Po?yczki na umow? zlecenie i umow? o dzie?o – gdzie je dosta??

Cz?stym problemem z jakim spotykaj? si? osoby ubiegaj?ce si? o kredyt bankowy, jest odmowa spowodowana zatrudnieniem nie opieraj?cym si? na umowie o prac?. Cho? takie osoby pracuj? i zdarza si?, i? osi?gaj? dochody wy?sze ni? gdyby pracowali na etacie, bank uznaje, i? nie maj? oni zagwarantowanego zatrudnienia i nie s? wiarygodnymi kredytobiorcami. Konieczno?? posiadania sta?ego zatrudnienie mo?e by? zaporowym warunkiem, który na szcz??cie nie jest stawiany przez firmy po?yczkowe.

Dochód wa?niejszy ni? rodzaj umowy

Dla firm po?yczkowych wa?niejsze jest to, jakiej wysoko?ci dochody osi?gaj? osoby wnioskuj?ce o po?yczk?. Najwa?niejszym kryterium przyznania po?yczki jest wi?c zdolno?? kredytowa i dobry scoring w BIK, a bez znaczenia jest to, w jaki sposób dochód jest osi?gany. Oznacza to, ?e po?yczkobiorca musi wykaza? si? mo?liwo?ci? sp?aty po?yczki w dowolny sposób. Warto zaznaczy?, ?e cz?stokro? lista dozwolonych dochodów si? wyd?u?a i idzie dalej,w nawet bardziej niepewne rejony – dozwolone s? nawet takie dochody jak zasi?ek lub stypendium, które przecie? przyznawane s? na okre?lony, krótki czas. Z tego powodu, z chwilówek online mog? skorzysta? ludzie, którzy wykonuj? wolne zawody, tzw. wolni strzelcy, studenci czy osoby bardzo m?ode.

Po?yczki bez za?wiadcze?

Po?yczki bez za?wiadcze? i po?yczki na dowód by?y kiedy? terminami synonimicznymi do po?yczki pozabankowej. Cho? wymagania odno?nie klientów si? zaostrzy?y, wiele firm dalej praktykuje tego typu dzia?alno??. Nie oznacza to, ?e po?yczk? udziel? ka?demu bez ?adnych warunków. Zazwyczaj wystarczy pisemna deklaracja wnioskodawcy o rodzaju i wysoko?ci otrzymywanych dochodów. Nie oznacza to jednak, ?e we wniosku mo?na wpisa? cokolwiek. K?amstwo ma zawsze krótkie nogi, a po?yczaj?cy mo?e by? pewny, ?e podane przez niego informacje b?d? sprawdzone, tym bardziej, ?e czasami wymagane jest podanie danych kontaktowych do osoby zatrudniaj?cej. Je?li dzi?ki k?amstwie otrzyma si? po?yczk?, a firma dowie si? o tym „po fakcie”, ma ona prawo do wypowiedzenia umowy i z?o?enia zawiadomienia na policj? z podejrzeniem o prób? wy?udzenia. Nale?y wi?c zawsze podawa? prawdziwe informacje, zw?aszcza, ?e brak umowy o prac? nie jest przeszkod? w uzyskaniu po?yczki.

Mimo wszystko warto gromadzi? wszystkie dokumenty zwi?zane z naszym wynagrodzeniem, by w razie konieczno?ci przedstawi? je po?yczkodawcy. Takie sytuacje s? sporadyczne, ale w procesie po?yczkowym, przedstawiciel firmy mo?e skontaktowa? si? z klientem, zw?aszcza je?eli jest np. grafikiem lub programist? i pracuje tylko na umow? o dzie?o – z umow? zleceniem jest zwykle mniejszy problem. Wtedy im wi?cej takich umów, tym wi?ksze s? szanse na to, ?e otrzyma si? po?yczk? i to w takiej kwocie, o jak? si? wnioskuje.

BIK zadecyduje

W razie w?tpliwo?ci, czynnikiem decyduj?cym mo?e by? historia i wiarygodno?? kredytowa klienta. Je?eli nie figuruje on w bazie d?u?ników, a rejestr BIK nie posiada ?adnych negatywnych wpisów na jego temat, b?dzie to stanowi? o jego wiarygodno?ci. Je?li dodatkowo jest ju? wymieniony jako po?yczkobiorca w tej bazie i znajd? si? adnotacje o terminowej sp?acie zobowi?za? – w oczach firmy b?dzie klientem sumiennym.

Firmy same sprawdz? dochód klienta

K?amstwem by?oby stwierdzenie, ?e regularno?? dochodów si? nie liczy. Liczy si?, ale niejednokrotnie jest ona sprawdzana jedynie wstecz. Zdarza si?, ?e konkretna firma po?yczkowa b?dzie wymaga? historii wp?ywów na konto bankowe klienta z trzech poprzedzaj?cych zaci?gni?cie po?yczki miesi?cy, a w takim wypadku zb?dne b?dzie przedstawianie jakichkolwiek dokumentów potwierdzaj?cych zatrudnienie. Niektóre firmy same poradz? sobie z tym problemem i automatycznie pobior? wyci?g z konta klienta, gdy ten b?dzie dokonywa? weryfikacji to?samo?ci poprzez b?yskawiczn? aplikacj?. Podaj?c swoje dane bankowe takiemu programowi, wyra?a si? zgod? na wgl?d firmy po?yczkowej do historii transakcji. Dane te nie b?d? jednak nigdzie przechowywane i u?yte zostan? tylko raz – do analizy wniosku o po?yczk? i wydania decyzji.

Gdzie szuka? po?yczek bez umowy o prac??

Mo?na dokona? wyboru spomi?dzy wielu firm, a do dyspozycji po?yczkobiorcy jest nasz ranking chwilówek, który oprócz podstawowych parametrów po?yczki uwzgl?dnia równie? inne modyfikacje, takie w?a?nie jak konieczno?? przedstawienia za?wiadcze? czy akceptowana wysoko?? dochodów.

Dobrze jednak pami?ta? o tym, ?e ka?da po?yczka to zobowi?zanie, które pr?dzej czy pó?niej trzeba b?dzie sp?aci? – w przypadku chwilówki nie pó?niej ni? po 60 dniach. Tymczasem umowa o dzie?o i umowa zlecenie nie s? najstabilniejszymi ?ród?ami dochodu i ?atwiej je straci? ni? etat. Decyduj?c si? na zaci?gni?cie po?yczki nale?y mie? wi?c pewno??, ?e b?dzie si? w stanie zgromadzi? dan? sum? w wymaganym terminie.