Przepisy RODO kontra chwilówki online

W maju 2018 roku wesz?y w ?ycie nowe przepisy unijne dotycz?ce sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych, zwane potocznie RODO (Rozporz?dzenie o Ochronie Danych Osobowych). Dotycz? one ka?dej dzia?alno?ci zarejestrowanej w Unii Europejskiej, a szczególnie takiej, która na co dzie? korzysta z danych osobowych swoich klientów. Obowi?zek RODO spoczywa w du?ej mierze na pozabankowych firmach po?yczkowych. Czy ma to zatem wp?yw na ofert? chwilówek? Co takiego zmienia RODO w po?yczkach online?

RODO – podstawowe informacje

Dok?adnie z dniem 25 maja 2018 roku w Polsce zmieni?y si? przepisy prawne dotycz?ce ochrony danych osobowych osób prywatnych, a w szczególno?ci dzieci. Nowe, unijne prawo ma na celu g?ównie jeszcze wi?ksz? ochron? „informacji o zidentyfikowanej lub mo?liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej” (definicja danych osobowych wg RODO, art.4, ust.1). Do danych tych nale??, obok imienia, nazwiska, PESEL-u lub innego numeru identyfikacyjnego osoby oraz miejsca jej zamieszkania, tak?e jej identyfikacja internetowa w postaci adresu IP, e-mail. A tak?e jeden lub kilka z wielu czynników, takich jak przynale?no?? kulturowa, religijna, spo?eczna itd., które mog? okre?li? to?samo?? danej osoby fizycznej.

Rejestr czynno?ci przetwarzania

Kolejn? zmian? w dotychczas obowi?zuj?cym przed RODO – GIODO (Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych), w którym firmy po?yczkowe mia?y obowi?zek rejestrowa? bazy danych swoich klientów, jest nowy obowi?zek prowadzenia przez ka?d? z nich – rejestru czynno?ci przetwarzania. Powinien on zawiera? m.in.: nazw? i dane kontaktowe Administratora, cel przetwarzania danych osobowych w firmie w postaci tzw. polityki prywatno?ci oraz list? osób pracuj?cych lub wspó?pracuj?cych z przedsi?biorstwem, a posiadaj?cych wgl?d do tych informacji.
Kary administracyjne i finansowe dla firm

 

Administratorem danych osobowych jest zatem teraz ka?dy przedsi?biorca, dzia?aj?cy na terenie RP i w Unii Europejskiej, a jego zadaniem jest pilnowanie informacji dotycz?cych jego klientów. A w przypadku jakiegokolwiek wycieku, poinformowanie w ci?gu 48h instytucji, zwanej Urz?dem Ochrony Danych Osobowych. Zatajenie tego typu informacji mo?e grozi? jeszcze powa?niejszymi karami na?o?onymi na firm?, które oprócz upomnie?, ostrze?e? i nakazów, przewiduj? tak?e sankcje pieni??ne w wysoko?ci nawet do 20 mln euro lub 4% ca?kowitego obrotu firmy za poprzedni rok.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W firmach, w których „g?ówna dzia?alno?? administratora lub podmiotu przetwarzaj?cego polega na operacjach przetwarzania, które ze wzgl?du na swój charakter, zakres lub cele wymagaj? regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotycz? na du?? skal?” (RODO, art.37, ust.1), dochodzi dodatkowo obowi?zek powo?ania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W zwi?zku, z czym Po?yczkodawcy przetwarzaj?cy na co dzie? i monitoruj?cy np. histori? kredytow? swoich klientów, powinny spe?nia? równie? i ten wymóg RODO.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Do najwa?niejszych zmian RODO nale?? tak?e – zgoda na przetwarzanie danych osób fizycznych przez firm?, ale te? jej pracowników oraz mo?liwo?? wycofania si? z niej w dowolnej chwili, czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym. Ogranicza to w pewnym stopniu nachalno?? wszechobecnych dzia?a? marketingowych, szczególnie tych dost?pnych drog? elektroniczn?, jak np. mailing.

RODO w praktyce w firmach po?yczkowych

Znaj?c podstawowe za?o?enia Ogólnego Rozporz?dzenia o Danych Osobowych, du?o ?atwiej zastosowa? je w danej dzia?alno?ci. Firmy po?yczkowe oraz banki nale?? do grupy przedsi?biorstw szczególnych, bo na co dzie? otrzymuj? du?e ilo?ci nowych danych osób, staraj?cych si? u nich o kredyt czy po?yczk?. Najcz??ciej s? to bardzo szczegó?owe informacje typu: imi? i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, PESEL, które z ?atwo?ci? umo?liwiaj? identyfikacj? takiej osoby fizycznej.

 

Powinny by? one zatem równie szczegó?owo zabezpieczane przed ewentualnym wyciekiem i dostaniem si? w niepowo?ane r?ce osób spoza rejestru czynno?ci przetwarzania. Pomocny tu b?dzie Inspektor Ochrony Danych Osobowych powo?any przez Administratora, który powinien kontrolowa? wszystkie operacje w firmie po?yczkowej, przy których wykorzystywane s? dane jej klientów.

Obowi?zki firmy po?yczkowej wynikaj?ce z RODO

Po?yczkodawca, b?d?cy jednocze?nie Administratorem danych osobowych, ma nast?puj?ce obowi?zki wobec osób fizycznych, wynikaj?ce z nowych przepisów RODO:

  • uzyska? legaln? i dobrowoln? zgod? swoich klienta na przetwarzanie ich danych osobowych przez firm?, najlepiej w formie pisemnej np. drog? elektroniczn?,
  • dopuszcza? mo?liwo?? wycofania powy?szej zgody przez klienta w dowolnym przez niego czasie, czyli prawo do zapomnienia,
  • poinformowa? swoich klientów o celu przetwarzania ich danych osobowych, przez kogo i w jakim okresie b?d? one przechowywane w firmie i przetwarzane,
  • przekaza? klientowi jasn? informacj?, w jaki sposób b?dzie on móg? wnosi? zastrze?enia do swoich danych np. dotycz?ce zmiany danych kontaktowych,

Zmianie ulegnie równie? zakres i sposób przetwarzania w/w danych. Administrator ma teraz obowi?zek zarejestrowania baz danych do Urz?du Ochrony Danych Osobowych oraz obowi?zek prowadzenia rejestru czynno?ci przetwarzania, zawieraj?cego jego dane, kategorie osób fizycznych, których dane s? przetwarzane oraz kategorie osób, które maj? do nich dost?p.

 

Dodatkowo wszystkie nowe przepisy nale?y wprowadzi? tak?e w dotychczasowej polityce prywatno?ci firm po?yczkowych, umowach po?yczkowych z klientami, umowach zewn?trznych jak np. z instytucjami prowadz?cymi rejestry d?u?ników oraz systemach komunikacji z klientem, czy to drog? elektroniczn?, czy telefoniczn?.
Wp?yw RODO na oferty po?yczek i chwilówek online. Mimo ?e nowe, obowi?zuj?ce od niedawna przepisy dotycz?ce przetwarzania danych osobowych, wymuszaj? na pozabankowych firmach po?yczkowych pewne, czasami kosztowne zmiany, nie powinny mie? one wp?ywu na atrakcyjno?? ich ofert.

 

Du?a konkurencja oraz stale rosn?cy popyt na chwilówki to g?ówne czynniki decyduj?ce o poziomie kosztów zwi?zanych z tego typu po?yczaniem gotówki. Trend jest wr?cz odwrotny, z korzy?ci? dla Po?yczkobiorców, czyli zani?anie odsetek i op?at oko?opo?yczkowych po to, aby przyci?gn?? jak najwi?cej klientów. Równie? formalnie, RODO dzia?a na korzy?? osób fizycznych, wymuszaj?c na Po?yczkodawcach nowe obowi?zki, dotycz?ce zabezpiecze? w stosunku do informacji o kliencie oraz ograniczaj?c tym samym swobod? w ich wykorzystywaniu i daj?c Po?yczkobiorcom mo?liwo?? w rozporz?dzaniu ich danymi osobowymi.