? sp?at? zobowi?zania i wyra?a ch?? refinansowania.
  2. Konieczne jest podpisanie stosownej umowy po?yczki refinansowej (przed tym firma po?yczkowa udzielaj?ca po?yczki musi sprawdzi? m.in. zdolno?? kredytow? klienta).
  3. Z regu?y po?yczkobiorca proszony jest o wp?at? prowizji na konto po?yczkodawcy refinansuj?cego zobowi?zanie.
  4. Gdy pieni?dze zostan? zaksi?gowane, firma pozabankowa przelewa na rachunek pierwszego wierzyciela nale?n? kwot?. Tym samym zobowi?zanie wobec pierwszej firmy zostaje sp?acone.
  5. Klient musi sp?aca? kolejne zobowi?zanie – ju? wobec firmy refinansuj?cej po?yczk?.

Czy op?aca si? refinansowa? po?yczk??

Refinansowanie jest to?same z zaci?gni?ciem kolejnej po?yczki. Nie zawsze jest to rozwi?zanie op?acalne. Korzystniejsz? alternatyw? mo?e by? poszukanie oferty innej firmy i zaci?gni?cie zwyk?ej po?yczki na pokrycie starego d?ugu (np. darmowej chwilówki). Nale?y jednak dok?adnie przeczyta? umow? po?yczki, poniewa? niektóre podmioty zastrzegaj?, ?e pieni?dze pozyskane z po?yczki nie mog? zosta? przeznaczone na sp?at? innego zobowi?zania. Pomóc w znalezieniu atrakcyjnej oferty mo?e pomóc m.in. porównywarka po?yczek online.