Praca na czarno i chwilówka – czy to mo?liwe?

Wbrew pozorom, du?o osób decyduje si? na prac? bez umowy, potocznie mówi?c – na czarno. Powody, dla których podejmuje si? tak? decyzj?, s? ró?ne: specyfika bran?y, niskie kwalifikacje, niech?? pracodawcy do podpisania umowy i brak mo?liwo?ci znalezienia innej pracy. Pomijaj?c fakt, ?e praca na czarno to sytuacja bardzo niekorzystna dla pracownika – brak ?wiadcze? emerytalnych i dost?pu do opieki medycznej – to zwykle taki tryb sprawia, ?e mo?na zapomnie? o kredytu w banku czy po?yczce. Przecie? oficjalnie taki pracownik nie ma ?adnych dochodów. Jak to jest z po?yczkami pozabankowymi, w szczególno?ci popularnymi chwilówkami, które wed?ug niektórych mo?e otrzyma? ka?dy?

Zdolno?? kredytowa na poziomie zerowym – czy kto? udzieli po?yczki?

Wbrew obiegowej opinii, chwilówka nie jest dla ka?dego. Wraz z rozwojem tego sektora us?ug, firmy po?yczkowe zacz??y coraz wi?ksz? uwag? zwraca? na to, czy osoba wnioskuj?ca o po?yczk? rzeczywi?cie jest w stanie j? sp?aci?. Odpowiedzialne po?yczanie propagowane przez Polski Zwi?zek Instytucji Po?yczkowych to przede wszystkim zapobieganie nadmiernemu zad?u?aniu si? spo?ecze?stwa, a do tego niew?tpliwie prowadzi? b?dzie po?yczka udzielona osobie, która nie posiada dochodów.

 

Firma po?yczkowa potraktuje tak? osob? jak bezrobotnego, z t? ró?nic?, ?e bezrobotny rzeczywi?cie nie posiada dochodów, a osoba pracuj?ca na czarno mo?e mie? je spore. Rzetelna i uczciwa firma odmówi po?yczki, je?eli wnioskuj?cy nie b?dzie otrzymywa? przynajmniej minimalnych dochodów (dla po?yczki ratalnej jest to zwykle 500 z?otych netto). Bez znaczenia jest te? to, ?e po?yczkobiorca pracuj?cy na czarno ma szans?, by po?yczk? sp?aci? w terminie.

 

Nie wszystko jednak stracone i równie? w tej sytuacji jest wyj?cie z trudnej sytuacji. Osoby pracuj?ce na czarno maj? mo?liwo??, by po?yczk? pod pewnymi warunkami otrzyma?.

Pracuj? na czarno, ale jestem zarejestrowany w Urz?dzie Pracy

Nierzadkie s? sytuacje, w których osoba pracuj?ca na czarno jest jednocze?nie zarejestrowana w Urz?dzie Pracy jako bezrobotny. Najcz??ciej robi tak, by zapewni? sobie dost?p do ?wiadcze? medycznych, co zabezpiecza go równie? wtedy, gdyby dosz?o do jakiego? wypadku w miejscu pracy. Kolejnym powodem rejestracji w UP jest równie? to, ?e pracuj?cy na czarno utraciwszy poprzedni? prac?, naby? prawa do zasi?ku dla bezrobotnych.

 

Warunkiem jego otrzymania jest sta? pracy wynosz?cy przynajmniej rok przez 18 miesi?cy poprzedzaj?ce rejestracj?. Gwarantuje on zasi?ek minimalny w kwocie 664 z?otych i przys?uguje osobom, które ??cznie przepracowa?y mniej ni? 5 lat. Zasi?ek najwy?szy nale?ny osobom z ponad 20-letnim sta?em pracy mo?e wynie?? nawet 997 z?otych w pierwszych miesi?cach jego pobierania.

 

Takie kwoty dochodowe pozwol? ju? na zaci?gni?cie po?yczki, cho? oczywi?cie nie nale?y mie? nadziei na to, ?e uzyska si? kwot? wysok?, si?gaj?c? kilkunastu tysi?cy z?otych. W przypadku wi?kszych kwot zawsze mo?na liczy? na to, ?e finansowania udzieli instytucja specjalizuj?ca si? w po?yczkach z gwarantem i pod zastaw samochodu albo nieruchomo?ci.

Inne dochody równie? si? licz?

Pracuj?cy na czarno nie zawsze musi nie mie? ?adnych udokumentowanych, oficjalnych dochodów. Podobnie jak osoba bezrobotna (o czym pisali?my w artykule „Po?yczki dla bezrobotnych. Szansa na wyj?cie z problemów?”) mo?e otrzymywa? równie? inne ?wiadczenia:

  • alimenty;
  • ?wiadczenia socjalne;
  • zasi?ek 500+;
  • dochody pochodz?ce z innych ?róde? (np. wynajmu).

Dok?adnie tak samo, jak w przypadku po?yczek dla bezrobotnych, pracuj?cy na czarno bez problemu mo?e zaliczy? sobie te dochody do zdolno?ci kredytowej. Pozabankowe instytucje po?yczkowe akceptuj? bowiem wszystkie rodzaje dochodów.

Po?yczki na o?wiadczenie a wyci?g z konta bankowego

Po?yczki online to po?yczki na o?wiadczenie. Nie trzeba dokumentów czy za?wiadcze? – wystarczy tylko zadeklarowa? osi?gane miesi?cznie dochody. Wydawa?oby si?, ?e jest to wymarzona sytuacja dla pracuj?cych na czarno. Okazuje si?, ?e nie ca?kiem. We wniosku po?yczkowym nie wystarczy bowiem poda? tylko wysoko?ci dochodów, ale tak?e ich ?ród?o oraz miejsce pracy.

 

Niekiedy konieczne b?dzie równie? wpisanie numeru kontaktowego do pracodawcy, co oznacza, ?e instytucje po?yczkowe sprawdzaj? zdolno?? kredytow? wnioskuj?cego bardziej skrupulatnie, ni? by si? to mog?o wydawa?. Nie do??, ?e praca na czarno jest w Polsce nielegalna, to dodatkowo przez fa?szywe o?wiadczenie na temat dochodów mo?na narazi? si? na oskar?enie o wy?udzenie po?yczki i ponie?? odpowiedzialno?? karn?.

 

Nawet je?li po?yczkodawca nie sprawdzi miejsca pracy, mo?e sprawdzi? konto bankowe. Weryfikacja to?samo?ci za pomoc? systemu Instantor i Kontomatik umo?liwia tym aplikacjom wgl?d w histori? bankow? po?yczkobiorcy z ostatnich 3 miesi?cy. Praca na czarno raczej nie jest rozliczana transakcjami bezgotówkowymi, a wyp?at? otrzymuje si? „do r?ki” – konto bankowe wi?c nie potwierdzi zdolno?ci kredytowej. Mog? j? jednak potwierdzi? ?rodki pieni??ne (oszcz?dno?ci) zgromadzone na koncie u?ytym do weryfikacji.

Zaci?gn?? czy nie zaci?gn???

Osoby, które wybra?y prac? na czarno, s? w odrobin? lepszej sytuacji ni? osoby bezrobotne, bo posiadaj? dochody i mog? bez problemu sp?aci? po?yczk?. W takim przypadku po?yczka mo?e zosta? zaci?gni?ta rozs?dnie i na podstawie rzetelnej oceny mo?liwo?ci finansowych. Trzeba jednak zawsze, gdzie? z ty?u g?owy mie? my?l, ?e prac? na czarno bardzo ?atwo straci? z dnia na dzie?. Dobrze wi?c postawi? na regularne zatrudnienie.