Po?yczki spo?eczno?ciowe – jasne i ciemne strony prywatnego po?yczania

Do niedawna po?yczki spo?eczno?ciowe rozwija?y si? g?ównie na rynkach zagranicznych, gdzie nawet i dzi? ?wi?c? triumfy. W Polsce nie pocz?tkowo nie by?y tak popularne, zw?aszcza w porównaniu z chwilówkami oferowanymi przez firmy po?yczkowe. To si? jednak zmieni?o i dzi? mo?emy skorzysta? z atrakcyjnych po?yczek udzielanych przez osoby prywatne za pomoc? specjalnych portali internetowych.

Czym s? po?yczki spo?eczno?ciowe?

Po?yczki spo?eczno?ciowe, zwane tak?e z angielska „social lending”, to po?yczki udzielane osobom prywatnym przez inne osoby prywatne, zwane inwestorami. Tego typu po?yczki odbywaj? si? za pomoc? po?rednika, który udost?pnia odpowiednie ?rodowisko, to jest platform? internetow?, na której mo?liwe b?dzie zaci?gni?cie i udzielenie finansowania, w tym tak?e za?o?enia konta klienta, wype?nienia wniosku po?yczkowego, dokonania weryfikacji to?samo?ci oraz podpisania umowy po?yczkowej. Firma administruj?ca dokonuje tak?e analizy zdolno?ci kredytowej wnioskodawców oraz weryfikuje ich wiarygodno?? w rejestrze BIK oraz bazach d?u?ników.

Z?o?enie wniosku powoduje, ?e zostanie on umieszczony na li?cie, któr? mog? przegl?da? prywatni inwestorzy. Mog? oni zobaczy? wszystkie szczegó?y po?yczki – jej wysoko??, preferowany okres sp?aty, zdolno?? kredytow? wnioskodawcy oraz jego histori? kredytow?, a tak?e z?o?y? ofert? okre?laj?c? warunki udzielenia. Oczywi?cie, mo?e si? zdarzy?, ?e do jednego wniosku zostanie z?o?onych wiele ofert i od po?yczkobiorcy zale?y, któr? z nich wybierze.

Gdzie mo?emy znale?? po?yczk? spo?eczno?ciow??

Aktualnie mo?emy znale?? kilka zaufanych firm, które prowadz? platformy internetowe po?rednicz?ce w udzielaniu po?yczek. Dobr? wiadomo?ci? jest to, ?e oferta w ka?dej z nich jest bardzo ró?norodna, zarówno je?li chodzi o dost?pne kwoty po?yczek, okresy sp?aty, jak i ich rodzaje: chwilówki lub po?yczki ratalne. Wszystkie parametry mo?na ustali? tak samo, jak w przypadku ka?dej innej po?yczki internetowej – na wygodnych suwakach. O po?yczk? spo?eczno?ciow? mo?emy stara? si? w firmach:

  • Fellow Finance. W tym przypadku mo?emy liczy? na po?yczk? rataln? w kwocie 12 tysi?cy z?otych do sp?aty w nawet 24 miesi?cznych ratach. Co wi?cej, w trakcie trwania po?yczki mo?na wyd?u?y? okres sp?aty lub od?o?y? sp?at? jednej raty.
  • Emonero. Tutaj spotykamy si? z chwilówkami w maksymalnej wysoko?ci 4000 z?otych i terminie sp?aty nie d?u?szym ni? 30 dni. Je?eli zdecydujemy si? po?yczy? kwot? nie wi?ksz? ni? 1600 z?otych, zap?acimy tylko odsetki kapita?owe, które nale?? si? inwestorowi.
  • Finansowo.pl. W tym portalu po?yczymy od 50 do 30 000 z?otych, zarówno w chwilówce, jak i po?yczce ratalnej. Okres sp?aty za ka?dym razem okre?la si? indywidualnie i to po?yczkobiorca w swoim wniosku wskazuje po??dane parametry.

Dlaczego warto skorzysta? z po?yczek spo?eczno?ciowych?

Po?yczki spo?eczno?ciowe ?wietnie wype?niaj? pust? przestrze? pozostawion? przez banki i firmy po?yczkowe, mo?na wi?c liczy? na to, ?e znajdzie si? po?yczk? tak?, któr? nie udziel? dwie wcze?niejsze instytucje. Przyjrzyjmy si? jednak bli?ej innym zaletom:

  • Szeroki wybór. Dogodne po?yczki znajd? tutaj ci, którzy licz? na wyj?tkowo preferencyjne warunki, ale równie? te osoby, które nie maj? odpowiedniej zdolno?ci kredytowej lub figuruj? w bazie d?u?ników.
  • Elastyczno??. Warunki sp?aty oraz koszty po?yczki s? okre?lane przez po?yczkobiorców i inwestorów, nie za? odgórnie narzucane. Po?yczkobiorca mo?e wybra? najkorzystniejsz? dla siebie ofert?, ale i negocjowa? warunki.
  • Niskie koszty po?yczki. Wnioskodawca maj?cy wysok? zdolno?? kredytow? mo?e liczy? na to, ?e przy jego wniosku pojawi si? mnóstwo ofert i w zwi?zku z tym b?d? one konkurencyjne.
  • Wygoda. Po?yczki spo?eczno?ciowe wcale nie pozbawiaj? po?yczkobiorców dogodno?ci zwi?zanych z po?yczkami online – s? one ?atwe, proste w odbiorze i mo?na uzyska? po?yczk? ca?kowicie przez Internet.
  • Mo?liwo?ci zarobkowe. Tego typu po?yczki nie tylko ratuj? gotówk? w ci??kiej sytuacji finansowej, ale i pozwalaj? osobom prywatnym zarobi?. Wed?ug wylicze?, mo?e by? to nawet 10-13% w skali roku.

Po?yczki bez wad?

Jak wida?, po?yczki spo?eczno?ciowe wypadaj? naprawd? korzystnie, nawet na tle innych, bardziej popularnych ofert. Oczywi?cie i one nie ustrzeg?y si? wad. Nie s? to jednak defekty odstraszaj?ce i niektórym po?yczkobiorcom nie b?d? przeszkadza?

Najcz?stszym problemem, który mog? napotka? po?yczkobiorcy potrzebuj?cy naprawd? szybkiego finansowania, jest to, ?e czasami na otrzymanie pieni?dzy mo?na czeka? nawet kilka dni. Zale?y to przede wszystkim od sytuacji finansowej wnioskodawcy. Im jest ona lepsza, tym szybciej pojawi? si? oferty – mo?e to by? kilka minut lub nawet kilka dni, zanim zg?osi si? jakikolwiek inwestor. Trzeba te? mie? na wzgl?dzie, ?e nie zawsze wniosek otrzyma jak?kolwiek odpowied? – aukcja mo?e si? sko?czy? bez rozwi?zania.

Niektóre platformy prowadz? wewn?trzne rankingi po?yczkobiorców, którym przyznawane s? punkty za solidno??, ilo?? zaci?ganych po?yczek i ich terminow? sp?at?. Mo?e si? zdarzy?, ?e nowy klient, nawet je?eli posiada odpowiednie dochody i pozytywn? histori? kredytow?, b?dzie mia? problemy z uzyskaniem oferty od inwestorów, którzy b?d? wybiera? sprawdzonych po?yczkobiorców.

Bezpiecze?stwo ponad wszystko

Firmy nadzoruj?ce udzielanie po?yczek spo?eczno?ciowych dbaj? o to, by wszystko odbywa?o si? bezpiecznie, zarówno w przypadku po?yczkobiorców, jak i inwestorów. Ka?dy po?yczkobiorca musi przej?? weryfikacj? to?samo?ci, a tak?e podpisa? legalnie skonstruowan? i zabezpieczaj?c? interesy obu stron umow? po?yczkow?. Nie ma wi?c obaw o to, ?e jedna lub druga strona padnie ofiar? oszustwa.