Chwilówki dla 18-latków

Uko?czenie 18 roku ?ycia nie jest dla wi?kszej grupy po?yczkodawców rzeczywistym wyznacznikiem dojrza?o?ci. Co wi?cej, wiele firm po?yczkowych podchodzi z bardzo du?? rezerw? do tak m?odych klientów. Niekiedy dystansuj? si? do tego stopnia, ?e nie umo?liwiaj? 18-latkom korzysta? ze swoich produktów. Wiele firm kieruje swoje chwilówki do osób powy?ej 20 roku ?ycia.

Po?yczka dla 18-latka tylko w kilku firmach

Na szcz??cie s? jednak na rynku tacy po?yczkodawcy, którzy s? w stanie udzieli? ?wie?o upieczonemu doros?emu nie tylko kredytu zaufania, ale równie? szybkiej po?yczki. Poni?ej przedstawiamy podstawowe warunki ich ofert.

 

Szybka Gotówka logo
Ocena: 3.33
(ilość ocen: 18)
Kwota pożyczki

400 - 5000 zł

Czas na spłatę

7 - 65 dni

Kwota pożyczki

100 - 5000 zł

Czas na spłatę

5 - 50 dni

Hapipozyczki logo
Ocena: 3
(ilość ocen: 14)
Kwota pożyczki

2000 - 15000 zł

Czas na spłatę

6 - 24 miesiące

Propozycja nr 1: Wonga

Wonga oferuje zarówno chwilówki krótkoterminowe, jak te? po?yczki ratalne. Korzystaj?c po raz pierwszy z oferty firmy mo?esz po?yczy? od 50 do 1500 z? na maksymalnie 60 dni lub po?yczk? do 10 000 z? na 24 miesi?ce. W przypadku po?yczki krótkoterminowej sp?aconej w terminie pokrywasz jedynie kwoty prowizji w wysoko?ci 10 z? (oddajesz: 1510 z?). Wi?ksze zobowi?zania obci??one s? prowizj?, a jej wysoko?? zale?y od po?yczonej sumy i okresu sp?aty. Je?li – bez wzgl?du na wariant wybranej po?yczki – zwrócisz ca?e zobowi?zanie w ci?gu 30 dni, nie b?dziesz obci??ony ?adnymi kosztami dodatkowymi. Do wzi?cia po?yczki wystarczy jedynie dowód osobisty.

Propozycja nr 2: Szybka Gotówka

Szybka Gotówka oferuje po?yczki od 100 do 6000 z?. Po?yczaj?c po raz pierwszy, musisz zwróci? zobowi?zanie najpó?niej w ci?gu 30 dni. Pierwsza po?yczka jest bezp?atna. Z d?u?szego okresu sp?aty mog? skorzysta? wy??cznie stali klienci, dla których najd?u?szy termin sp?aty wynosi 65 dni. Wysoko?? dodatkowych kosztów po?yczki jest zale?ny od obowi?zuj?cej promocji. Warunkiem uzyskania po?yczki jest posiadanie pozytywnej historii kredytowej i sta?ego ?ród?a dochodów.

Propozycja nr 3: Ale Gotówka

Pierwsz? z firm, która udost?pnia swoj? ofert? dla 18-latków, jest Ale Gotówka. Z oferowanych przez ni? po?yczek mog? skorzysta? osoby w wieku 18-75 lat posiadaj?ce polskie obywatelstwo. W celu pozyskania po?yczki nale?y z?o?y? elektroniczny wniosek zawieraj?cy dane osobowe potencjalnego po?yczkobiorcy. Wysoko?? udzielanej po?yczki zale?na jest od tego, który raz korzystasz z oferty Ale Gotówki. Jako nowy klient mo?esz po?yczy? maksymalnie 2000 z? na 30 dni. Je?li sp?acisz zobowi?zanie w terminie, po?yczkodawca nie naliczy ?adnych dodatkowych op?at. Kwota dost?pnej chwilówki wzrasta za ka?dym razem, kiedy korzystasz z produktów firmy, przy czym maksymalnie mo?esz po?yczy? 5000 z? (opcja obowi?zuj?ca od pi?tej po?yczki). Ale Gotówka udost?pnia równie? ró?ne terminy sp?aty: 7, 14, 21 albo 30 dni.

Propozycja nr 4: Flex Po?yczka

Innym wariantem po?yczki dost?pnym dla klientów 18+ jest chwilówka oferowana przez Flex Po?yczk?. Oferta dost?pna jest dla pe?noletnich obywateli RP. Po?yczaj?c po raz pierwszy, mo?esz pozyska? maksymalnie 1500 z? z dwumiesi?cznym terminem sp?aty. Co wa?ne, ten wariant po?yczki jest w pe?ni darmowy, a ty sp?acasz zobowi?zanie w dwóch ratach. Jednak ka?da kolejna po?yczka wi??e si? z dodatkowymi op?atami. Sta?y klient mo?e po?yczy? maksymalnie 12 000 z? na 24 miesi?ce.

Propozycja nr 5: Hapi Po?yczki

Jako osoba pe?noletnia mo?esz skorzysta? równie? z oferty po?yczki ratalnej oferowanej przez Hapi Po?yczka. W tym przypadku kwota po?yczki mo?e wynie?? od 800 do nawet 15 000 z?. Pieni?dze mo?esz odda? w ci?gu 3-36 miesi?cy. Oferowane przez t? firm? po?yczki s? oprocentowane. Wysoko?? oprocentowania zale?na jest od obowi?zuj?cej w danej chwili oferty. Co wa?ne, Hapi Po?yczki udost?pnia swoje produkty wy??cznie klientom o regularnych, udokumentowanych dochodach. I chocia? w puli podstawowych dokumentów wymieniony jest tylko dowód osobisty, to firma zastrzega sobie prawo do ??dania przedstawienia dodatkowych za?wiadcze? o dochodach.

Propozycja nr 6: Monedo Now

Ciekaw? propozycj? po?yczek od 18 lat jest oferta Monedo Now. Przede wszystkim dlatego, ?e swoj? po?yczk? wybierasz w oparciu o interesuj?c? ci? kwot? zobowi?zania i wysoko?? miesi?cznej raty, jak? b?dziesz w stanie sp?aci?. Na podstawie tych danych firma proponuje ci okres sp?aty zobowi?zania. Po?yczkodawca oferuje chwilówki od 1500 do 10 000 z?, które mo?esz sp?aca? od 6 do 24 miesi?cy. Oprócz po?yczonych pieni?dzy musisz zwróci? równie? koszty zwi?zane z prowizj? i oprocentowaniem po?yczki. Ich wysoko?? jest zale?na od wariantu wybranej chwilówki.

Rapida Money – szczególny wariant po?yczki

Maj?c 18 lat, mo?esz skorzysta? równie? z po?yczki oferowanej przez Rapida Money. Jednak nie jest to typowa chwilówka, jaka jest dost?pna w ww. firmach. Aby uzyska? po?yczk? w Rapida Money, musisz posiada? tzw. gwaranta, czyli osob?, która b?dzie stanowi?a zabezpieczenie twojego zobowi?zania. Poza tym osob? por?czaj?ce zobowi?zanie musi by? w?a?cicielem nieruchomo?ci oraz posiada? pozytywn? histori? kredytow?. Oznacza to, ?e nie mo?esz skorzysta? z po?yczki samodzielnie. W zwi?zku z tym, ?e ten wariant po?yczki jest dodatkowo zabezpieczony, dost?pne s? wi?ksze kwoty finansowania. Mo?esz po?yczy? od 5000 do 25 000 z?, a okres sp?aty wynosi od 12 do 48 miesi?cy. Oprocentowanie jest zale?ne od wysoko?ci zobowi?zania. Ten wariant po?yczki polecany jest 18-latkom, którzy znale?li si? w sytuacji podbramkowej i nie mog? pozyska? gotówki w ?aden inny sposób ni? zaci?gni?cie zobowi?zania z dodatkowym zabezpieczeniem. Decyduj?c si? na po?yczk? w Rapida Money, musisz pami?ta?, ?e masz obowi?zek zwrotu zaci?gni?tego zobowi?zania. W innym przypadku sp?at? zostanie obci??ony twój gwarant.

Po?yczki bez za?wiadcze?

Wi?kszo?? firm udost?pniaj?cych po?yczki od 18 lat, nie wymaga od po?yczkobiorców przedstawiania jakichkolwiek za?wiadcze?. Wyj?tkiem jest Hapi Po?yczki (regulamin mówi o udokumentowanym ?ródle dochodów) i Rapida Money (konieczne por?czenie gwaranta). Nie oznacza to jednak, ?e w przypadku w?tpliwo?ci po?yczkodawcy odno?nie wiarygodno?ci wnioskuj?cego, nie za??da on dodatkowych dokumentów potwierdzaj?cych stabilno?? finansow? klienta. Dlatego je?li nie osi?gasz regularnych dochodów, dobrze zastanów si? na wzi?ciem szybkiej po?yczki. Tym bardziej, ?e pr?dzej czy pó?niej b?dziesz musia? zwróci? po?yczone pieni?dze, co bez regularnych dochodów mo?e by? sporym problemem.

Nie wszystkie po?yczki dla 18-latka

Maj?c 18 lat, mo?esz skorzysta? z szybkiej gotówki tylko ww. wymienionych firmach. Pozostali po?yczkodawcy udzielaj? chwilówek wy??cznie starszym klientom. Cz??? z nich udziela po?yczek klientom po 20, 21 a nawet po 23 roku ?ycia. 18-latek nie we?mie po?yczki z pewno?ci? m.in. w: Filarum, NetCredit, Smart Po?yczka, Ekspres Kasa, Lednon czy Extra Portfel.