Po?yczki na kart? przedp?acon?. Kiedy warto z nich skorzysta??

Sposób wyp?aty pieni?dzy przez firmy po?yczkowe jest w?a?ciwie zmonopolizowany przez standardowe przelewy bankowe. Ma tu swoje niew?tpliwe i ogromne plusy. Przede wszystkim zapewnia dotarcie gotówki do klienta w rekordowo szybkim czasie. W niektórych przypadkach od momentu przyznania po?yczki do otrzymania pieni?dzy mo?e min?? nie wi?cej ni? kilkana?cie minut (Kiedy? Mo?na to sprawdzi? a artykule „W jakiej firmie otrzymam po?yczk? najszybciej – przegl?d firm”). Niemniej jednak do?? popularnym rozwi?zaniem sta?y si? po?yczki niewymagaj?ce posiadania konta bankowego. Jednym z takich sposobów wyp?aty pieni?dzy s? po?yczki na kart? przedp?acon? lub, inaczej mówi?c, kart? prepaid.

Po?yczki na kart? – z czym to si? je?

Tego typu finansowanie nie jest pomys?em nowym. Jakkolwiek, dopiero jaki? czas temu, w zwi?zku z szybkim i bardzo dynamicznym rozwojem bran?y po?yczkowej, zyska?o wiernych entuzjastów. Na czym ono polega? Po?yczkodawca, wyp?acaj?c pieni?dze z przyznanej po?yczki, nie przelewa pieni?dzy bezpo?rednio na konto bankowe klienta, a na specjalnie utworzony w tym celu rachunek techniczny. Do tego konta podpi?ta jest karta bankomatowo-p?atnicza, która nast?pnie oddawana jest do u?ytku po?yczkobiorcy. Mo?e on dowolnie z tej karty korzysta? – p?aci? ni? za zakupy lub dokonywa? wyp?at w bankomatach. W kwestiach funkcjonalnych karta przedp?acona nie ró?ni si? wi?c w ?adnym stopniu od zwyk?ej karty debetowej.

Oczywi?cie, po?yczkobiorca mo?e korzysta? z karty tylko do okre?lonego limitu, tj. do ca?kowitego wykorzystania przyznanej mu kwoty po?yczki. Jednak podobnie do sposobu, w jakim do?adowuje si? telefon komórkowy, do?adowa? mo?na równie? kart? po?yczkow?. Jak? Po prostu wnioskuj?c o kolejn? po?yczk?.

Jakie korzy?ci daje skorzystanie z po?yczki z kart? prepaid?

Pierwsz? i najwi?ksz? zalet? jest oczywi?cie brak wymogu posiadania konta bankowego. Karta przedp?acona b?dzie jednak bardzo wygodna nie tylko dla osób, które konta nie maj? (a w dzisiejszych czasach mo?e to wydawa? si? dziwne lub nawet niemo?liwe), ale tak?e dla takich, którzy ze swojego konta nie chc? lub nie mog? skorzysta?. Problemem mo?e by? niech?? do podania swoich danych bankowych lub u?ycia aplikacji weryfikacyjnych, które mog? uzyskiwa? bezpo?redni dost?p do historii bankowej (np. Instantor). Czasami przeszkod? jest te? brak ?rodków na koncie, by dokona? przelewu weryfikacyjnego lub konto, które si? posiada ma jeszcze drugiego w?a?ciciela albo jest kontem SKOK, nieakceptowanego przez wi?kszo?? firm po?yczkowych.

Nie jest to oczywi?cie jedyna zaleta takich po?yczek, a najcz??ciej wybieraj? je g?ównie ci, którzy ceni? sobie wygod? i mo?liwo?? wszechstronnego korzystania z karty oferuj?cej nie tylko transakcje gotówkowe, ale równie cz?sto ??czonej z programami lojalno?ciowymi. Co wi?cej, swoboda u?ywania karty nie zmniejsza przy tym bezpiecze?stwa ?rodków na koncie bankowym i mo?liwego dost?pu osób postronnych. Je?eli wi?c dojdzie do kradzie?y karty, utracie mog? ulec jedynie ?rodki po?yczkowe.

Przy tak wielu wymienionych zaletach, nie nale?y te? zapomina? o tym, ?e po?yczki na kart? przedp?acon? zachowuj? przy tym tak?e inne cechy, za które chwalone s? internetowe chwilówki. Jest to w szczególno?ci zachowanie bardzo wysokiego poziomu dyskrecji, mo?liwo?? spo?ytkowania pieni?dzy na dowolny cel, bez informowania o tym po?yczkodawcy ani rozliczania si? z wydatków, ale równie? ?atwa procedura wnioskowania o po?yczk?.

Jak wnioskowa? o po?yczk? na kart??

Osoba, która ma ju? do?wiadczenie z internetowymi chwilówkami, nie powinna napotka? ?adnych przeszkód w tym, by skorzysta? równie? z tej na kart?. Procedura zaci?gni?cia po?yczki jest równie prosta i rozpoczyna si? w tym samym momencie, co wszystkie inne szybkie po?yczki, czyli na stronie internetowej po?yczkodawcy.

Jedn? z marek oferuj?cych tak? us?ug? jest Karta Trzynastka, reklamuj?ca si? jako „Twoja dodatkowa pensja”. Procedura wnioskowania wygl?da nast?puj?co:

  • wybór odpowiedniego limitu po?yczki oraz okresu sp?aty,
  • wype?nienie formularza rejestracyjnego, wzbogaconego o wybór karty,
  • wype?nienie wniosku niezb?dnego do dokonania analizy zdolno?ci i wiarygodno?ci kredytowej,
  • otrzymanie pozytywnej decyzji po?yczkowej,
  • otrzymanie karty na adres podany we wniosku.

Jak wida?, proces ten jest niezwykle przejrzysty. Dodatkowo u?atwiony jest tak?e tym, i? nie wymaga dokonania weryfikacji poprzez konto bankowe. Ta zostanie dokonana dopiero przy dostarczeniu karty – aby odebra? przesy?k? konieczne b?dzie okazanie dowodu osobistego.

Terminowa sp?ata pop?aca

Niew?tpliwymi zaletami skorzystania z oferty Karta Trzynastka jest to, ?e koszty po?yczkowe ponosi si? tylko w momencie, kiedy wydaje si? pieni?dze z karty. Ca?kowity okres sp?aty po?yczki to 90 dni, wi?c je?li zdarz? si? miesi?ce, w których ani razu nie skorzysta si? z pieni?dzy, po prostu si? za to nie zap?aci.

Regularne sp?acanie wyp?acanych pieni?dzy to tak?e równoczesne zwi?kszanie dost?pnego limitu – klienci sumienni mog? wi?c mie? ca?y czas w zanadrzu 4000 z?otych na niespodziewane wydatki. Ponadto, terminowe regulowanie zobowi?zania to szansa na to, ?e firma przyzna po?yczkobiorcy wi?kszy limit pieni??ny do wykorzystania. Jest to wi?c kolejna motywacja do tego, by po?yczk? sp?aca? na czas. Oprócz tego, ?e uniknie si? przykrych konsekwencji, dodatkowych kosztów, a nawet komornika, mo?na zyska? bardzo przyjemne bonusy i komfort psychiczny posiadania sta?ego dost?pu do pieni?dzy.