?Po?yczki dla zad?u?onych

Po po?yczki dla zad?u?onych si?gaj? mi?dzy innymi osoby, którym zosta? przydzielony komornik s?dowy. Wówczas d?u?nik trafia do rejestru Biura Informacji Kredytowej (BIK). Niektóre firmy po?yczkowe nie weryfikuj? swoich po?yczkobiorców w tej bazie. Z tego te? wzgl?du udzielaj? po?yczek osobom, które widniej? w BIK-u. Aby otrzyma? po?yczk?, nale?y jednak wybra? ofert? po?yczkodawcy, który oferuje inny sposób wyp?aty gotówki ni? przelew bankowy. Warto wiedzie?, ?e gdyby tylko pieni?dze trafi?y na konto d?u?nika, zosta?yby one natychmiast zablokowane przez komornika. Nale?y tak?e zwróci? uwag? na to, w jaki sposób odbywa si? zwrot zobowi?zania. Konieczne jest znalezienie takiej firmy po?yczkowej, która akceptuje np. przelew pocztowy.

Po?yczka dla zad?u?onych – któr? wybra??

Tylko niektóre firmy po?yczkowe dzia?aj?ce na naszym rynku oferuj? po?yczki dla zad?u?onych. Udzielanie tego typu produktu finansowego wi??e si? bowiem z wi?kszym ryzykiem – nierzetelny po?yczkobiorca mo?e nie zwróci? zobowi?zania w terminie.

Po?yczki dla zad?u?onych dziel? si? na dwie podstawowe grupy: krótkoterminowe chwilówki oraz d?ugoterminowe po?yczki ratalne. Niektórzy po?yczkodawcy oferuj? pierwsz? chwilówk? za darmo. S? to jednak kwoty rz?du maksymalnie do 3000 z?otych. Dodatkowo nale?y je sp?aci? w ci?gu 30 – 60 dni.

Je?eli jeste?my osobami zad?u?onymi, warto rozwa?y? po?yczki ratalne. Dzi?ki roz?o?eniu zobowi?zania na raty mo?liwe jest lepsze zarz?dzanie domowymi ?rodkami bez obaw o niedomkni?cie domowego bud?etu. Ranking po?yczek dla zad?u?onych przedstawia firmy po?yczkowe, które oferuj? wsparcie finansowe dla osób z problemami finansowymi.

Kredyt dla zad?u?onych w banku – kto mo?e liczy? na takie wsparcie?

Pod poj?ciem osoby zad?u?onej skrywaj? si? klienci, którzy posiadaj? po?yczki w firmie pozabankowej lub kredyty w banku. Nie zawsze s? to osoby, które maj? problemy z terminow? sp?at? zobowi?zania. Mog? to by? klienci, którzy maj? jedno aktywne zobowi?zanie, ale potrzebuj? kolejnego na nag?y wydatek (np. awaria samochodu, choroba w rodzinie).

Banki zazwyczaj nie udzielaj? wsparcia osobom zad?u?onym. W swej polityce kieruj? si? one nieco innymi zasadami ni? firmy po?yczkowe. Niektóre instytucje deklaruj? jednak indywidualne podej?cie do ka?dego klienta i ka?dej sytuacji. Mo?e si? zdarzy?, i? bank przyzna kredyt osobie zad?u?onej, gdy zobowi?zanie zostanie por?czone przez osob? trzeci?. B?dzie to jednak niewielka kwota.

Osoby z negatywnymi wpisami w bazie BIK oraz KRD nie maj? jednak szans na kredyt w banku.

Po?yczka dla zad?u?onych w firmach po?yczkowych

Wed?ug raportu Zwi?zku Banków Polskich blisko po?owa Polaków posiada zaleg?e zobowi?zania finansowe. W 2018 roku ??czna warto?? wszystkich po?yczek pozabankowych oraz kredytów wynosi?a 5757,2 mld z?otych. W przypadku zad?u?enia i negatywnych wpisów w bazach informacji kredytowej alternatyw? dla tradycyjnych kredytów mog? okaza? si? po?yczki pozabankowe.

Wielu po?yczkodawców nie sprawdza swoich potencjalnych klientów w bazach BIK, BIG oraz KRD. Firmy po?yczkowe ograniczaj? formalno?ci do minimum, z tego te? wzgl?du ?atwiej jest otrzyma? po?yczk? pozabankow? ni? kredyt w banku. Co lepsze, tego typu po?yczk? mo?na otrzyma? bez wychodzenia z domu. Wystarczy komputer lub inne urz?dzenie z dost?pem do Internetu.

Po po?yczk? dla zad?u?onych mog? si?gn?? zarówno osoby fizyczne, jak i przedsi?biorcy. Wysoko?? po?yczki zale?y od potrzeb po?yczkobiorców oraz oceny ich sytuacji finansowej.

Czek GIRO – co to takiego?

Jak ju? zosta?o wspomniane na pocz?tku, w przypadku po?yczek dla zad?u?onych z komornikiem pieni?dze nie mog? trafi? na konto po?yczkobiorcy, poniewa? zostan? zablokowane przez komornika. Czek GIRO to forma wyp?aty gotówki oferowana tylko przez niektórych po?yczkodawców. Zalet? takiego rozwi?zania jest nie tylko unikni?cie zablokowania przyznanych ?rodków przez komornika, ale tak?e brak konieczno?ci wykonywania przelewu weryfikacyjnego w celu potwierdzenia to?samo?ci po?yczkobiorcy.

Nale?y znale?? po?yczkodawc?, który oferuje wyp?at? gotówki w formie czeku GIRO. Nast?pnie pozostaje z?o?y? wniosek w tradycyjny sposób – za pomoc? serwisu internetowego firmy po?yczkowej. Konieczne jest zaznaczenie formy wyp?aty pieni?dzy (czek GIRO). Po otrzymaniu pozytywnej decyzji po?yczkobiorca otrzyma powiadomienie SMS. We wiadomo?ci zawarty b?dzie kod weryfikacyjny. Kolejnym krokiem jest udanie si? do placówki pocztowej. Kasjerka z pewno?ci? poprosi nas o dowód osobisty w celu weryfikacji naszej to?samo?ci. Konieczne b?dzie tak?e podanie kodu otrzymanego w powiadomieniu SMS. Zazwyczaj pieni?dze mo?na odebra? na poczcie ju? w ci?gu godziny od otrzymania pozytywnej decyzji.

Czy komornik zajmie po?yczone pieni?dze?

Pieni?dze przelane bezpo?rednio na konto bankowe zostan? zaj?te przez komornika. Urz?dnika nie interesuje to, od kogo zosta?y przelane i na co maj? zosta? przeznaczone pieni?dze. Je?eli wi?c ci??y nad nami egzekucja komornicza, komornik b?dzie mia? prawo zaj?? otrzymane ?rodki finansowe.

Z tego te? wzgl?du w przypadku zaj?cia komorniczego najbezpieczniej jest zdecydowa? si? na zobowi?zanie z wyp?at? w formie czeku GIRO. Je?eli nasze zobowi?zania s? niewielkie, warto przeznaczy? otrzyman? kwot? na sp?at? komornika. Gdy nie mamy za co op?aci? czynszu, rachunków lub kupi? jedzenia – czek GIRO jest jedynym rozwi?zaniem. Alternatyw? mo?e by? po?yczka z obs?ug? domow?, jednak z regu?y tego typu zobowi?zanie wi??e si? z konieczno?ci? poniesienia wy?szych kosztów obs?ugi po?yczki.