Przepisy RODO kontra chwilówki online

W maju 2018 roku weszły w życie nowe przepisy unijne dotyczące sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych, zwane potocznie RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Dotyczą one każdej działalności zarejestrowanej w Unii Europejskiej, a szczególnie takiej, która na co dzień korzysta z danych osobowych swoich klientów. Obowiązek RODO spoczywa w dużej mierze na pozabankowych firmach pożyczkowych. Czy ma to zatem wpływ na ofertę chwilówek? Co takiego zmienia RODO w pożyczkach online?

RODO – podstawowe informacje

Dokładnie z dniem 25 maja 2018 roku w Polsce zmieniły się przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych osób prywatnych, a w szczególności dzieci. Nowe, unijne prawo ma na celu głównie jeszcze większą ochronę „informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej” (definicja danych osobowych wg RODO, art.4, ust.1). Do danych tych należą, obok imienia, nazwiska, PESEL-u lub innego numeru identyfikacyjnego osoby oraz miejsca jej zamieszkania, także jej identyfikacja internetowa w postaci adresu IP, e-mail. A także jeden lub kilka z wielu czynników, takich jak przynależność kulturowa, religijna, społeczna itd., które mogą określić tożsamość danej osoby fizycznej.

Rejestr czynności przetwarzania

Kolejną zmianą w dotychczas obowiązującym przed RODO – GIODO (Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych), w którym firmy pożyczkowe miały obowiązek rejestrować bazy danych swoich klientów, jest nowy obowiązek prowadzenia przez każdą z nich – rejestru czynności przetwarzania. Powinien on zawierać m.in.: nazwę i dane kontaktowe Administratora, cel przetwarzania danych osobowych w firmie w postaci tzw. polityki prywatności oraz listę osób pracujących lub współpracujących z przedsiębiorstwem, a posiadających wgląd do tych informacji.
Kary administracyjne i finansowe dla firm

 

Administratorem danych osobowych jest zatem teraz każdy przedsiębiorca, działający na terenie RP i w Unii Europejskiej, a jego zadaniem jest pilnowanie informacji dotyczących jego klientów. A w przypadku jakiegokolwiek wycieku, poinformowanie w ciągu 48h instytucji, zwanej Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Zatajenie tego typu informacji może grozić jeszcze poważniejszymi karami nałożonymi na firmę, które oprócz upomnień, ostrzeżeń i nakazów, przewidują także sankcje pieniężne w wysokości nawet do 20 mln euro lub 4% całkowitego obrotu firmy za poprzedni rok.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W firmach, w których „główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę” (RODO, art.37, ust.1), dochodzi dodatkowo obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W związku, z czym Pożyczkodawcy przetwarzający na co dzień i monitorujący np. historię kredytową swoich klientów, powinny spełniać również i ten wymóg RODO.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Do najważniejszych zmian RODO należą także – zgoda na przetwarzanie danych osób fizycznych przez firmę, ale też jej pracowników oraz możliwość wycofania się z niej w dowolnej chwili, czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym. Ogranicza to w pewnym stopniu nachalność wszechobecnych działań marketingowych, szczególnie tych dostępnych drogą elektroniczną, jak np. mailing.

RODO w praktyce w firmach pożyczkowych

Znając podstawowe założenia Ogólnego Rozporządzenia o Danych Osobowych, dużo łatwiej zastosować je w danej działalności. Firmy pożyczkowe oraz banki należą do grupy przedsiębiorstw szczególnych, bo na co dzień otrzymują duże ilości nowych danych osób, starających się u nich o kredyt czy pożyczkę. Najczęściej są to bardzo szczegółowe informacje typu: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, PESEL, które z łatwością umożliwiają identyfikację takiej osoby fizycznej.

 

Powinny być one zatem równie szczegółowo zabezpieczane przed ewentualnym wyciekiem i dostaniem się w niepowołane ręce osób spoza rejestru czynności przetwarzania. Pomocny tu będzie Inspektor Ochrony Danych Osobowych powołany przez Administratora, który powinien kontrolować wszystkie operacje w firmie pożyczkowej, przy których wykorzystywane są dane jej klientów.

Obowiązki firmy pożyczkowej wynikające z RODO

Pożyczkodawca, będący jednocześnie Administratorem danych osobowych, ma następujące obowiązki wobec osób fizycznych, wynikające z nowych przepisów RODO:

  • uzyskać legalną i dobrowolną zgodę swoich klienta na przetwarzanie ich danych osobowych przez firmę, najlepiej w formie pisemnej np. drogą elektroniczną,
  • dopuszczać możliwość wycofania powyższej zgody przez klienta w dowolnym przez niego czasie, czyli prawo do zapomnienia,
  • poinformować swoich klientów o celu przetwarzania ich danych osobowych, przez kogo i w jakim okresie będą one przechowywane w firmie i przetwarzane,
  • przekazać klientowi jasną informację, w jaki sposób będzie on mógł wnosić zastrzeżenia do swoich danych np. dotyczące zmiany danych kontaktowych,

Zmianie ulegnie również zakres i sposób przetwarzania w/w danych. Administrator ma teraz obowiązek zarejestrowania baz danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, zawierającego jego dane, kategorie osób fizycznych, których dane są przetwarzane oraz kategorie osób, które mają do nich dostęp.

 

Dodatkowo wszystkie nowe przepisy należy wprowadzić także w dotychczasowej polityce prywatności firm pożyczkowych, umowach pożyczkowych z klientami, umowach zewnętrznych jak np. z instytucjami prowadzącymi rejestry dłużników oraz systemach komunikacji z klientem, czy to drogą elektroniczną, czy telefoniczną.
Wpływ RODO na oferty pożyczek i chwilówek online. Mimo że nowe, obowiązujące od niedawna przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, wymuszają na pozabankowych firmach pożyczkowych pewne, czasami kosztowne zmiany, nie powinny mieć one wpływu na atrakcyjność ich ofert.

 

Duża konkurencja oraz stale rosnący popyt na chwilówki to główne czynniki decydujące o poziomie kosztów związanych z tego typu pożyczaniem gotówki. Trend jest wręcz odwrotny, z korzyścią dla Pożyczkobiorców, czyli zaniżanie odsetek i opłat okołopożyczkowych po to, aby przyciągnąć jak najwięcej klientów. Również formalnie, RODO działa na korzyść osób fizycznych, wymuszając na Pożyczkodawcach nowe obowiązki, dotyczące zabezpieczeń w stosunku do informacji o kliencie oraz ograniczając tym samym swobodę w ich wykorzystywaniu i dając Pożyczkobiorcom możliwość w rozporządzaniu ich danymi osobowymi.