Po?yczka pod hipotek? domu lub mieszkania – czy jest bezpieczna?

Cz?sto nie maj?c odpowiedniej zdolno?ci kredytowej, a b?d?c ju? w p?tli zad?u?enia, chwytamy si? ka?dej deski ratunku. Jednym z takich rozwi?za? s? w?a?nie po?yczki hipoteczne pod zastaw domu lub mieszkania. Jak wygl?da taki rodzaj zobowi?zania finansowego? Czy ka?dy mo?e z tego rozwi?zania skorzysta?? I przede wszystkim czy warto i czy jest ono bezpieczn? form? po?yczania potrzebnych pieni?dzy?

Po?yczka hipoteczna – co to takiego?

To jedna z ofert pozabankowych firm po?yczkowych, które w przypadku braku odpowiedniej zdolno?ci kredytowej klienta, mog? zaproponowa? mu po?yczk? pod zastaw nieruchomo?ci – domu, mieszkania, dzia?ki budowlanej czy nawet gruntów rolnych. Co ciekawe o po?yczk? hipoteczn? mog? si? stara? równie? osoby bezrobotne i zad?u?one, po?yczkodawcy nie wymagaj? za?wiadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, ani nie weryfikuj? zdolno?ci kredytowej w bazach typu BIK, KRD itp. Z tego wynika, ?e o tego typu gotówk? mo?e si? ubiega? prawie ka?dy, kto jest osob? pe?noletni?, mieszka na terenie Polski i posiada na w?asno?? dowoln? nieruchomo?? – rolnik, emeryt, bezrobotny, a nawet przedsi?biorca potrzebuj?cy pieni?dzy na start swojej dzia?alno?ci.

 

W zale?no?ci od warto?ci zastawianej nieruchomo?ci, kwoty po?yczki hipotecznej wynosz? od 20 tysi?cy do nawet 1 czy 5 mln z?otych! Czas sp?aty to zwykle od kilku miesi?cy do nawet 30 lat, jak w przypadku kredytu hipotecznego w banku, uzale?nione to jest od wieku po?yczkobiorcy. Jednak, aby móc ubiega? si? o po?yczk? pod hipotek? nieruchomo?ci trzeba przedstawi? po?yczkodawcy oraz notariuszowi (konieczna b?dzie tutaj umowa w formie aktu notarialnego) nast?puj?ce dokumenty:

 • w przypadku domu b?d? to: numer ksi?gi wieczystej nieruchomo?ci, akt notarialny potwierdzaj?cy nabycie mieszkania (dodatkowo w przypadku spadku – za?wiadczenie z US o zwolnieniu lub op?aceniu podatku), wypis i wyrys z rejestru gruntów, zdj?cia nieruchomo?ci,
 • w przypadku mieszkania: numer KW, akt notarialny w?asno?ci lub za?wiadczenie ze spó?dzielni mieszkaniowej o prawie w?asno?ciowym do lokalu oraz dodatkowo za?wiadczenie ze spó?dzielni o niezaleganiu z op?atami czynszowymi lub wysoko?ci zaleg?o?ci, wypis i wyrys z rejestru gruntów, zdj?cia nieruchomo?ci,
 • w przypadku dzia?ki budowlanej: numer KW, akt notarialny w?asno?ci (dodatkowo w przypadku spadku – za?wiadczenie z US o zwolnieniu lub op?aceniu podatku), wypis i wyrys z rejestru gruntów, dokument o planie zagospodarowania przestrzennego oraz zdj?cia dzia?ki,
 • w przypadku gruntu rolnego: numer KW, akt notarialny w?asno?ci (dodatkowo w przypadku spadku – za?wiadczenie z US o zwolnieniu lub op?aceniu podatku), wypis i wyrys z rejestru gruntów, dokument o planie zagospodarowania przestrzennego oraz zdj?cia gruntów.

Zalety po?yczki pod zastaw hipoteki

Jak wy?ej wspomniano, do g?ównych zalet po?yczki hipotecznej nale??:

  • brak konieczno?ci posiadania sta?ej pracy i zwi?zanych z tym dokumentów,
  • mo?liwo?? posiadania innych zobowi?za? finansowych, a nawet zad?u?enia (brak weryfikacji w bazach informacji gospodarczej),
  • szansa na sp?at? dotychczasowych d?ugów jedn? konsolidacyjn? po?yczk? hipoteczn?,
  • mo?liwo?? przeznaczenia ww. po?yczki na dowolny cel: kupno nowej nieruchomo?ci b?d? dzia?ki, remont domu, zakup samochodu czy sp?at? komornika,
  • mo?liwo?? z?o?enia wniosku o po?yczk? pod zastaw ca?kowicie zdalnie (drog? elektroniczn?).

W praktyce do wzi?cia po?yczki hipotecznej i zawarcia umowy, potrzebne b?d? jedynie dokumenty zwi?zane z zastawian? nieruchomo?ci?, wymienione powy?ej. Do polecanych firm po?yczkowych, które udzielaj? tego typu po?yczek pod zastaw nieruchomo?ci b?d? np. samochodu, nale?y m.in. Speed Cash Polska.

Wady po?yczki pod hipotek? nieruchomo?ci

Jak przy ka?dym zaci?gni?tym zobowi?zaniu finansowym, którego nie sp?acimy w terminie, zawsze istnieje ryzyko straty – czy to wi?kszej kwoty pieni?dzy (wysokie koszty po?yczki pod zastaw) czy jak w tym przypadku tak?e nieruchomo?ci. Wszystko zale?y od naszej rzetelno?ci w sp?acie kolejnych rat po?yczki hipotecznej.

 

Drug? spraw? jest uczciwo?? po?yczkodawcy i wynikaj?ca z niej tre?? umowy o po?yczk?, sporz?dzanej pomi?dzy firm? po?yczkow? a po?yczkobiorc?. Mimo ?e wyst?puje tu konieczno?? spotkania si? z notariuszem, to zaufanie mu w 100%, ?e sprawdzi? wszystko rzetelnie przed ustanowieniem aktu, mo?e nas cz?sto rozczarowa?. Owszem notariusz powinien zapozna? si? szczegó?owo z tre?ci? umowy po?yczki, ale niestety w praktyce bardzo ró?nie z tym bywa.

 

Dlatego, aby nie zosta? oszukanym i nie straci? dachu nad g?ow?, warto po?wi?ci? czas i zasi?gn?? porady eksperta odno?nie tego typu umów o po?yczk? pod zastaw hipoteki. Pomocna nam b?dzie tutaj tak?e opinia prawnika czy Rzecznika Finansowego.

Czy po?yczka hipoteczna jest bezpiecznym rozwi?zaniem dla Twoich k?opotów finansowych?

Odpowiadaj?c na powy?sze pytania – i tak i nie. Je?li naprawd? nie mamy wyj?cia i taka po?yczka pod zastaw mieszkania to jedyny ratunek, aby wyj?? z d?ugów, to warto si? do niej dobrze przygotowa?. Znaj?c wady i zalety tego typu rozwi?zania oraz elementy umowy o po?yczk?, na które warto zwraca? uwag?, wybierzmy wiarygodn? i sprawdzon? firm? po?yczkow?, która widnieje w KRS i ma ju? swoje grono klientów. Innym i ostatecznym rozwi?zaniem na wyj?cie z d?ugów, jest og?oszenie upad?o?ci konsumenckiej na drodze s?dowej, które pozwala na redukcj? lub ca?kowite umorzenie zobowi?za? d?u?nika wobec wierzycieli.