Problem z pożyczką? Pomoże Rzecznik Finansowy

Problem z pożyczką internetową to nie tylko niemożność jej spłaty i wynikające z tego zadłużenie. Nie tak częste, ale jednak wziąć przytrafiające się problemy, mogą wiązać się z nieprawidłowym sposobem realizacji usługi, niewywiązywaniem się z umowy przez pożyczkodawcę lub nie całkiem zrozumiałym dla pożyczkobiorcy naliczeniem kosztów. Prawodawstwo zmierzające do jak najlepszego uregulowania rynku finansowego sprawiło, że również w takich sytuacjach pożyczkobiorcy mają możliwość odwołania się do wyższej instytucji nadzorczej. Jedną z nich jest Rzecznik Finansowy. W jakich sytuacjach można liczyć na jego pomoc?

Czym jest instytucja Rzecznika Finansowego?

Organ ten jest organem państwowym powołanym do celu wspierania klientów w relacjach z instytucjami funkcjonującymi na rynku finansowym i ubezpieczeniowym. Instytucja ta, utworzona została w 2015 roku i bezpośrednio podlega pod działalność ministerstwa finansów. W związku z tym posiada szerokie repertorium możliwości, jeśli chodzi o ochronę interesów konsumentów. Nie jest więc tylko instytucją kontrolną, ale przede wszystkim pośredniczącą, mediacyjną i interwencyjną.

Jaki jest zakres działania Rzecznika Finansowego?

Celem statutowym przyświecającym jego działalności jest przede wszystkim zapobieganie nadużyciom ze strony podmiotów finansowych, kontrolowanie, czy ich działalność przebiega w zgodzie z prawem i z poszanowaniem praw konsumentów. Do celów szczegółowych można zaliczyć natomiast:

  • rozpatrywanie roszczeń klientów mających zastrzeżenia do podmiotów finansowych;
  • rozstrzyganie zasadności reklamacji;
  • egzekwowanie wykonania postanowień reklamacji i ugód pomiędzy pożyczkobiorcami a pożyczkodawcami;
  • pośredniczenie w sporach pomiędzy klientami firm pożyczkowych a samymi firmami;
  • działania mediacyjne;
  • zapobieganie nadużyciom za pomocą inicjatywy ustawodawczej;
  • prowadzenie działalności społecznej i edukacyjnej.

Kiedy klient ma prawo zwrócić się do Rzecznika Finansowego?

Prawo zgłoszenia się do Rzecznika Finansowego nie jest niczym ograniczone ani obwarowane szczególnymi warunkami, tak jak w przypadku korzystania z bezpłatnych, państwowych dyżurów prawnych. Nie są więc z tego wyłączone żadne grupy wiekowe czy zawodowe. Inną kwestią jest natomiast zasadność takiego zgłoszenia. Jeśli będą one dotyczyć obszaru wyłączonego z dziedziny Rzecznika, skarga zostanie po prostu odrzucona. Rzecznik Finansowy zajmie się problemami pożyczkobiorców w następujących sytuacjach:

  • Łamanie praw pożyczkodawców zapisanych nie tylko w umowie pożyczkowej, ale i określonych przez przepisy prawa zawarte w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Może to być niewystarczające lub niejasne poinformowanie pożyczkobiorcę o przysługujących mu prawach, inny sposób naliczenia kosztów niż ten występujący w umowie, nieuprawnione wypowiedzenie umowy pożyczkowej lub natychmiastowe żądanie zwrotu całości pożyczonej kwoty. Więcej informacji o prawach pożyczkobiorcy dostępne jest w artykule „Pożyczki internetowe. Jakie są prawa pożyczkobiorcy?”.
  • Nieprzestrzeganie przez pożyczkodawcę zapisów ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Mogą to być przypadki, w których pożyczkodawca notorycznie odrzuca reklamacje, pomimo iż są one osadzone w prawie, a ich podstawy mają uzasadnienie w rzeczywistości. Do spraw podlegających skardze włączone jest także nieodpowiedzenie na reklamację w ciągu przepisowych 30 dni lub niedokonanie obowiązków wynikających z jej pozytywnego rozpatrzenia.

Należy pamiętać, że Rzecznik Finansowy rozpatruje wyłącznie te wnioski, w których wyczerpane zostały już środki prywatne pożyczkobiorcy. Jego obowiązkiem jest bowiem próba wyjaśnienia i samodzielnego rozwiązania sporu z firmą pożyczkową jeszcze przed zgłoszeniem się do Rzecznika Finansowego. Procedura reklamacyjna powinna zostać dokładnie opisana w umowie pożyczkowej i należy ją wypełnić, a dopiero po tym wnioskować o dalszą, urzędową pomoc.

W jaki sposób skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym?

Instytucja ta prowadzi szeroką działalność doradczą dzięki różnym kanałom komunikacji. W przypadku problemów finansowych można zgłosić się na darmową infolinię udzielającą porad eksperckich. Dostępna jest ona od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu 22 333 73 25. Ponadto, z Rzecznikiem Finansowym można się skontaktować mailowo pod adresem porady@rf.gov.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Rzecznika.

Powyższy sposób kontaktu ma charakter poradnictwa, w związku z czym zawarte w nim informacje są niezobowiązujące i mające dla pożyczkodawcy jedynie walor informacyjny. Może on jednak użyć porady w sporze z firmą pożyczkową. Jeżeli nie przyniesie ona skutku, polecane jest wtedy wniesienie oficjalnej skargi do Rzecznika. Jeśli ta zostania uznana za zasadną przez Rzecznika Finansowego lub inny wyznaczony przez niego organ, nabywa ona charakteru obowiązującego i zmusza firmę pożyczkową do wykonania narzuconych na nią obowiązków. Formularz skargi dostępny jest pod adresem www.rf.gov.pl. Może ona zostać przesłana listownie lub elektronicznie, jako zeskanowany dokument z własnoręcznym lub elektronicznym podpisem.

W podobny sposób można wnioskować o mediacje w sporze, jeśli nie wkroczył on jeszcze na drogę postępowania sądowego. Mediacje mają na celu rozwiązanie nie tylko sporu formalno-prawnego, ale również finansowego, związanego z wynikłymi z pożyczki długami.

Rzecznik Finansowy nie rozwiązuje problemów osobistych

Instytucja Rzecznika Finansowego nie jest remedium na wszystkie problemy związane z pożyczką, a tym bardziej nie jest organem właściwym do postępowania związanego z egzekucją długów. Zadłużenie wynikłe z niefrasobliwości pożyczkobiorcy, jego nierozsądnego postępowania i zaniedbań nie mogą być przedmiotem skarg.