Przygotowujemy si? do wzi?cia po?yczki: jak obliczy? bud?et domowy?

Wysoko?? zad?u?enia Polaków nie jest rzecz? chlubn?, mimo ?e ten problem dotyczy du?ej ilo?ci pa?stw rozwini?tych i w do?? pokr?tny sposób mo?e ?wiadczy? o ogólnym, wysokim poziomie ?ycia. Niestety, dla niektórych zaci?gni?cie po?yczki lub kredytu jest pierwszym krokiem do spirali zad?u?enia i popadni?cia w ruin? finansow?, nawet je?li kwota po?yczki by?a ma?a. Przyczyn? wielu z tych problemów jest bowiem nieumiej?tno?? zarz?dzania domowymi finansami. W jaki wi?c sposób bezpiecznie obliczy? pojemno?? miesi?cznego bud?etu i co zrobi?, by miesi?czna rata nie stanowi?a problemu nie do przeskoczenia?

Spisanie wszystkiego to podstawa zarz?dzania

Pami?? ludzka bywa zawodna, a w nat?oku codziennych zaj??, zakupów i op?acania rachunków bardzo ?atwo jest si? pogubi? w wydatkach i nie odró?ni? tych koniecznych od nadprogramowych i niepotrzebnych. Niespisywanie wp?ywów (je?li pochodz? z wielu ?róde?) oraz wydatków, nawet tych najmniejszych, jest podstawowym b??dem wi?kszo?ci polskich gospodarstw domowych. Nie wynika to jednak z braku zdolno?ci ekonomicznych, bo by ustali?, ile si? miesi?cznie wydaje, nie trzeba wykonywa? ?adnych skomplikowanych dzia?a? matematycznych. Wystarczaj?ca jest prosta tabelka w arkuszu kalkulacyjnym, a mo?e by? to nawet kartka i d?ugopis. Wytrwali mog? za? za?o?y? specjalny zeszyt, dzi?ki któremu b?d? mogli stworzy? bud?etowe zestawienie z wielu miesi?cy i uzyska? szersz? perspektyw?.

Lista wydatków uwydatnia nierozs?dne decyzje

Podsumowanie miesi?cznych wp?ywów jest rzecz? prost?, zw?aszcza je?li otrzymujemy sta?e wynagrodzenie za prac?. Nawet je?li s? jeszcze dodatkowe ?ród?a dochodu, np. z wynajmu mieszkania, z prac dorywczy czy sprzeda?y drobnych przedmiotów domowych. W ka?dym razie – s? to kwoty mniej wi?cej sta?e.

Gorzej sprawa wygl?da z wydatkami i aby realnie oceni? wyp?yw gotówki, nale?y dokona? ich odpowiedniej kategoryzacji. Dobrze jest podzieli? je na kilka podgrup:

  • wydatków sta?ych, na których nie mo?na zaoszcz?dzi? lub mo?na zaoszcz?dzi? niewiele – czynsz, rachunki, op?aty szkolne, inne zobowi?zania kredytowe;
  • wydatków sta?ych, na których mo?na zaoszcz?dzi? czasami du?e sumy – jedzenie, odzie?, paliwo, ?rodki utrzymania domu;
  • wydatki na przyjemno?ci;
  • wydatki nieprzewidziane – nie da si? ich oczywi?cie dobrze uwzgl?dni? w bud?ecie domowym, ale mo?na przeprowadzi? rewizj? wszystkich sprz?tów domowych i okre?li?, które z nich w najbli?szym czasie by? mo?e trzeba b?dzie wymieni?;
  • przysz?e, planowane wydatki – ?luby, komunie, wycieczki dzieci, ?wi?ta.

W ten sposób mo?na dostrzec, ile pieni?dzy miesi?cznie zostaje w portfelu po op?aceniu wszystkiego. Je?eli wystarczy na rat? po?yczki, któr? planujemy zaci?gn??, a nawet zostanie jeszcze ma?y bufor bezpiecze?stwa, to ?wietnie. Je?li nie – mo?na zrezygnowa? z po?yczki albo spróbowa? pozyska? fundusze w inny sposób.

Ci?cia kosztów nie zawsze odczuwalne

Spisanie kwot wydatków pozwoli dostrzec jedn?, bardzo wa?n? rzecz: zbyt wysokie kwoty przy przynajmniej jednej pozycji, a których wcze?niej si? nie zauwa?a?o. Je?eli wydajemy zbyt du?o na jedzenie, warto zastanowi? si?, czy nie kupujemy go w zbyt du?ej ilo?ci (a potem wyrzucamy), zbyt cz?sto robimy zakupy w ma?ych, lokalnych sklepikach, w których ceny za produkty tych samych marek potrafi? by? du?o wi?ksze, kupujemy zbyt du?e opakowania, których nie zu?ywamy do ko?ca. Problemem, nie tylko w tym przypadku, jest niepotrzebna konsumpcja: zakup du?ej ilo?ci ubra?, które potem le?? nieu?ywane w szafie, zbyt du?ej ilo?ci niepotrzebnych kosmetyków, opieranie swojego ?ywienia na bardzo drogich, gotowych produktach (zamiast samodzielnego gotowania).

Takich ma?ych finansowych grzeszków jest bardzo du?o i miesi?cznie mog? z?o?y? si? na poka?n? sum?. Mo?na te? zastanowi? si? nad nadmiernych u?ywaniem samochodu w ka?dej sytuacji, nawet je?li wybiera si? do sklepu znajduj?cego si? 500 metrów od domu, prób? zamienienia go na komunikacj? miejsk? czy jazd? rowerem itp. Pole manewru jest nieograniczone, szczególnie tam, gdzie kwoty wydatków s? wyj?tkowo du?e.

Rozs?dny wybór po?yczki – po?owa sukcesu

Oferta firm po?yczkowych jest bardzo ró?norodna i bez problemu mo?na wybra? t? najlepiej skrojon? do w?asnych potrzeb. Dla jednych b?dzie to chwilówka, dla innych po?yczka ratalna – obie maj? swoje wady i zalety. Warto wi?c po?wi?ci? troch? czasu na przemy?lenie i przeliczenie tej kwestii. Na pewno nie warto jednak przy wyborze po?yczki kierowa? si? emocjami ani impulsywno?ci?, szczególnie ?e po po?yczk? mo?e si?gn?? ka?dy, nawet osoba zad?u?ona. Trzeba wi?c uzbroi? si? w odrobin? cierpliwo?ci i dok?adnie przemy?le? kwestie zwi?zane z rodzajem po?yczki, jej kosztami oraz swoj? zdolno?ci? kredytow? – artyku? „ABC po?yczkobiorcy: jak dobrze wybra? kwot? i okres sp?aty po?yczki?” mo?e powiedzie? co nieco o odpowiednim dopasowaniu finansowania do potrzeb i mo?liwo?ci.

Planowanie na zapas

W ?yciu nie chodzi o to, by ba? si? ka?dej formy zobowi?zania finansowego i unika? kredytu czy po?yczki jak ognia. To bardzo przydatne produkty finansowe, je?li tylko post?puje si? z odpowiedzialno?ci?. Warto wi?c post?powa? strategicznie i swój bud?et nadzorowa? jeszcze przed wys?aniem wniosku i ostatecznym podpisaniem umowy. Niestety, szukanie oszcz?dno?ci i racjonalizacji wydatków w momencie, kiedy zacznie brakowa? na sp?at?, nie uratuje sytuacji. Ponadto, oszcz?dzanie, które jest wymuszone ci??k? sytuacj? finansow?, nigdy nie b?dzie dla po?yczkobiorcy korzystne, gdy? zawsze b?dzie tworzy?o konotacje z niewygodn?, stresuj?c? i bardzo uci??liw? pozycj? finansow?. Aby by?o skuteczne, musi wej?? w nawyk – warto wi?c zacz?? my?le? o poduszce finansowej i systematycznie odk?ada? ma?e kwoty. W takiej sytuacji nawet bardziej napi?ty w jednym miesi?cu bud?et nie b?dzie straszny i uda si? unikn?? nieprzyjemnych konsekwencji braku sp?aty.