Po?yczki internetowe. Jakie s? prawa po?yczkobiorcy?

Nag?y wydatek – ten powód sk?oni? wi?kszo?? osób do tego, by rozwi?zania swoich problemów finansowych nie szuka? w banku, a w firmie po?yczkowej zajmuj?cej si? udzielaniem chwilówek online. Taka po?yczka wydaje si? by? dobrym rozwi?zaniem przej?ciowych problemów, o ile jest przemy?lana i wybrana z g?ow?. To oznacza, ?e jeszcze przez zaci?gni?ciem po?yczki, warto pozna? swoje prawa i obowi?zki firm po?yczkowych.

W jaki sposób chroniony jest po?yczkobiorca?

Szybkie, internetowe po?yczki, zarówno chwilówki, jak i po?yczki na raty s? w rozumieniu prawa rozumiane jako kredyty konsumenckie i s? regulowane przez ustaw? o kredytach konsumenckich z 2011 roku. Wyszczególnia ona wszystkie dotycz?ce tych podmiotów prawa i obowi?zki, wed?ug których powinny by? formu?owane umowy po?yczkowe. Na stra?y nale?ytego ich wykonywania stoi tak?e Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy. Dodatkowo,  ka?da umowa o zaci?gni?cie po?yczki musi by? zgodna z liter? Kodeksu Cywilnego.

Brzmi zawile, ale tworzy to dobre otoczenie prawne, by klient zaci?gaj?cy chwilówk? móg? czu? si? bezpiecznie.  Do tych dokumentów nale?y odwo?ywa? si? w razie napotkania jakichkolwiek problemów z zaci?gni?ciem b?d? ze sp?at? po?yczki. W jakich obszarach te problemy mog? wyst?pi??

Dost?p do informacji

Bezwzgl?dnym obowi?zkiem firmy po?yczkowej jest zapewnienie klientowi nie tylko pe?nego, ale i rzetelnego dost?pu do informacji. Co si? przez to rozumie? To dok?adne i wyczerpuj?ce poinformowanie klienta o:

Rodzaju po?yczki. Cho? to sprawa do?? oczywista, klient musi by? poinformowany o tym, jak? po?yczk? zaci?ga – czy jest to po?yczka ratalna, czy krótkoterminowa, darmowa lub p?atna. Je?eli jest to po?yczka oparta na zasadach promocyjnych, taka informacja równie? musi si? pojawi?, ??cznie z regulaminem promocji, który nie tylko powinien by? dost?pny na stronie internetowej po?yczkodawcy, ale tak?e udost?pniony na pro?b? klienta.

Czasu trwania umowy i terminów sp?aty. Oprócz czasu trwania po?yczki, konieczny jest te? szczegó?owy harmonogram sp?aty, z wyra?nie zaznaczon? i wpisan? dat?. W przypadku po?yczki ratalnej, numer ka?dej kolejnej raty powinien by? opatrzony osobn? dat?.

Wysoko?ci oprocentowania i innych kosztach pozaodsetkowych. Nie ma mo?liwo?ci niedoinformowania klienta lub zatajenia jakiegokolwiek kosztu.  Niedozwolone jest te? podawanie do informacji kosztów nie b?d?cych maksymalnymi. Informacja dotycz?ca kosztów odnosi si? tak?e do wszystkich innych us?ug ?wiadczonych ??cznie z po?yczk? (np. jej ubezpieczeniem). W tej grupie znajduje si? tak?e informacja o zwrocie kosztów po?yczki w przypadku wcze?niejszej sp?aty. Dok?adnie obja?nienie kosztów po?yczki mo?na znale?? w artykule „Op?aty, prowizje, odsetki – wszystko o kosztach po?yczki”.

Przys?uguj?cych po?yczkobiorcy prawach. Klient musi zosta? pouczony o tym, jakie przys?uguj? mu prawa jako po?yczkobiorcy. Ponadto, je?eli wi?c ma on jakie? w?tpliwo?ci, firma po?yczkowa powinna wyja?ni? mu poruszane kwestie w sposób wyczerpuj?cy i jasny, nie pozostawiaj?cy miejsca na domniemania.

Prawo konsumenta do odst?pienia od umowy

Konsument zawieraj?cy umow? na odleg?o?? ma prawo od niej odst?pi? w ci?gu 14 dni. Prawodawca uzna?, i? dokonuj?c transakcji na odleg?o??, konsument nie mo?e w pe?ni pozna? produktu lub us?ugi przed jego zakupem. Cz?sto nazywa si? to równie? rozwa?eniem racjonalno?ci zakupu. Nie musi przy tym wskazywa? ?adnej przyczyny, która spowodowa?a tak?, a nie inn? decyzj?. Co wi?cej, wraz z podpisaniem takiej umowy, po?yczkobiorca musi otrzyma? odpowiedni formularz odst?pienia od umowy – informacja o tym przywileju nigdy nie mo?e by? domniemana. Klient musi by? tak?e poinstruowany w jaki sposób mo?na to prawo wykorzysta?. Je?li po?yczkobiorca zdecyduje si? odst?pi? od takiej umowy, wcale nie musi to oznacza? natychmiastowego zwrotu po?yczki. Prawo pozwala na dokonanie zwrotu w ci?gu 30 dni.

Zapoznanie si? z dokumentami przed zawarciem umowy

Przysz?emu po?yczkobiorcy musi by? udost?pniona pe?na umowa po?yczki do wgl?du wraz ze wszystkimi innymi, towarzysz?cymi jej dokumentami: aneksami i tabelami op?at i prowizji. Co wi?cej, po wydaniu decyzji o przyznaniu po?yczki, ale jeszcze przed zawarciem umowy, klient mo?e poprosi? o wykaz rejestrów kredytowych i gospodarczych, w których by? on sprawdzany, a firma musi udost?pni? mu na pi?mie.

Na stra?y klienta stoi UOKiK

Wed?ug Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumenta, po?yczkobiorca ma prawo zawrze? umow? na takich warunkach, jakie podawane s? na stronie internetowej po?yczkodawcy i reklamach firmy w mediach zewn?trznych. Je?eli kalkulator warunków po?yczki nale??cy do po?yczkodawcy wska?e konkretn? kwot? i odpowiednie do niej koszty, umowa nie mo?e by? zawarta na innych warunkach.

Jak wida?, UOKiK nie tylko wszczyna post?powanie na wniosek klienta, który uwa?a i? zosta? pokrzywdzony. Mo?e tak?e inicjowa? takie dzia?ania samodzielnie, w ramach swoich kompetencji. Pomimo tego, monitorowanie wszystkich firm po?yczkowych jest czasoch?onne. Dlatego zawsze, w przypadku podejrzenia pogwa?cenia lub uniemo?liwienia ze skorzystania ze swoich praw, warto samemu zg?osi? si? do przedstawiciela tej instytucji.