Po?yczki dla bezrobotnych. Szansa na wyj?cie z problemów?

Brak pracy dotyka wiele osób. Sporo osób dotkni?tych jest tzw. bezrobociem strukturalnym, które powoduje trwa?e pozostawanie bez pracy, ale s? te? takie, które utraci?y prac? z dnia na dzie? i nie posiadaj?c ?adnych oszcz?dno?ci pozosta?y bez ?rodków finansowych. Brak sta?ej pracy niemal?e wyklucza mo?liwo?? uzyskania jakiejkolwiek formy finansowania, zw?aszcza je?eli mia?by jej udzieli? bank. W takim wypadku cz??? osób kieruje si? w stron? pozabankowej firmy po?yczkowej oferuj?cej szybkie po?yczki online bez za?wiadcze?. Czy rzeczywi?cie osoba bezrobotna ma szans? na tak? po?yczk??

Bezrobotni maj? trudniej

Powszechne przekonanie, ?e firmy po?yczkowe udziel? po?yczki ka?demu, nie zadaj?c ?adnych pyta?, jest mitem. To prawda, ?e to najcz??ciej po?yczki wymagaj?ce jedynie dowodu osobistego bez przedstawiania ?adnych za?wiadcze?. Prawd? jest równie? to, ?e wymagania wzgl?dem po?yczkobiorców s? znacznie ni?sze ni? w bankach. Ale nie jest prawd?, ?e nie trzeba posiada? ?adnych dochodów, by po?yczk? otrzyma?, a firmy po?yczkowe do?? solidnie badaj? zdolno?? kredytow? wnioskodawcy. Nie posiadaj?c jej, na ma si? wielkich szans na uzyskanie finansowania, nawet w instytucji pozabankowej.

Je?li jaka? firma zdecyduje si? udzieli? po?yczki bezrobotnym, trzeba pami?ta? o tym, ?e b?dzie ona podlega? pewnym obostrzeniom. Po pierwsze, przysz?y po?yczkobiorca b?dzie musia? spe?ni? szereg warunków (o których pó?niej), a po drugie – oferta firm po?yczkowych b?dzie dla takich osób znacznie okrojona. Cho? dzisiejsze chwilówki mog? opiewa? na naprawd? du?e kwoty, si?gaj?ce nawet siedmiu czy o?miu tysi?cy z?otych (np. Vivus czy Po?yczka Plus), to bezrobotni zazwyczaj mog? liczy? na kwot? du?o mniejsz?, nawet zawieraj?c? si? tylko w kilkuset z?otych. Najlepiej wi?c wnioskowa? od razu o ma?e kwoty.

Historia kredytowa ma du?e znaczenie

Dobra historia kredytowa to dla firmy po?yczkowej znak, ?e mo?e wnioskodawcy zaufa?. Dotychczasowa sumienna sp?ata zobowi?za? finansowych ?wiadczy o tym, ?e zawsze by?y one traktowane powa?nie. Wi?kszo?? firm do?? szczegó?owo analizuje bazy BIK, BIG czy KRD i nie zawsze b?d? one przeszkod? w uzyskaniu po?yczki. Niski scoring w BIK (który mo?e wynika? chocia?by z tego, ?e wcze?niej nie bra?o si? ?adnej po?yczki ani nie kupowa?o na raty) lub d?ug w wysoko?ci kilkuset z?otych nie jest rzecz? powa?n?, je?li osoba wnioskuj?ca o po?yczk? posiada stabilne zatrudnienie i dochody w odpowiedniej wysoko?ci. Ale w przypadku osób bezrobotnych b?dzie dok?adnie odwrotnie – brak pracy w po??czeniu z d?ugami to mieszanka wybuchowa.

Bezrobotny nie zawsze bez dochodów

Bycie osob? bezrobotn? nie zawsze oznacza tego, ?e nie posiada si? ?adnych dochodów. Ogromn? zalet? firm po?yczkowych jest to, ?e akceptuj? oni ka?de ich ?ród?o, o ile jest ono legalne. W deklaracji dochodowej we wniosku mo?na wi?c poda? wszelkie inne dochody, które si? osi?ga, nawet je?li pozostaje si? bez pracy. B?d? to:

  • alimenty,
  • ?wiadczenie 500+,
  • umowa najmu mieszkania,
  • stypendium studenckie za wyniki w nauce lub socjalne,
  • zasi?ek dla bezrobotnych,
  • zasi?ki z MOPS lub inne ?wiadczenia spo?eczne.

Du?e znaczenie mo?e mie? równie? to, ile osób tworzy z nami gospodarstwo domowe. Je?eli osoba wnioskuj?ca jest ?onata/zam??na, a wspó?ma??onek pracuje, jego zarobki równie? b?d? liczy?y si? do zdolno?ci kredytowej, nawet je?eli po?yczk? zaci?ga si? indywidualnie. Oczywi?cie, we wniosku nale?y zaznaczy?, ?e s? to zarobki innej osoby.

Oczywi?cie, ni?sze dochody b?d? skutkowa?y równie? mniejsz? kwot? po?yczki. Wi?ksza kwota b?dzie natomiast wymaga?a dodatkowego zabezpieczenia, którego standardowe po?yczki online nie wymagaj?. Osoby bez odpowiedniej zdolno?ci kredytowej mog? zainteresowa? si? po?yczkami pod zastaw samochodu (Mogo, Motopo?yczka) lub po?yczkami z por?czeniem gwaranta (Rapida Money). Zaletami takich po?yczek b?d? nie tylko wysokie kwoty, ale równie? d?ugi okres finansowania, który mo?e pozwoli? na znalezienie pracy, zdobycie dodatkowego ?ród?a dochodów i bezproblemowe sp?acenie po?yczki. Co wi?cej, przy po?yczce pod zastaw samochodu, po?yczkobiorca dalej b?dzie móg? samochód u?ytkowa?, co mo?e by? dla niego przydatne w poszukiwaniu pracy.

Czy po?yczka dla bezrobotnych do dobry pomys??

Oczywi?cie b?dzie zale?e? to od indywidualnej sytuacji po?yczaj?cego, ale tak?e od tego, na co b?dzie chcia? wyda? pochodz?ce z po?yczki pieni?dze. Brak pracy to oczywi?cie wi?ksze ryzyko tego, ?e po?yczki si? nie sp?aci, tym bardziej, je?eli jeste?my bezrobotni d?ugotrwale i utrzymujemy si? ze ?wiadcze? spo?ecznych. Mniejsze ryzyko zajdzie wtedy, je?li mamy ju? perspektywy na prac?, b?d? podpisali?my ju? umow? i zaczniemy pracowa? z pocz?tkiem nast?pnego miesi?ca. Czasem po?yczka mo?e by? w?a?nie inwestycj? w przysz?o?? zawodow?, np. na sfinansowanie kursu, który umo?liwi?by podj?cie pracy. Du?e znaczenie ma równie? to, czy firma w której zdecydowali?my si? zaci?gn?? po?yczk?, oferuje np. mo?liwo?? refinansowania, czy przed?u?enia okresu sp?aty – warto ubezpiecza? si? na wszystkich frontach i z pewno?ci? dla bezrobotnych jest to opcja u?atwiaj?ca sp?at?.

Na pewno jednak nie nale?y kierowa? si? desperacj? i ch?ci? jak najszybszego uzyskania gotówki. Je?eli nie posiadamy cho?by minimalnych dochodów, to rzetelna firma pieni?dzy nie po?yczy. Nie warto wtedy zwraca? si? do firm, które rzeczywi?cie deklaruj? udzielenie po?yczki ka?demu wnioskodawcy, ale w rzeczywisto?ci nastawione s? wy??cznie na oszustwo. Tak czy inaczej, ka?da po?yczka, nawet ta w rzetelnej firmie to obci??enie i ryzyko jej niesp?acenia. To z kolei nie tylko poci?gnie za sob? kolejne, wysokie koszty nieoddania po?yczki w terminie, ale równie? mo?e prowadzi? do spirali zad?u?enia. Dobrze wi?c w ka?dym wypadku si?gn?? po swój rozs?dek i zastanowi? si? nad wszystkimi za i przeciw zaci?gni?cia po?yczki.