Po?yczki na PIT – czy to mo?liwe?

Zeznanie podatkowe PIT jest chyba najbardziej wiarygodnym dokumentem potwierdzaj?cym wysoko?? i rodzaj otrzymywanych dochodów. Ten fakt cz?sto wykorzystuj? banki i w ramach akcji promocyjnych zezwalaj? na udokumentowanie zatrudnienia tym w?a?nie formularzem. W za?o?eniu ma to przysz?ym kredytobiorcom oszcz?dzi? wysi?ku zwi?zanego z za?atwianiem formalno?ci. Czy takie oferty mog? zaproponowa? naprawd? korzystnej warunku? I czy mo?liwe jest zaci?gni?cie po?yczki online na podstawie PIT?

Czym ró?ni si? kredyt na PIT od zwyk?ego?

Wydawa? by si? mog?o, ?e PIT jest dokumentem wystarczaj?cym do tego, by w pe?ni potwierdzi? zdolno?? kredytow? wnioskodawcy i, je?li po?yczkodawca chce otrzyma? kredyt, musi tylko posiada? dobr? histori? w BIK. Oczywi?cie, formularz PIT (szczególnie PIT-11 wydany przez pracodawc?) b?dzie pomocny, je?li chodzi o potwierdzenie dochodów, ale nie zmieni? si? kryteria oceny zdolno?ci kredytowej. Dalej jedni wnioskodawcy b?d? premiowani, inni nie – mowa tutaj o osobach o niestabilnym zatrudnieniu, pracuj?cych na umow? o dzie?o, czy prowadz?cych jednoosobow? dzia?alno??.

Dodatkowo taka oferta nie b?dzie dost?pna w ka?dym banku, a i w tych, gdzie s? one dost?pne, mog? prezentowa? nieco mniej przyjazne warunki ni? „zwyk?y” kredyt gotówkowy. Najcz??ciej b?dzie si? to objawia? ni?sz? ni? normalnie kwot? kredytu lub krótszym okresem sp?aty, czasami wyst?puj?cymi ??cznie. Kwoty, na które mo?na liczy? w kredytach na PIT, zwykle nie s? wi?ksze ni? 20-30 tysi?cy z?otych.

Mo?e si? te? zdarzy?, ?e bank i tak za??da dodatkowego dokumentu po?wiadczaj?cego zarobki. Jest równie? i „haczyk” koronny – z takiej oferty zazwyczaj mo?na skorzysta? tylko do ko?cowego terminu z?o?enia zeznania podatkowego, czyli do ko?ca kwietnia ka?dego roku.

Czy w takim razie, w obliczu wszystkich obostrze?, mo?na liczy? na lepsze ni? zazwyczaj warunki? Ci??ko jest tego oczekiwa?, tym bardziej ?e cz??? banków mo?liwo?? potwierdzenia dochodów przez formularz PIT dopuszcza nawet w swojej standardowej ofercie, np. Bank Millennium czy Credit Agricole.

Chwilówka na PIT?

Je?li chodzi o po?yczki pozabankowe, to mo?na jednoznacznie stwierdzi?, ?e stanowi? du?? konkurencj? wobec banków, je?li chodzi o prostot? i ma?? czasoch?onno?? formalno?ci. Nie tylko mo?na si? o nie ubiega? bez wychodzenia z domu, ale jeszcze badanie zdolno?ci kredytowej odbywa si? tam na podstawie o?wiadczenia klienta. Cz?sto wystarczy, by wnioskodawca zadeklarowa? we wniosku ?ród?o swoich dochodów oraz otrzymywan? miesi?cznie kwot?. To sprawia, ?e po po?yczki w niskich kwotach coraz wi?cej osób kieruje si? w?a?nie do instytucji pozabankowych.

Pojawia si? wi?c pytanie o to, czy jest sens tworzenia promocyjnych po?yczek na PIT, skoro zwykle i tak nie potrzeba ?adnych za?wiadcze?? Otó? w niektórych przypadkach, je?li we wniosku po?yczkowym wyst?pi? niejasno?ci, które po?yczkodawca chce wyja?ni?, mo?e by? konieczne ponowne potwierdzenie swoich dochodów i mo?e to nast?pi? w formie rozmowy telefonicznej lub przedstawienia dodatkowego dokumentu.

Czy po?yczkodawca zaakceptuje PIT?

Instytucje pozabankowe akceptuj? z regu?y ró?ne typy dokumentów – mog? to by? realizowane umowy o dzie?o, umow?-zlecenie, odcinki renty itp. (pe?n? list? znajdziesz w artykule „Jakie dokumenty s? potrzebne, by zaci?gn?? po?yczk? internetow??”). Nie ma raczej powodu, by po?yczkodawca odrzuci? deklaracj? podatkow?, zw?aszcza je?li jest aktualna i jest to PIT-11. Aczkolwiek, nie jest to forma popularna i preferowana przez po?yczkobiorców, g?ównie ze wzgl?du na to, ?e by?oby to niepotrzebnym komplikowaniem procedury. W pe?ni wystarczaj?cym dokumentem potwierdzaj?cym zdolno?? kredytow? jest bowiem wyci?g z konta za ostatnie 3 miesi?ce, który wystarczy zapisa? w pliku.pdf i przes?a?. Co wi?cej, cz?sto sprawa sama si? rozwi??e – firma po?yczkowa mo?e sama taki wyci?g pobra? za pomoc? aplikacji Instantor czy Kontomatik s?u??cych do weryfikacji to?samo?ci po?yczkobiorcy i wykorzystuj?cych technologi? screen scraping.

Kredyt na PIT to chwyt marketingowy?

Na powy?szych przyk?adach wida?, ?e kredyt na PIT jest zabiegiem umo?liwiaj?cym wzi?cie kredytu w trybie uproszczonym, a przez to przyci?gni?ciem wi?kszej liczby klientów. Po tym jednak, jak wi?kszo?? banków zrezygnowa?a z tej akcji (2018 rok by? wyj?tkowo ubogi w oferty), mo?na wnioskowa?, ?e ta do?? szczególna promocja si? nie sprawdzi?a. Podobne uproszczenie od lat z powodzeniem stosuj? instytucje po?yczkowe, które ca?? procedur? uzyskania po?yczki przenios?y do Internetu. Dodatkowo przemawia za nimi równie? bardzo bogata i ró?norodna oferta, której kredyt na PIT zaproponowa? nie mo?e.