Po?yczki dla osób prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?

Prowadzenie w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej ma swoje zalety i wady. Wiele osób decyduje si? na otworzenie firmy, poniewa? chce samodzielnie zarz?dza? swoim czasem pracy. Co prawda, nie zawsze w praktyce wszystko wygl?da tak kolorowo, jednak podj?cie ryzyka zazwyczaj si? op?aca. Niestety, nierzetelni kontrahenci, zmniejszenie ilo?ci zamówie? (np. poza sezonem) czy te? konieczno?? wykonania jakiej? pilnej inwestycji mo?e wi?za? si? z utrat? p?ynno?ci finansowej.

 

Wiele banków stawia pewne wymagania przed osobami prowadz?cymi dzia?alno?? gospodarcz? i chc?cymi stara? si? o tradycyjny kredyt. Firma musi by? prowadzona przez co najmniej 12 miesi?cy. Konieczne jest tak?e udokumentowanie przychodów na rachunek bankowy firmy. Równie istotna jest historia kredytowa w BIK-u. Spe?nienie tych wymogów przez pocz?tkuj?cych przedsi?biorców mo?e by? du?ym wyzwaniem. Problem pojawia si? w momencie, gdy firmie potrzebna gotówka na szybkie rozwini?cie swojej dzia?alno?ci. W takim przypadku godn? uwagi alternatyw? mog? okaza? si? po?yczki pozabankowe. S? one udzielane szybciej ni? tradycyjny kredyt bankowy, a tak?e nie wymagaj? dope?nienia wielu formalno?ci.

Po?yczki pozabankowe dla firm – na któr? si? zdecydowa??

Po?yczki pozabankowe dla osób prywatnych oraz po?yczki dla przedsi?biorców to dwa ró?ne produkty finansowe. Jedynie nieliczne firmy pozabankowe wprowadzi?y do swej oferty po?yczki skierowane do osób prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?. Jest to zdecydowanie mniejszy rynek ni? ma to miejsce w przypadku po?yczek pozabankowych dla osób prywatnych.

 

Przedsi?biorcy ze wzgl?du na ograniczone zaufanie do instytucji pozabankowych nadal ch?tniej korzystaj? z tradycyjnych kredytów bankowych. Firmy po?yczkowe oferuj? osobom prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz? trzy g?ówne formy po?yczek: chwilówka, po?yczka na raty oraz po?yczka pod zastaw. Te ostatnie obarczone s? najwi?kszym ryzykiem ze wzgl?du na mo?liwo?? utraty cz??ci maj?tku w przypadku braku terminowej sp?aty zobowi?zania. W celu znalezienia odpowiedniego produktu finansowego mo?na skorzysta? m.in. z porównywarki po?yczek online.

 

W?ród firm, które udzielaj? po?yczek osobom prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz?, wyró?niamy:

  • Aasa dla biznesu,
  • Provident,
  • Visset,
  • Profi Credit.

Po?yczki dla przedsi?biorców a koszty

Po?yczki pozabankowe dla osób fizycznych oraz dla osób prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? najcz??ciej nie ró?ni? si? mi?dzy sob? pod wzgl?dem kosztów, które musi ponie?? po?yczkobiorca. Oprocentowanie jest podobne, a firmy mog? próbowa? negocjowa? warunki wy??cznie przy wysokich kwotach po?yczek. Jest to jednak bardzo rzadkie zjawisko, a podmioty pozabankowe rzadko umo?liwiaj? negocjowanie lepszych warunków sp?aty. Najcz??ciej wi?kszo?? przedsi?biorców decyduje si? na z?o?enie w banku wniosku o kart? kredytow?. Dzi?ki wysokiemu limitowi mog? oni zachowa? p?ynno?? finansow? bez konieczno?ci starania si? o po?yczk?.

 

W przypadku konieczno?ci pozyskania ?rodków pieni??nych w jak najkrótszym terminie jedynym wyj?ciem z sytuacji wydaj? si? po?yczki pozabankowe dla firm. Pozwalaj? one na szybkie zrealizowanie planów, a tak?e zachowanie p?ynno?ci finansowej. Nale?y jednak pami?ta?, i? ka?d? po?yczk? trzeba sp?aci? w terminie, aby unikn?? przykrych konsekwencji.

Po?yczka pozabankowa – co firmy musz? zrobi?, aby móc j? otrzyma??

Zarówno w?a?ciciele mniejszych, jak i wi?kszych firm mog? ubiega? si? o przyznanie po?yczki pozabankowej. Ka?da instytucja finansowa ma swoje wymagania wzgl?dem potencjalnego po?yczkobiorcy. Nale?y si? z nimi zapozna? si? na stronie internetowej po?yczkodawcy. Jedno jest pewne – nie s? one tak samo rygorystyczne, jak ma to miejsce w przypadku starania si? o tradycyjny kredyt w banku. Pieni?dze mo?na otrzyma? szybko i bez zb?dnych formalno?ci. W?a?ciciel firmy musi wype?ni? wniosek po?yczkowy, a nast?pnie pozostaje mu czeka? na decyzj? firmy pozabankowej.

Rodzaje po?yczek dla firm

Po?yczkodawcy, wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom klientom, tak?e tym prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz?, przygotowali kilka rodzajów po?yczek, aby przedsi?biorcy mogli zdecydowa?, który rodzaj produktu ich najbardziej interesuje. Najcz??ciej mo?na spotka? po?yczki inwestycyjne, obrotowe, p?atnicze, pomostowe oraz technologiczne:

  • po?yczka inwestycyjna ma za zadanie pomóc w realizacji ró?nego rodzaju projektów inwestycyjnych,
  • po?yczka obrotowa pomaga w zapewnieniu ?rodków na bie??ce wydatki przedsi?biorstwa,
  • po?yczka p?atnicza pozwala zapewni? p?ynno?? finansow?,
  • po?yczka pomostowa pomaga w zwi?kszeniu efektywno?ci dzia?alno?ci firmy,
  • po?yczka technologiczna wspiera rozwój technologiczny przedsi?biorstwa.

Dlaczego przedsi?biorcy si?gaj? po zewn?trzne ?ród?a finansowania swojej dzia?alno?ci?

Jednym z powodów, dla których przedsi?biorcy si?gaj? po po?yczk? pozabankow?, jest konieczno?? pozyskania ?rodków na start oraz rozwój dzia?alno?ci. Banki zazwyczaj wymagaj?, aby firma dzia?a?a na rynku 12 miesi?cy, a jej w?a?ciciele mieli odpowiedni? zdolno?? kredytow? na sp?acenie zobowi?zania. Formalno?ci w firmach po?yczkowych zosta?y ograniczone do minimum.

 

Po?yczki pozabankowe dla przedsi?biorców to szybki sposób na pozyskanie dodatkowej gotówki. Co najwa?niejsze, firmy zazwyczaj nie musz? informowa? po?yczkodawcy, na co chc? przeznaczy? otrzymane ?rodki. Banki za? zawsze wymagaj? podania celu, na jaki maj? zosta? przeznaczone pieni?dze.