Ranking po?yczkowy: czy mo?na liczy? na preferencyjne warunki?

Rankingi po?yczkowe to doskona?e narz?dzie dla tych, którzy maj? zamiar po raz pierwszy skorzysta? z oferty chwilówek, ale równie? i dla tych, którzy wci?? poszukuj? najlepszej dla siebie po?yczki. Samo s?owo ranking przywodzi na my?l to, ?e uwzgl?dnione w nim po?yczki b?d? najlepsze pod wszystkimi wzgl?dami i mo?na skorzysta? z nich w ciemno, bez wi?kszego zastanowienia si?. Czy tak rzeczywi?cie b?dzie, a ranking pos?u?y ka?demu bez wyj?tku po?yczkobiorcy? I czy rzeczywi?cie mo?na liczy? na to, ?e warunki w uhonorowanych firmach b?d? najlepsze?

Dlaczego warto korzysta? z rankingu po?yczkowego?

Liczba firm po?yczkowych i posiadanych przez nich marek jest bardzo du?a – tych przoduj?cych i dzia?aj?cych w skali ca?ego kraju (a nawet ?wiata!) jest nawet kilkadziesi?t. Nic dziwnego, ?e ci??ko zorientowa? si? we wszystkich ofertach i wybra? t? najkorzystniejsz?. Ranking wybiera zwykle 10 lub 20 najlepszych w mniemaniu twórców rankingu oraz rzeczowej analizy wielu sk?adowych po?yczki. Ranking pozwoli równie? na dopasowanie odpowiedniej po?yczki do swoich mo?liwo?ci finansowych i zdolno?ci kredytowej, tym bardziej ?e cz?sto tworzy si? rankingi tematyczne, podzielone np. na ranking chwilówek za darmo, ranking po?yczek na raty czy po?yczek bez BIK.

Wy?ej wymienione cechy s? wa?ne dla pocz?tkuj?cego po?yczkobiorcy, ale nie s? wszystkim, co powinien on wzi?? pod uwag?. O ile te najpopularniejsze firmy mog? przewin?? si? w reklamach czy w artyku?ach internetowych, o tyle jest kilka pewnych cech dobrej chwilówki, których po?yczkobiorca mo?e nie by? w stanie sam sprawdzi?. Po pierwsze – to aktualno?? oferty. Specjali?ci tworz?cy rankingi musz? by? na bie??co ze zmieniaj?cymi si? warunkami i polityk? firmy, wi?c po?yczkobiorcy nie spotka ?adna przykra niespodziana. Po drugie – przeci?tny po?yczkobiorca mo?e nie by? w stanie zweryfikowa? wiarygodno?ci firmy po?yczkowej, nie wie wi?c, czy nie stanie si? ofiar? oszustwa. Ranking po?yczkowy takie niebezpiecze?stwo redukuje praktycznie do zera. Po trzecie i ostatnie – nie ka?da osoba zainteresowana chwilówk? musi mie? odpowiedni? wiedz? ekonomiczn?, by w skuteczny sposób porówna? warunki finansowe oferowane przez po?yczkodawców. Dzi?ki rankingowi tworzonemu przez ekspertów w bran?y mo?e pok?ada? ufno?? w tym, ?e dana po?yczka jest korzystna z czysto finansowego punktu widzenia.

Ranking czerwiec 2018 – jakie firmy s? obecnie najlepsze?

W najbardziej aktualnym rankingu znalaz?o si? pi?? firm: ExtraPortfel, Filarum, Vivus, Alegotówka oraz LendOn. S? to firmy najcz??ciej wyró?niane w rankingach i od d?u?szego czasu okupuj?ce pierwsze miejsca zestawie?. Przyjrzyjmy si? ich aktualnym ofertom i sprawd?my, czy mog? one zaproponowa? najlepsze warunki.

W ExtraPortfel po?yczymy 3000 z?otych w pierwszej chwilówce za darmo oraz 6000 z?otych przy ka?dej, kolejnej i p?atnej chwilówce. Za ka?dym razem okres sp?aty wyniesie 45 dni (co jest ju? ofert? do?? dobr? i w pozytywny sposób odbiegaj?c? od standardu). Za po?yczk? w maksymalnej kwocie przyjdzie nam zap?aci? 1790 z?otych, 5000 z?otych po?yczki to 1491 z?otych kosztów, za? 4000 – 1193 z?ote (ok.29% kwoty po?yczki). Dodatkowo marka wyró?nia si? tak?e mo?liwo?ci? przed?u?enia okresu sp?aty poprzez refinansowanie, cho? trzeba si? liczy? z tym, ?e dla ExtraPortfel bardzo wa?na jest zdolno?? kredytowa po?yczkobiorcy i jego historia kredytowa.

Filarum natomiast oferuje darmowe po?yczki w kwocie nieprzekraczaj?cej 1000 z?otych, za? kwot? maksymaln? jest 5000 z?otych. Niestety, najd?u?szy okres sp?aty w ka?dym przypadku nie przekroczy 30 dni. Lepiej kszta?tuj? si? jednak koszty. Za 5000 z?otych po?yczonych na 30 dni zap?aci si? 1410 z?otych (1460 w ExtraPortfel), co wyniesie 22,8% ca?ej kwoty. Jest to mniej ni? w ExtraPortfel, ale wynika to raczej z krótszego okresu sp?aty.

Vivus jest jedn? z najta?szych chwilówek na rynku, cho? niedogodno?ci? mo?e by? to, ?e podobnie jak Filarum oferuje tylko 30-dniowy okres sp?aty. Z drugiej strony – oferuje te? najwy?sz? maksymaln? kwot? po?yczki (7500 z?otych) oraz jedn? z wy?szych kwot darmowych chwilówek (3000 z?otych). Jakkolwiek za po?yczk? na 30 dni po?yczkobiorca zap?aci tylko 20% kwoty kapita?owej, a dodatkowo mo?na liczy? na to, ?e firma zgodzi si? na drobne zaleg?o?ci w BIK.

W LendOn spotkamy si? z podobn? ofert?, co w ExtraPortfel – 2500 z?otych dla nowych klientów oraz 6000 z?otych dla klientów powracaj?cych. Tutaj równie? mo?na liczy? na okres sp?aty wynosz?cy 45 dni. Kwota maksymalna z najd?u?szym okresem sp?aty to koszt 1784 z?otych – a wi?c równie? s? to koszty porównywalne z mark? ExtraPortfel. Dodatkowym u?atwieniem jest jednak to, ?e w LendOn po?ycz? równie? d?u?nicy lub osoby posiadaj?ce z?? histori? w BIK.

Inn? z „wielkiej pi?tki” jest firma Alegotówka, która przygotowa?a ofert? opiewaj?c? na 1500 z?otych dla nowych klientów oraz 5000 z?otych dla klientów sta?ych (ale dopiero po raz pi?ty). Koszty w tej firmie zawr? si? mniej wi?cej w okolicach 25-28% kwoty bazowej po?yczki.

Jak ustala si? rankingi?

Dla wielu po?yczkobiorców po?yczka najta?sza jest po?yczk? najlepsz?. Tymczasem wi?kszo?? chwilówek to mniej wi?cej porównywalne koszty, w których odchylenia od normy b?d? wynosi? 1 lub 2 punkty procentowe. Nieliczne marki, takie jak Vivus (a tak?e np. Kuki) schodz? poni?ej tego pu?apu. Dlatego te? ranking po?yczkowy nie bazuje tylko na kryterium cenowym, ale bierze pod uwag? tak?e inne czynniki. B?d? to mi?dzy innymi:

• dost?pno?? darmowych chwilówek;
• pozosta?e koszty: za przed?u?enie lub refinansowanie, op?aty karne;
• d?ugo?? okresu sp?aty;
• wysoko?? dost?pnych kwot;
• wiarygodno?? firmy;
• sposób dzia?ania firmy;
• opinie klientów;
• przejrzysto?? oferty;
• dodatkowe opcje;
• wymaganie wzgl?dem po?yczkobiorców.

Jak wida?, ranking po?yczkowy jest narz?dziem, które podchodzi do po?yczek w sposób ca?o?ciowy i uwzgl?dnia rzeczy, o których po?yczkobiorca móg? wcze?niej nie pomy?le?. I co najwa?niejsze – promuje my?lenie, ?e nie zawsze najta?sza po?yczka b?dzie t? najlepsz?. Oczywi?cie poziom kosztów jest wa?ny, ale tylko je?li idzie w parze z realnym bezpiecze?stwem po?yczkobiorcy. O tym dobrze pami?ta?.