Po?yczki na 3 miesi?ce. Jak szuka? ofert, by by?y korzystne?

Po?yczka na 3 miesi?ce nie jest produktem zbyt popularnym. Znacznie wi?kszy popyt istnieje na po?yczki ratalne z przynajmniej 12-miesi?cznym okresem sp?aty. Wystarczy spojrze? na tendencj? zmiany w ofertach po?yczkowych niektórych marek. Te systematycznie wyd?u?aj? okresy sp?aty, które dzi? mog? si?ga? 48 lub nawet 60 miesi?cy w Wonga. Znajd? si? jednak entuzja?ci tego rozwi?zania, którzy nie chc? wik?a? si? w d?ugotrwa?e zobowi?zanie, a chwilówka (nawet darmowa) mo?e by? niewystarczaj?ca.

Jak mog? po?ycza? na 3 miesi?ce?

Chwilówka na 90 dni to jeszcze do?? odleg?a przysz?o??, zwa?ywszy na to, ?e jedynie kilku po?yczkodawców zdecydowa?o si? na wprowadzenie d?u?szego ni? standardowe 30 dni okresu sp?aty (zobacz: „Chwilówki d?ugoterminowe – jakie firmy po?yczaj? na najd?u?szy okres?”). Wydaje si?, ?e chwilówka na 90 dni by?aby zbyt du?ym ryzykiem dla po?yczkodawcy, by wyst?powa? w formie darmowej. Nale?y wi?c przygotowa? si? na to, ?e praktycznie ka?da taka po?yczka wyst?powa? b?dzie wy??cznie w formie ratalnej i b?dzie ona p?atna.

 

Zaw??ony zostanie równie? wybór najlepszego po?yczkodawcy. Nie we wszystkich instytucjach udzielaj?cych po?yczek ratalnych wyst?puje tak krótki okres sp?aty. Co prawda, w wi?kszo?ci najmniejsza liczba rat wynosi w?a?nie tyle, ale znajd? si? równie? i takie firmy, które za absolutne minimum uznaj? okres 6-miesi?czny (np. bardzo atrakcyjne Ferratum i Monedo Now). Mo?e nie b?dzie to zbyt odczuwalne zmniejszenie grona po?yczkodawców, ale w ten sposób mo?na straci? mo?liwo?? uzyskania finansowania na naprawd? dobrych warunkach.

 

Ostatni? kwesti?, któr? nale?y wzi?? pod uwag?, jest to, ?e nierzadko nie otrzymamy maksymalnej dost?pnej kwoty, nawet je?eli mamy odpowiedni? zdolno?? kredytow?. Niektóre z firm po?yczkowych przyjmuj? ró?ne dopuszczalne okresy sp?aty dla zwi?kszaj?cych si? kwot. Tak? polityk? mo?na spotka? na przyk?ad w firmie Provident, gdzie na okres 3 miesi?cy po?yczymy nie wi?cej ni? 7,5 tysi?ca z?otych, cho? ogólnie dost?pnych jest 15 tysi?cy. System ratalny w Po?yczce Samoobs?ugowej Provident jest ograniczony przez nast?puj?ce progi:

 • 300 z?otych – 3 lub 6 miesi?cy;
 • max. 1400 z?otych – 3, 6 lub 12 miesi?cy;
 • max. 1800 z?otych – 3, 6, 12, 18 lub 24 miesi?ce;
 • max. 7500 z?otych – 3, 6, 12, 18, 24 lub 36 miesi?cy;
 • max. 8000 z?otych – 12, 18, 24 lub 36 miesi?cy;
 • max. 10 000 z?otych – 18, 24, 36 miesi?cy;
 • powy?ej 10 000 z?otych – 24, 36 miesi?cy.

Podobne, cho? nie zawsze tak skomplikowane progi, stosuje tak?e kilka innych firm po?yczkowych. Ci, którzy potrzebuj? wysokich kwot, musz? niestety zrezygnowa? z po?yczki i poszuka? jej w innej firmie. Niemniej jednak, je?li kwota po?yczki nie jest wygórowana, b?dzie to dobre wyj?cie z trudnej sytuacji. W takim przypadku mo?na skupi? si? na tym, ile trzeba b?dzie za po?yczk? na 3 miesi?ce zap?aci?.

Gdzie znajd? najlepsz? po?yczk? na 3 miesi?ce?

Niejedynym, ale do?? miarodajnym, kryterium wyboru po?yczkodawcy s? koszty, które wygeneruje po?yczka krótkoterminowa. Przyjrzymy si? wi?c kilku propozycjom po?yczek w 3 ratach.

 

Hapi Po?yczki. Najwi?ksz? zalet? tej firmy jest fakt, ?e nawet najwy?sz? po?yczk? w kwocie 15 000 z?otych mo?na sp?aci? w trzech ratach – o ile oczywi?cie po?yczkobiorca wyka?e si? odpowiednio wysok? zdolno?ci? kredytow?. Koszty po?yczki w tej firmie wynios?:

 • 2000 z? – 674,25 z? kosztów/891,42 z? rata;
 • 5000 z? – 1685,63 z? kosztów/2228,55 z? rata;
 • 10 000 z? – 3371,25 z? kosztów/4457,09 z? rata.

 

Zaplo. W Zaplo równie? po?yczymy najwi?ksz? kwot? ju? na 3 miesi?ce i w tym wypadku b?dzie to 10 000 z?otych. Dodatkowo mo?emy liczy? na niskie op?aty. Poni?ej przedstawiamy koszty po?yczek:

 • 2000 z? – 533,43 z? kosztów/844,48 z? rata;
 • 5000 z? – 1333,56 z? kosztów/2111,19 z? rata;
 • 7000 z? – 1866,99 z? kosztów/2955,67 z? rata;
 • 10 000 z? – 2667,12 z? kosztów/4222,38 z? rata.

 

Wonga. Wonga jest jedn? z najta?szych na rynku marek po?yczkowych. Oferuje równie? jedn? z najwi?kszych po?yczek i bardzo d?ugi, bo a? 60-miesi?czny okres sp?aty – gdyby 3 miesi?ce okaza?y si? zbyt krótkim czasem, istnieje mo?liwo?? zmiany harmonogramu sp?aty. Trzeba jednak pami?ta? o tym, i? ma równie? nieco wi?ksze wymagania co do swoich klientów. Koszty przyk?adowych po?yczek wygl?daj? nast?puj?co:

 • 2000 z? – 36 z? kosztów/678,67 z? rata;
 • 5000 z? – 90 z? kosztów/1696,67 z? rata;
 • 7000 z? – 126 z? kosztów/2375,34 z? rata;
 • 10 000 z? – 180 z? kosztów/3393,34 z? rata;
 • 20 000 z? – 360 z? kosztów/6786,67 z? rata.

 

Efino. W Efino nowi klienci po?ycz? maksymalnie 6000 z?otych/18 miesi?cy, a przy kolejnej po?yczce b?dzie to ju? 10 000 z?otych/24 miesi?ce. Po?yczka ka?dej kwocie dost?pna jest jednak na okres 3 miesi?cy. Za po?yczk? w Efino zap?acimy:

 • 2000 z? – 582 z? kosztów/861 z? rata;
 • 5000 z? – 1455 z? kosztów/2152 z? rata;
 • 6000 z? – 2746 z? kosztów/2582 z? rata;
 • 10 000 z? – 2909 z? kosztów/4303 z? rata.

Krótki okres sp?aty nie zawsze jest dobry

Po?yczaj?c na 3 miesi?ce, po?yczkobiorca musi pami?ta? o tym, ?e jest to bardzo krótki okres i sp?acenie du?ej kwoty, tak jak przy chwilówce nie b?dzie ?atwe. Na szcz??cie, w wi?kszo?ci wy?ej wymienionych firm mo?liwe jest wyd?u?enie harmonogramu sp?aty, cho? b?dzie si? to wi?za? z wi?kszymi kosztami zobowi?zania. W ka?dym wypadku warto jednak zostawi? sobie wyj?cie awaryjne.