Po?yczka prywatna pod weksel. Na co uwa?a??

Po?yczki internetowe s? bardzo wygodnym sposobem sfinansowania mniej lub bardziej pal?cych potrzeb. Niestety, nie zawsze uda si? tak? po?yczk? uzyska? – problemem mo?e by? niewystarczaj?ca zdolno?? kredytowa czy wysokie d?ugi. Nie wszyscy wiedz?, ?e rozwi?zaniem w takiej sytuacji mo?e by? po?yczka z por?czeniem lub po?yczka pod zastaw. Niektórzy potrzebuj? równie? du?o wi?kszych kwot, by pokry? gigantyczne zad?u?enie. W takim przypadku do?? cz?ste jest poszukiwanie ratunku w po?yczkach prywatnych zabezpieczonych wekslem. Nie zawsze przyniesie to szkod?, ale te? nie zawsze b?dzie dla po?yczkobiorcy bezpieczne. Warto zapozna? si? z tym tematem, zanim podejmie si? ostateczn? decyzj?.

Jak dzia?aj? po?yczki prywatne pod weksel?

Weksel funkcjonuj?cy jako zabezpieczenie sp?aty po?yczki jest papierem warto?ciowym, w obrocie pieni??nym pe?ni?cym ró?ne funkcje: kredytow?, obiegow? oraz p?atnicz?. Je?li wyst?puje jako zabezpieczenie sp?aty, jest on w rozumieniu przepisów form? umowy cywilno-prawnej i stanowi gwarancj? odzyskania po?yczonych ?rodków pieni??nych, gdyby z jakich? powodów po?yczkobiorca przesta? sp?aca? po?yczk?. Weksel jest bowiem wyra?eniem bezwarunkowego zobowi?zania do oddania pieni?dzy w ustalonej pomi?dzy stronami kwocie i okresie. Jest to równie? gwarancja tego, ?e po?yczka zostanie sp?acona, je?li z jakich? przyczyn po?yczkodawca nie wywi??e si? z umowy i b?dzie zalega? z p?atno?ciami.

 

W odró?nieniu od po?yczek i kredytów dost?pnych na polskim rynku finansowym weksel nie ma ograniczonej kwoty zobowi?zania. Tak naprawd? mo?na na nim wpisa? jak?kolwiek kwot? do zwrotu (uwaga: Nie zawsze b?dzie to kwota zobowi?zania!) i dowolny okres sp?aty, znacznie przewy?szaj?cy te dost?pne w instytucjach finansowych. Co wi?cej, jak ju? wspomnieli?my – weksel jest zobowi?zaniem bezwarunkowym, co oznacza, ?e po?yczkobiorca nie musi wykaza? si? zdolno?ci? kredytow?, by otrzyma? po?yczk?. Wszystko zale?y tylko od tego, na jakie warunki zgodz? si? obie strony transakcji.

Na co uwa?a? przy zaci?ganiu po?yczki pod weksel?

Cho? trudno w to uwierzy?, to wielu ludzi upatruje ?wietnego interesu w tego typu dzia?alno?ci, czyli udzielaniu po?yczek osobom w z?ej (?eby nie powiedzie? tragicznej) sytuacji finansowej – wystarczy spojrze? na jeden z najpopularniejszych w Polsce serwisów og?oszeniowych. Z jednej strony, mo?e to by? ostatnia deska ratunku w trudnej sytuacji, ale z drugiej – daje to pole do nadu?y?. W rzeczywisto?ci jest bardzo du?o punktów dyskusyjnych, na które trzeba uwa?a?, je?li ju? koniecznie zdecydujemy si? na tak? po?yczk?. Sytuacje alarmuj?ce, które powinny zmusi? po?yczkobiorc? do rezygnacji z takiego zobowi?zania, to:

  • Wpisanie w weksel kwoty znacznie przewy?szaj?cej po?yczk? i zwi?zane z ni? koszty. Cz?sto osoby udzielaj?ce takich po?yczek t?umacz? si? tym, ?e jest to tylko zabezpieczenie, ?e pewnie do niczego si? nie przyda. W rzeczywisto?ci, je?li tylko po?yczkobiorcy powinie si? noga, po?yczkodawca nie b?dzie mia? ?adnych skrupu?ów, by za??da? dok?adnie takiej kwoty, jaka widnieje na dokumencie. Ma do tego ca?kowite prawo, a co wi?cej – w takim przypadku od razu b?dzie móg? zacz?? dzia?a? komornik. Ponadto, kilkukrotnie wy?sza kwota zabezpieczenia daje takiemu po?yczkodawcy mo?liwo?? sprzedania weksla nawet za po?ow? widniej?cej na nim kwoty, a i tak b?dzie mia? mo?liwo?? na nim zarobi?.
  • Namawiane do podpisu weksla in blanco. Jest to sytuacja jeszcze gorsza, gdy? po?yczkobiorca tak naprawd? nie b?dzie wiedzia?, jak? ostatecznie kwot? b?dzie musia? sp?aci?. Po?yczkodawca mo?e wpisa? dowoln? kwot? na wekslu i tym samym nie tylko odzyska? po?yczone pieni?dze, ale w konsekwencji pozbawi? wystawc? weksla ca?ego maj?tku i na d?ugie lata uwik?a? go w d?ugi.
  • Namawianie do z?o?enia podpisu na wekslu niewype?nionym. Jest to sytuacja analogiczna do poprzedniej, z tym ?e jeszcze bardziej niekorzystna. Nie do??, ?e po?yczkodawca ma mo?liwo?? wpisania dowolnej kwoty po?yczki na wekslu, to mo?e jeszcze wpisa? bardzo blisk? dat? sp?aty (nawet kilkudniow?) i domaga? si? jej sp?aty natychmiast po up?ywie terminu.
  • Niepodanie w umowie okoliczno?ci oddania lub zniszczenia weksla.

Poza tym po?yczkobiorcy musz? zwróci? równie? uwag? na to, czy weksel jest poprawnie wype?niony pod wzgl?dem formalnym. Oczywi?cie, nie mo?e równie? pok?ada? zbytniej ufno?ci w po?yczkodawcy i weksel wr?czy? mu dopiero po tym, jak po?wiadczy si? ten fakt i potwierdzi si? zgodno?? weksla ze stanem faktycznym. Za weksel nie powinny by? równie? pobierane ?adne op?aty wst?pne – w przypadku oszustwa dochodzenie takich nale?no?ci mo?e by? bardzo ?mudne, d?ugie i cz?sto nieskuteczne.

Co, je?li nie po?yczka pod weksel?

Zabezpieczenie wekslowe, zw?aszcza przy po?yczkach prywatnych, nie jest najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem uzyskania finansowania. Je?li pozna? inne mo?liwo?ci, które daje nam rynek finansowy, mo?emy przekona? si?, ?e uzyskanie finansowania w bezpiecznej, sprawdzonej ju? instytucji, nie jest wcale takie trudne. Po?yczkobiorca zmagaj?cy si? z d?ugami mo?e rozejrze? si? za:

  • po?yczk? z por?czeniem – dost?pn? np. w firmie Rapida Money;
  • po?yczk? pod zastaw – mo?e by? ni? nieruchomo?? lub samochód (tak jak w Motopo?yczka czy Autokapita?);
  • po?yczk? spo?eczno?ciow? – oferowane mi?dzy innymi przez platform? Fellow Finance, ale udzielane przez prywatnych inwestorów.