Przegl?d firm oferuj?cych darmowe po?yczki

Darmowe po?yczki staj? si? ju? standardem w ofercie pozabankowych firm po?yczkowych. Gdzie konkretnie mo?na dosta? darmow? po?yczk? i na jak? kwot?? I czy po?yczka za 0 z? rzeczywi?cie jest darmowa?

1000 z? w Filarum

Darmowe 1000 z? mo?na po?yczy? w Filarum. Po?yczk? nale?y odda? w ci?gu 30 dni, a ?adne op?aty nie zostan? naliczone. Po?yczk? mo?e wzi?? polski obywatel w wieku 20-76 lat posiadaj?cy telefon komórkowy oraz rachunek bankowy.

1000 z? równie? w POLO?yczka

Identyczn? kwot? za darmo mo?na po?yczy? w POLO?yczce. Termin sp?aty równie? wynosi 30 dni, a o po?yczk? mog? ubiega? si? polscy obywatele w wieku 18-76 lat, którzy posiadaj? dost?p do elektronicznej bankowo?ci i elektronicznej poczty. Ponadto klient musi posiada? sta?e ?ród?o dochodu oraz nie mo?e wobec niego toczy? si? post?powanie komornicze. Po?yczkodawca nie mo?e te? figurowa? w ?adnym rejestrze d?u?ników.

1000 z? równie? w SohoCredit

Symbolicznego „tysiaka” za darmo mo?na po?yczy? te? w SohoCredit. Aby nie ponosi? ?adnych op?at z tytu?u po?yczki, nale?y odda? ca?? kwot? w ci?gu 30 dni. O po?yczk? mo?e stara? si? polski obywatel w wieku 20-76 lat, który ma konto bankowe i telefon komórkowy.

1500 z? w Ale Gotówka

Nieco wy?sz? kwot? po?yczki oferuje Ale Gotówka. W tym przypadku dost?pna jest kwota do 1500 z? równie? na 30 dni. Oferta skierowana jest do klientów w wieku 18-75 lat, którzy posiadaj? rachunek bankowy i przesz?y pozytywnie weryfikacj? po?yczkow?. Firma zastrzega jednocze?nie, ?e po?yczki nie s? dost?pne dla osób figuruj?cych w BIG i BIK.

1500 z? te? w Halo Po?yczka

Tak? sam? kwot? za 0 z? mo?na po?yczy? w HaloPo?yczka. Termin sp?aty równie? jest identyczny. Po?yczka jest skierowana do tej samej grupy klientów, co oferta Ale Gotówki.

1500 z? równie? w Miloan

Darmowe 1500 z? mo?na po?yczy? równie? w Miloan. Termin sp?aty tak?e wynosi 30 dni. Po?yczk? mog? zaci?gn?? klienci po 22 roku ?ycia, posiadaj?cy konto bankowe i telefon komórkowy oraz dost?p do poczty elektronicznej.

1500 z? tak?e w Via SMS

1500 z? mo?na równie? po?yczy? zupe?nie za darmo w VIA SMS. Tutaj zobowi?zanie nale?y sp?aci? do 30 dni. O po?yczk? mog? si? stara? osoby w wieku 20-72 lata maj?ce polskie obywatelstwo, sta?y dochód i nieposiadaj?ce zaleg?o?ci finansowych.

1500 z?, ale na 35 dni w Po?yczkomacie

Kwot? 1500 z? mo?na po?yczy? za darmo na Pozyczkomat.pl. Jednak w tym przypadku termin sp?aty jest nieco d?u?szy, bo wynosi 35 dni. Z po?yczki mog? skorzysta? z osoby powy?ej 20 roku ?ycia, które osi?gaj? sta?e dochody i nie maj? zaleg?o?ci z tytu?u innych zobowi?za?. Wpis w KRD czy BIK wyklucza mo?liwo?? skorzystania z po?yczki.

1500 z? na 2 miesi?ce w Flex Po?yczka

Tak? sam? kwot?, jednak na d?u?szy termin mo?na po?yczy? zupe?nie za darmo w Flex Po?yczka. 1500 z? nale?y odda? w ci?gu dwóch miesi?cy w dwóch równych ratach. Aby skorzysta? z po?yczki, trzeba by? pe?noletnim, posiada? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz rachunek bankowy.

1500 z? na 61 dni w MoneyMan

Chocia? MoneyMan proponuje darmow? po?yczk? do 1500 z?, to jego oferta wyró?nia si? na tle konkurencji okresem sp?aty. Po?yczk? nale?y sp?aci? w ci?gu 61 dni, a sp?ata po?yczki roz?o?ona jest na dwie równe raty. Z oferty mog? skorzysta? wszyscy, którzy uko?czyli 18 lat, posiadaj? zdolno?? do czynno?ci prawnych, s? w?a?cicielem telefonu komórkowego, bankowego rachunku i adresu e-mail.

2000 z? w ExtraPortfel

Darmowa po?yczka do 2000 z? to produkt oferowany przez ExtraPortfel. Termin sp?aty w tym przypadku równie? wynosi 30 dni. Warunki wobec po?yczkodawców to jedynie kryterium wieku (21-70 lat) i obywatelstwa (obywatelstwo polskie).

2000 z? równie? w Szybkiej Gotówce

Kwot? 2000 z? mo?na otrzyma? tak?e w Szybkiej Gotówce. Po?yczk? nale?y odda? w ci?gu 30 dni. Z promocji mog? skorzysta? pe?noletni klienci, którzy s? jednocze?nie w?a?cicielem konta bankowego i telefonu komórkowego. Firma zastrzega, ?e wnioskuj?cy o po?yczk? nie mo?e posiada? ?adnych wcze?niejszych zaleg?o?ci finansowych.

2000 z? te? w Credit.pl

Podobn? po?yczk? mo?na uzyska? w Credit.pl. 2000 z? mo?na po?yczy? za darmo i zwróci? w ci?gu 30 dni. Po?yczkobiorc? mo?e by? osoba w wieku 21-65 lat posiadaj?ca zdolno?? do czynno?ci prawnych, której nie s? znane ?adne okoliczno?ci mog?ce mie? negatywny wp?yw na jego zdolno?? do sp?aty po?yczki. W tym przypadku chodzi z pewno?ci? o nieuregulowane d?ugi i figurowanie w KRD czy BIK.

2500 z? w LendOn

Darmow? po?yczk? oferuje LendOn. W ofercie firmy dost?pne jest zobowi?zanie do 2500 z?. Aby skorzysta? z darmowej po?yczki, nale?y zwróci? po?yczon? kwot? w ci?gu 30 dni. O po?yczk? mog? ubiega? si? polscy obywatele w wieku 23-65 lat, jest w?a?cicielem konta bankowego i telefonu komórkowego oraz pozytywnie przejdzie weryfikacj? po?yczkow?.

2500 z? tak?e w Wandoo

Osoby poszukuj?ce darmowej po?yczki do 2500 z?, powinny zapozna? si? z ofert? Wandoo. Firma gwarantuje darmow? po?yczk? w tej kwocie, któr? nale?y sp?aci? w ci?gu miesi?ca. Warunkiem otrzymania po?yczki jest wiek w przedziale 20-70 lat, posiadanie rachunku bankowego i telefonu komórkowego oraz niezaleganie z jakimikolwiek nale?no?ciami oraz niefigurowanie w rejestrach d?u?ników.

3000 z? w Kuki

Konkurencyjna firma po?yczkowa – Kuki – proponuje swoim klientom wi?ksz? po?yczk?. Za darmo mo?na po?yczy? 3000 z?. Termin sp?aty równie? wynosi 30 dni. Po?yczkobiorca musi by? w wieku 20-75 lat, posiada? konto bankowe i telefon komórkowy, by? obywatelem polskim i mie? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych.

3000 z? te? w Vivus

Tak? sam? kwot? za darmo mo?na po?yczy? w firmie Vivus. Po?yczka równie? oferowana jest na 30 dni. Z oferty mog? skorzysta? klienci w wieku 20-78 lat z polskim obywatelstwem, którzy s? w?a?cicielami telefonu komórkowego i bankowego rachunku.

3000 z? równie? w NetCredit

Identyczna kwota po?yczki dost?pna jest równie? w NetCredit. Termin sp?aty uprawniaj?cy do po?yczki za darmo wynosi 30 dni. Z promocji mog? skorzysta? osoby w wieku 20-70 lat z polskim obywatelstwem b?d?ce w?a?cicielami bankowego rachunku.

W Wonga nawet 10 000 z?

Zupe?nie inn? ofert? darmowej po?yczki jest promocja „Po?yczka za 0 z?” w Wonga. W tym przypadku mo?na po?yczy? nawet 10 000 z?. Jednak, aby firma nie naliczy?a ?adnych op?at, ca?? kwot? równie? nale?y zwróci? w ci?gu 30 dni. Je?eli zobowi?zanie jest do?? du?e, jednorazowa sp?ata mo?e stanowi? powa?ny problem.

W przypadku Wonga alternatywnym rozwi?zaniem s? po?yczki za 10 z?. Je?li po?yczkobiorca zdecyduje si? na chwilówk? w wysoko?ci 1500 z? i sp?aci j? w ci?gu 60 dni, do zobowi?zania zostanie doliczona wy??cznie prowizja w wysoko?ci 10 z?.

Za 10 z? równie? w Po?yczce Plus

Po?yczki za symboliczn? „dyszk?” udziela równie? Po?yczka Plus. Termin p?atno?ci w tym przypadku jest krótszy ni? w Wonga i wynosi 30 dni. Oferta jest skierowana do osób w wieku 21-73 lat, które s? zatrudnione i nie figuruj? w rejestrach d?u?ników.

Kluczowy termin sp?aty

W przypadku darmowych po?yczek ekspresowych kluczow? kwesti? jest terminowa sp?ata zobowi?zania w wyznaczonym terminie. W wi?kszo?ci wypadków wynosi on 30 dni. Spó?nienie chocia?by o jeden dzie? b?dzie skutkowa?o naliczeniem dodatkowych op?at, które w niektórych przypadkach mog? by? do?? spore. Dlatego decyduj?c si? na darmow? po?yczk?, nie warto kierowa? si? reklamowym sloganem, lecz zdrowym rozs?dkiem i wybiera? kwot? po?yczki realn? do sp?aty w tak krótkim czasie.

Tylko dla nowych klientów

Wa?n? kwesti? jest równie? to, ?e z darmowych po?yczek mog? skorzysta? wy??cznie nowi klienci. Je?li klient si?ga po po?yczk? w tej samej firmie po raz kolejny, zostanie mu ona przyznana na zupe?nie innych warunkach.