Po?yczki z por?czeniem – kto mo?e zosta? gwarantem?

Instytucja ?yranta por?czaj?cego kredyt bankowy zosta?a wprowadzona w celu u?atwienia dost?pu do kredytów liczniejszemu gronu osób, a z drugiej strony – by zmniejszy? ryzyko niemo?no?ci wyegzekwowania sp?aty zobowi?zania, szczególnie w przypadku finansowania na wysokie kwoty. Konieczno?? por?czenia cz??ciej wymagane jest przez banki, cho? taka oferta spotykana jest równie? w przypadku po?yczek pozabankowych, je?li po?yczkobiorca nie ma odpowiedniej zdolno?ci lub wiarygodno?ci finansowej.

Kto b?dzie najlepszym gwarantem?

?yrantem idealnym b?dzie przede wszystkim osoba zaufana i najbli?sza – taka, która pok?ada zaufanie w po?yczkobiorcy, wierzy w jego dobr? wol? i ch?? sp?aty po?yczki. W takich przypadkach to bowiem ?yrant, nie za? g?ówny po?yczkobiorca, bierze na siebie najwi?ksz? odpowiedzialno?? za zobowi?zanie. Poprzez podpisanie umowy z instytucj? finansuj?c? zobowi?zuje si? do sp?aty po?yczki lub kredytu, w przypadku, gdyby nie chcia? lub nie móg? tego zrobi? po?yczkobiorca i mo?e odpowiada? za to ca?ym swoim maj?tkiem – nara?a si? wi?c na post?powanie windykacyjne, s?dowe i komornicze.

Najcz??ciej ?yrantem zostaje osoba z najbli?szej rodziny, ale nie ma ?adnego wymogu prawnego mówi?cego o tym, ?e ?yrant musi by? spokrewniony z kredyto- lub po?yczkobiorc?. Instytucje finansuj?ce kieruj? si? jednak w?asnymi kryteriami i wyznaj? zasad?, ?e warunki udzielenia kredytu lub po?yczki w takim samym stopniu dotycz? równie? gwaranta. Z tego wzgl?du ten powinien mie? odpowiedni? zdolno?? i wiarygodno?? kredytow?. Musi wi?c:

 • By? pe?noletnim i mie? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych.
 • By? zatrudnionym i otrzymywa? dochody w okre?lonej wysoko?ci. W niektórych przypadkach mog? to by? nawet emeryci lub renci?ci, cho? tych z racji wieku obowi?zuj? pewne ograniczenia, szczególnie je?li chodzi o zobowi?zanie na wysok? kwot? i z d?ugim okresem sp?aty. Wa?ne jest to, ?e bank b?dzie bada? zdolno?? kredytow? na takich samych zasadach, jak gdyby to gwarant mia? by? g?ównym po?yczkobiorc?.
 • Mie? dobr? histori? kredytow?. Niedopuszczalne s? nie tylko zaleg?o?ci w BIK, ale przede wszystkim zad?u?enie. Warto równie? wiedzie?, ?e zobowi?zanie wp?ywa na zdolno?? kredytow? gwaranta i w przysz?o?ci mo?e zawa?y? na udzieleniu lub nieudzieleniu mu finansowania. Ma to szczególne znaczenie, je?li por?czyciel chcia?by zaci?gn?? kredyt hipoteczny.

Po?yczka z por?czeniem w Rapida Money – jakie warunki musi spe?ni? gwarant?

Instytucje pozabankowe zwykle nie wymagaj? ?adnego por?czenia ani innej formy zabezpieczenia sp?aty. Dzieje si? tak dlatego, ?e zwykle po?yczki online nie s? udzielane w zbyt wysokich kwotach, ale równie? i dlatego, ?e coraz wi?ksza waga przyk?adana jest i do zdolno?ci i do wiarygodno?ci kredytowej po?yczkobiorców. Cz??? po?yczkodawców na lekkie zad?u?enie lub zaleg?o?ci w BIK spojrzy przychylniejszym okiem, ale mimo tego dalej mog? by? wprowadzane ograniczenia kwotowe.

Osoby, które potrzebuj? wi?kszej ilo?ci gotówki, ale jednocze?nie ich sytuacja finansowa pozostawia sporo do ?yczenia, musz? mie? na wzgl?dzie to, ?e mo?e by? potrzebne por?czenie. Tak w?a?nie dzieje si? w przypadku po?yczki w firmie Rapida Money, która udziela po?yczek w wysoko?ci nawet 25 tysi?cy z?otych i okresem sp?aty si?gaj?cym 48 miesi?cy. Aby po?yczkobiorca móg? ustanowi? gwaranta, ten musi spe?nia? szereg warunków:

 • by? w wieku 18-75 lat;
 • mie? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i nie znajdowa? si? w stanie upad?o?ci konsumenckiej lub w trakcie post?powania s?dowego w tej sprawie;
 • by? obywatelem polskim (po?yczkobiorca mo?e by? obywatelem lub rezydentem);
 • mie? odpowiedni? zdolno?? kredytow? i wyrazi? zgod? na weryfikacj? w bazach d?u?ników BIG;
 • posiada? nieruchomo?? na terenie Polski.

Gwarant a zdolno?? do czynno?ci prawnych

Zarówno w przypadku kredytu bankowego, jak i po?yczki pozabankowej w firmie Rapida Money bardzo wa?nym warunkiem, który musi spe?ni? gwarant, jest jego pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych. Zawieranie umów kredytowych jest prawnie zakazane w przypadku, gdy maj?tkiem osoby fizycznej zarz?dza syndyk – a tak dzieje si? w przypadku osób, wobec których toczy si? post?powanie upad?o?ciowe. Z kolei Kodeks Cywilny wymaga, by umowa by?a podpisana przez osob?, która ?wiadomie kieruje swoim post?powaniem i potrafi przewidzie? konsekwencje swoich kroków – nie mo?e wi?c by? to osoba nawet cz??ciowo ubezw?asnowolniona.

Jak przekona? gwaranta do por?czenia?

Aby ?yrant poczu? si? pewniej i nie musia? obawia? si? potencjalnych d?ugów, mo?na przekona? go o swoich dobrych ch?ciach w bardziej oficjalny sposób:

 • zabezpieczenie wekslowe;
 • zastaw na hipotece;
 • przew?aszczenie na samochodzie.

Jednak najwi?kszym powodem, dla którego gwarant mia?by udzieli? por?czenia, powinna by? przede wszystkim postawa po?yczkobiorcy i ufno??, jak? mo?na w nim pok?ada?. Nie mniej wa?na jest równie? dobrowolno?? por?czenia – dla ?yranta jest to zobowi?zanie finansowe, z którego korzy?ci nie b?dzie móg? korzysta?. Warto o tym pami?ta?.