Po?yczka za darmo – kto jej udziela i na jakich warunkach?

Pierwsza po?yczka za darmo – tak g?osi wiele sloganów reklamowych firm po?yczkowych. Czy to mo?liwe, aby otrzyma? pieni?dze zupe?nie za nic? Brak odsetek? Ukrytych kosztów? Oczywi?cie! Darmowa po?yczka to taka, która nieobci??ona jest ?adnymi kosztami. Nale?y jednak spe?ni? dwa podstawowe warunki: by? nowym klientem danego po?yczkodawcy oraz sp?aci? swoje zobowi?zanie w terminie. Oto podstawowe informacje o po?yczkach za darmo.

Kto mo?e zaci?gn?? darmow? po?yczk??

Z darmowej po?yczki najcz??ciej korzystaj? osoby, które napotka?y na swojej drodze nag?e, niespodziewane wydatki. Wizja oddania dok?adnie tylu pieni?dzy, ile po?yczyli?my, jest naprawd? kusz?ca. Pierwsza po?yczka pozbawiona jest wszelkich kosztów, w tym op?aty przygotowawczej, administracyjnej, odsetek oraz prowizji. Takie rozwi?zanie doceniaj? nowi klienci, którzy niewiele wiedz? o rynku po?yczek pozabankowych, a obawiaj? si? dodatkowych, ukrytych kosztów zobowi?zania. Firmy po?yczkowe traktuj? za? pierwsz? darmow? po?yczk? jako zach?t? do skorzystania z ich oferty oraz wst?p do nawi?zania d?ugoterminowej wspó?pracy.

Chwilówka za darmo – ile pieni?dzy mo?na po?yczy??

Popularne chwilówki z zasady udzielane s? na 15, 30 lub 45 dni. Niektóre firmy robi? wyj?tki, oferuj?c d?u?szy termin sp?aty zobowi?zania, jak np. sLoan – do 90 dni czy te? SzybkaGotówka – do 60 dni. Z regu?y darmowe pierwsze po?yczki udzielane s? maksymalnie do kwoty 3.000 z?otych. Szybka Gotówka równie? i tu jest wyj?tkiem. Oferuje nowym klientom nawet 6.000 z?otych za darmo. 5.000 z?otych bez dodatkowych kosztów mo?na za? otrzyma? w: Solven oraz OPOQA Finance. Niektórzy po?yczkodawcy dodatkowo oferuj? mo?liwo?? przed?u?enia terminu sp?aty zobowi?zania w przypadku, gdy klient obawia si?, i? pojawi si? problem z terminow? sp?at?. Taka operacja jest jednak obci??ona dodatkowym op?atami. Niemniej jednak niesp?acenie po?yczki w terminie zwi?zane jest z ryzykiem umieszczenia po?yczkobiorcy w rejestrach d?u?ników. Z tych dwóch opcji w przypadku problemów ze sp?at? korzystniej jest wi?c wnioskowa? o przed?u?enie terminu sp?aty zobowi?zania.

Jak wnioskowa? o darmow? po?yczk??

Niespodziewane wydatki potrafi? naprawd? zaskoczy?. Z tego te? wzgl?du darmowe po?yczki, które najcz??ciej udzielane s? na dowód, mog? okaza? si? najlepszym wyj?ciem z sytuacji. Wi?kszo?? firm pozabankowych stosuje indywidualne podej?cie do ka?dego klienta. Dlatego te?, je?eli nasz wniosek o kredyt zosta? odrzucony przez bank z jakichkolwiek powodów, zawsze mo?emy spróbowa? zawnioskowa? o po?yczk? w firmie pozabankowej.
Korzy?ci p?yn?ce z darmowych chwilówek s? obopólne. Po?yczkobiorcy mog? liczy? na ?rodki finansowe przyznane na atrakcyjnych warunkach (brak kosztów, mo?liwo?? wnioskowania o wyd?u?enie okresu sp?aty itp.). Po?yczkodawcy za? nie tylko rozbudowuj? baz? klientów, dla których mog? przygotowywa? i wysy?a? oferty. Dodatkowo buduj? zaufanie po?yczkobiorców oraz pozytywne opinie zadowolonych interesantów. Nawet je?eli firma po?yczkowa odrzuci wniosek o konkretn? po?yczk?, mo?e zaproponowa? klientowi nieco inn? chwilówk?, np. o ni?szej warto?ci.

Darmowe chwilówki – czym si? kierowa??

Zanim zawnioskujemy o po?yczk? w konkretnej firmie, powinni?my dok?adnie sprawdzi? rzetelno?? danego po?yczkodawcy. Pomocne s? w tym mi?dzy innymi dost?pne w Internecie opinie o firmach po?yczkowych. Klienci cz?sto polecaj? lub odradzaj? skorzystanie z us?ug danego podmiotu. Wiele osób korzysta z porównywarki po?yczek. Jest to zestawienie firm po?yczkowych, które oferuj? wsparcie finansowe do danej kwoty z konkretnym okresem sp?aty. Przed podpisaniem umowy konieczna jest tak?e dok?adna analiza dokumentu, czy oby na pewno pierwsza po?yczka b?dzie w pe?ni darmowa. Warto pami?ta?, i? zanim zaczniemy ubiega? si? o po?yczk?, powinni?my tak?e zastanowi? si?, czy nasze mo?liwo?ci finansowe umo?liwi? sp?at? zobowi?zania w terminie. Je?eli nie, mo?na zawnioskowa? o ni?sz? kwot? lub te? skorzysta? z oferty po?yczek ratalnych z d?u?szym okresem sp?aty roz?o?onym na mniejsze raty.

Jakie firmy udzielaj? darmowych po?yczek?

Oto lista firm po?yczkowych udzielaj?cych pierwszych po?yczek za darmo do kwoty 3.000 z?otych wraz z maksymalnym okresem sp?aty:

 • Smart Po?yczka – do 30 dni,
 • Solcredit – do 50 dni,
 • Kuki – do 30 dni,
 • Szybka Gotówka – do 60 dni,
 • Vivus – do 30 dni,
 • ExtraPortfel – do 45 dni,
 • NetCredit – do 30 dni,
 • LendOn – do 45 dni,
 • Credissimo – do 30 dni,
 • Solven – do 30 dni,
 • OPOQA Finance – do 30 dni,
 • sLoan – do 90 dni.

Jak wi?c mo?na zauwa?y?, stosunkowo du?o firm po?yczkowych oferuje pierwsz? darmow? po?yczk? do kwoty 3.000 z?otych. Powy?ej umieszczone zosta?y wy??cznie przyk?ady dla tej warto?ci. Warto?? pierwszej darmowej po?yczki mo?e równie dobrze wynosi? 500 z?otych, jak i 6.000 z?otych. Du?a ró?norodno?? ofert dost?pnych na rynku po?yczek pozabankowych sprawia, ?e ka?da zainteresowana osoba znajdzie produkt odpowiedni do swoich potrzeb finansowych. Raz jeszcze podkre?limy, i? warto korzysta? z porównywarki online oraz czyta? opinie o danym po?yczkodawcy.