Pożyczki internetowe. Jakie są prawa pożyczkobiorcy?

Nagły wydatek – ten powód skłonić większość osób do tego, by rozwiązania swoich problemów finansowych nie szukać w banku, a w firmie pożyczkowej zajmującej się udzielaniem chwilówek online. Taka pożyczka wydaje się być dobrym rozwiązaniem przejściowych problemów, o ile jest przemyślana i wybrana z głową. To oznacza, że jeszcze przez zaciągnięciem pożyczki, warto poznać swoje prawa i obowiązki firm pożyczkowych.

W jaki sposób chroniony jest pożyczkobiorca?

Szybkie, internetowe pożyczki, zarówno chwilówki, jak i pożyczki na raty są w rozumieniu prawa rozumiane jako kredyty konsumenckie i są regulowane przez ustawę o kredytach konsumenckich z 2011 roku. Wyszczególnia ona wszystkie dotyczące tych podmiotów prawa i obowiązki, według których powinny być formułowane umowy pożyczkowe. Na straży należytego ich wykonywania stoi także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy. Dodatkowo,  każda umowa o zaciągnięcie pożyczki musi być zgodna z literą Kodeksu Cywilnego.

Brzmi zawile, ale tworzy to dobre otoczenie prawne, by klient zaciągający chwilówkę mógł czuć się bezpiecznie.  Do tych dokumentów należy odwoływać się w razie napotkania jakichkolwiek problemów z zaciągnięciem bądź ze spłatą pożyczki. W jakich obszarach te problemy mogą wystąpić?

Dostęp do informacji

Bezwzględnym obowiązkiem firmy pożyczkowej jest zapewnienie klientowi nie tylko pełnego, ale i rzetelnego dostępu do informacji. Co się przez to rozumie? To dokładne i wyczerpujące poinformowanie klienta o:

Rodzaju pożyczki. Choć to sprawa dość oczywista, klient musi być poinformowany o tym, jaką pożyczkę zaciąga – czy jest to pożyczka ratalna, czy krótkoterminowa, darmowa lub płatna. Jeżeli jest to pożyczka oparta na zasadach promocyjnych, taka informacja również musi się pojawić, łącznie z regulaminem promocji, który nie tylko powinien być dostępny na stronie internetowej pożyczkodawcy, ale także udostępniony na prośbę klienta.

Czasu trwania umowy i terminów spłaty. Oprócz czasu trwania pożyczki, konieczny jest też szczegółowy harmonogram spłaty, z wyraźnie zaznaczoną i wpisaną datą. W przypadku pożyczki ratalnej, numer każdej kolejnej raty powinien być opatrzony osobną datą.

Wysokości oprocentowania i innych kosztach pozaodsetkowych. Nie ma możliwości niedoinformowania klienta lub zatajenia jakiegokolwiek kosztu.  Niedozwolone jest też podawanie do informacji kosztów nie będących maksymalnymi. Informacja dotycząca kosztów odnosi się także do wszystkich innych usług świadczonych łącznie z pożyczką (np. jej ubezpieczeniem). W tej grupie znajduje się także informacja o zwrocie kosztów pożyczki w przypadku wcześniejszej spłaty. Dokładnie objaśnienie kosztów pożyczki można znaleźć w artykule „Opłaty, prowizje, odsetki – wszystko o kosztach pożyczki”.

Przysługujących pożyczkobiorcy prawach. Klient musi zostać pouczony o tym, jakie przysługują mu prawa jako pożyczkobiorcy. Ponadto, jeżeli więc ma on jakieś wątpliwości, firma pożyczkowa powinna wyjaśnić mu poruszane kwestie w sposób wyczerpujący i jasny, nie pozostawiający miejsca na domniemania.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

Konsument zawierający umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni. Prawodawca uznał, iż dokonując transakcji na odległość, konsument nie może w pełni poznać produktu lub usługi przed jego zakupem. Często nazywa się to również rozważeniem racjonalności zakupu. Nie musi przy tym wskazywać żadnej przyczyny, która spowodowała taką, a nie inną decyzję. Co więcej, wraz z podpisaniem takiej umowy, pożyczkobiorca musi otrzymać odpowiedni formularz odstąpienia od umowy – informacja o tym przywileju nigdy nie może być domniemana. Klient musi być także poinstruowany w jaki sposób można to prawo wykorzystać. Jeśli pożyczkobiorca zdecyduje się odstąpić od takiej umowy, wcale nie musi to oznaczać natychmiastowego zwrotu pożyczki. Prawo pozwala na dokonanie zwrotu w ciągu 30 dni.

Zapoznanie się z dokumentami przed zawarciem umowy

Przyszłemu pożyczkobiorcy musi być udostępniona pełna umowa pożyczki do wglądu wraz ze wszystkimi innymi, towarzyszącymi jej dokumentami: aneksami i tabelami opłat i prowizji. Co więcej, po wydaniu decyzji o przyznaniu pożyczki, ale jeszcze przed zawarciem umowy, klient może poprosić o wykaz rejestrów kredytowych i gospodarczych, w których był on sprawdzany, a firma musi udostępnić mu na piśmie.

Na straży klienta stoi UOKiK

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, pożyczkobiorca ma prawo zawrzeć umowę na takich warunkach, jakie podawane są na stronie internetowej pożyczkodawcy i reklamach firmy w mediach zewnętrznych. Jeżeli kalkulator warunków pożyczki należący do pożyczkodawcy wskaże konkretną kwotę i odpowiednie do niej koszty, umowa nie może być zawarta na innych warunkach.

Jak widać, UOKiK nie tylko wszczyna postępowanie na wniosek klienta, który uważa iż został pokrzywdzony. Może także inicjować takie działania samodzielnie, w ramach swoich kompetencji. Pomimo tego, monitorowanie wszystkich firm pożyczkowych jest czasochłonne. Dlatego zawsze, w przypadku podejrzenia pogwałcenia lub uniemożliwienia ze skorzystania ze swoich praw, warto samemu zgłosić się do przedstawiciela tej instytucji.