Problem z po?yczk?? Pomo?e Rzecznik Finansowy

Problem z po?yczk? internetow? to nie tylko niemo?no?? jej sp?aty i wynikaj?ce z tego zad?u?enie. Nie tak cz?ste, ale jednak wzi?? przytrafiaj?ce si? problemy, mog? wi?za? si? z nieprawid?owym sposobem realizacji us?ugi, niewywi?zywaniem si? z umowy przez po?yczkodawc? lub nie ca?kiem zrozumia?ym dla po?yczkobiorcy naliczeniem kosztów. Prawodawstwo zmierzaj?ce do jak najlepszego uregulowania rynku finansowego sprawi?o, ?e równie? w takich sytuacjach po?yczkobiorcy maj? mo?liwo?? odwo?ania si? do wy?szej instytucji nadzorczej. Jedn? z nich jest Rzecznik Finansowy. W jakich sytuacjach mo?na liczy? na jego pomoc?

Czym jest instytucja Rzecznika Finansowego?

Organ ten jest organem pa?stwowym powo?anym do celu wspierania klientów w relacjach z instytucjami funkcjonuj?cymi na rynku finansowym i ubezpieczeniowym. Instytucja ta, utworzona zosta?a w 2015 roku i bezpo?rednio podlega pod dzia?alno?? ministerstwa finansów. W zwi?zku z tym posiada szerokie repertorium mo?liwo?ci, je?li chodzi o ochron? interesów konsumentów. Nie jest wi?c tylko instytucj? kontroln?, ale przede wszystkim po?rednicz?c?, mediacyjn? i interwencyjn?.

Jaki jest zakres dzia?ania Rzecznika Finansowego?

Celem statutowym przy?wiecaj?cym jego dzia?alno?ci jest przede wszystkim zapobieganie nadu?yciom ze strony podmiotów finansowych, kontrolowanie, czy ich dzia?alno?? przebiega w zgodzie z prawem i z poszanowaniem praw konsumentów. Do celów szczegó?owych mo?na zaliczy? natomiast:

  • rozpatrywanie roszcze? klientów maj?cych zastrze?enia do podmiotów finansowych;
  • rozstrzyganie zasadno?ci reklamacji;
  • egzekwowanie wykonania postanowie? reklamacji i ugód pomi?dzy po?yczkobiorcami a po?yczkodawcami;
  • po?redniczenie w sporach pomi?dzy klientami firm po?yczkowych a samymi firmami;
  • dzia?ania mediacyjne;
  • zapobieganie nadu?yciom za pomoc? inicjatywy ustawodawczej;
  • prowadzenie dzia?alno?ci spo?ecznej i edukacyjnej.

Kiedy klient ma prawo zwróci? si? do Rzecznika Finansowego?

Prawo zg?oszenia si? do Rzecznika Finansowego nie jest niczym ograniczone ani obwarowane szczególnymi warunkami, tak jak w przypadku korzystania z bezp?atnych, pa?stwowych dy?urów prawnych. Nie s? wi?c z tego wy??czone ?adne grupy wiekowe czy zawodowe. Inn? kwesti? jest natomiast zasadno?? takiego zg?oszenia. Je?li b?d? one dotyczy? obszaru wy??czonego z dziedziny Rzecznika, skarga zostanie po prostu odrzucona. Rzecznik Finansowy zajmie si? problemami po?yczkobiorców w nast?puj?cych sytuacjach:

  • ?amanie praw po?yczkodawców zapisanych nie tylko w umowie po?yczkowej, ale i okre?lonych przez przepisy prawa zawarte w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Mo?e to by? niewystarczaj?ce lub niejasne poinformowanie po?yczkobiorc? o przys?uguj?cych mu prawach, inny sposób naliczenia kosztów ni? ten wyst?puj?cy w umowie, nieuprawnione wypowiedzenie umowy po?yczkowej lub natychmiastowe ??danie zwrotu ca?o?ci po?yczonej kwoty. Wi?cej informacji o prawach po?yczkobiorcy dost?pne jest w artykule „Po?yczki internetowe. Jakie s? prawa po?yczkobiorcy?”.
  • Nieprzestrzeganie przez po?yczkodawc? zapisów ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Mog? to by? przypadki, w których po?yczkodawca notorycznie odrzuca reklamacje, pomimo i? s? one osadzone w prawie, a ich podstawy maj? uzasadnienie w rzeczywisto?ci. Do spraw podlegaj?cych skardze w??czone jest tak?e nieodpowiedzenie na reklamacj? w ci?gu przepisowych 30 dni lub niedokonanie obowi?zków wynikaj?cych z jej pozytywnego rozpatrzenia.

Nale?y pami?ta?, ?e Rzecznik Finansowy rozpatruje wy??cznie te wnioski, w których wyczerpane zosta?y ju? ?rodki prywatne po?yczkobiorcy. Jego obowi?zkiem jest bowiem próba wyja?nienia i samodzielnego rozwi?zania sporu z firm? po?yczkow? jeszcze przed zg?oszeniem si? do Rzecznika Finansowego. Procedura reklamacyjna powinna zosta? dok?adnie opisana w umowie po?yczkowej i nale?y j? wype?ni?, a dopiero po tym wnioskowa? o dalsz?, urz?dow? pomoc.

W jaki sposób skontaktowa? si? z Rzecznikiem Finansowym?

Instytucja ta prowadzi szerok? dzia?alno?? doradcz? dzi?ki ró?nym kana?om komunikacji. W przypadku problemów finansowych mo?na zg?osi? si? na darmow? infolini? udzielaj?c? porad eksperckich. Dost?pna jest ona od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu 22 333 73 25. Ponadto, z Rzecznikiem Finansowym mo?na si? skontaktowa? mailowo pod adresem porady@rf.gov.pl lub korzystaj?c z formularza kontaktowego dost?pnego na stronie internetowej Rzecznika.

Powy?szy sposób kontaktu ma charakter poradnictwa, w zwi?zku z czym zawarte w nim informacje s? niezobowi?zuj?ce i maj?ce dla po?yczkodawcy jedynie walor informacyjny. Mo?e on jednak u?y? porady w sporze z firm? po?yczkow?. Je?eli nie przyniesie ona skutku, polecane jest wtedy wniesienie oficjalnej skargi do Rzecznika. Je?li ta zostania uznana za zasadn? przez Rzecznika Finansowego lub inny wyznaczony przez niego organ, nabywa ona charakteru obowi?zuj?cego i zmusza firm? po?yczkow? do wykonania narzuconych na ni? obowi?zków. Formularz skargi dost?pny jest pod adresem www.rf.gov.pl. Mo?e ona zosta? przes?ana listownie lub elektronicznie, jako zeskanowany dokument z w?asnor?cznym lub elektronicznym podpisem.

W podobny sposób mo?na wnioskowa? o mediacje w sporze, je?li nie wkroczy? on jeszcze na drog? post?powania s?dowego. Mediacje maj? na celu rozwi?zanie nie tylko sporu formalno-prawnego, ale równie? finansowego, zwi?zanego z wynik?ymi z po?yczki d?ugami.

Rzecznik Finansowy nie rozwi?zuje problemów osobistych

Instytucja Rzecznika Finansowego nie jest remedium na wszystkie problemy zwi?zane z po?yczk?, a tym bardziej nie jest organem w?a?ciwym do post?powania zwi?zanego z egzekucj? d?ugów. Zad?u?enie wynik?e z niefrasobliwo?ci po?yczkobiorcy, jego nierozs?dnego post?powania i zaniedba? nie mog? by? przedmiotem skarg.