Po?yczka odd?u?eniowa – co zrobi?, by wyj?? z d?ugów?

W ?yciu ka?dego znajdzie si? taki moment, w którym zmuszony jest poszuka? dodatkowych ?rodków pieni??nych. Niezale?nie od tego, czy po?yczymy w banku, czy w pozabankowej firmie po?yczkowej, w pewnych sytuacjach nie uda si? swoich zobowi?za? zwróci?. Te, nieuregulowane, b?d? rosn?? z ka?dym dniem. Wyj?ciem z sytuacji mo?e by? zarówno po?yczka zad?u?eniowa, jak i po?yczka konsolidacyjna. Obie zapewni? mo?liwo?? pokrycia lub zmniejszenia zad?u?enia, a w konsekwencji – powoln?, ale systematyczn? popraw? swojej sytuacji.

Jak dzia?a po?yczka odd?u?eniowa?

Celem po?yczki odd?u?eniowej, jak sama nazwa wskazuje, jest sp?ata d?ugów. B?d? ni? zainteresowane przede wszystkim te osoby, które maj? niesp?acone, przeterminowane zobowi?zania i prawdopodobnie ju? zosta?y wpisane do rejestru d?u?ników. Tym bardziej, ?e zad?u?enie wi??e si? tak?e z negatywnymi wpisami w BIK i w konsekwencji niskimi szansami na uzyskanie zwyk?ego kredytu konsumenckiego czy kredytu konsolidacyjnego w banku. W dodatku niesp?acone d?ugi znacznie pomniejsz? zdolno?? kredytow?, nawet je?li taka osoba nie otrzymuje zarobków w najni?szym wymiarze.

 

Po?yczka odd?u?eniowa cz?sto mo?e by? nazwana po?yczk? bez KRD. Po?yczkodawca, decyduj?c si? na udzielenie takiej po?yczki, doskonale wie, jaka jest sytuacja finansowa osoby staraj?cej si? o finansowanie, a mimo tego decyduje si? udzieli? po?yczki. Co wa?ne, w praktyce pozabankowej po?yczka odd?u?eniowa raczej nie funkcjonuje jako osobny produkt w rozumieniu prawa. Jest ona udzielana na takich samych zasadach jak wszystkie inne (oczywi?cie pomin?wszy fakt istnienia zad?u?enia) i cho? docelowo powinna by? przeznaczona na sp?at? zaleg?o?ci, po?yczkodawca po prostu przelewa u?yczon? kwot? na konto klienta i nie ma ?adnej kontroli nad tym, w jaki sposób finalnie zostanie wydana.

Dlaczego nie konsolidacja?

Po?yczka odd?u?eniowa cz?sto bywa tak?e nazywana po?yczk? konsolidacyjn?. Pod pewnymi wzgl?dami s? one do siebie podobne, bo przeznaczone s? na sp?at? zobowi?za?. G?ówna ró?nica pomi?dzy tymi dwoma produktami polega na tym, ?e po?yczka konsolidacyjna przeznaczona jest na sp?at? zobowi?za?, dla których jeszcze nie min?? jeszcze okres sp?aty. W takiej sytuacji znacznie ?atwiej jest uzyska? po?yczk? na sp?at? zobowi?za? nawet w banku czy w instytucji pozabankowej, ale nieprzeznaczonej dla d?u?ników. Podstawowym wymaganiem stawianym wnioskuj?cym jest przede wszystkim to, by mieli oni dobr? histori? kredytow? i nie figurowali w ?adnym rejestrze d?u?ników.

 

Po?yczka konsolidacyjna nie jest po?yczk? przeznaczon? na konkretny cel i musi zosta? przeznaczona na sp?at? zobowi?za? innych instytucjach. Z tego powodu najcz??ciej pieni?dze z po?yczki przelewane s? bezpo?rednio do innych po?yczkodawców, u których zosta?y zaci?gni?te konsolidowane zobowi?zania.

Gdzie szuka? po?yczek odd?u?eniowych?

Poszukiwania po?yczki odd?u?eniowej nie powinny by? trudne, bo tak jak ju? pisali?my, nie jest to osobny produkt finansowy. Mo?na zg?osi? si? po prostu do jednego z po?yczkodawców, który udziela po?yczek bez KRD. Wi?kszo?? z nich decyduje si? jednak na chwilówki, rzadziej na po?yczki ratalne, które z regu?y s? wi?kszym ryzykiem niesp?acenia po?yczki i utraty kapita?u.

 

Ponadto warto mie? na wzgl?dzie to, ?e po?yczki odd?u?eniowe nie s? po?yczkami bez warunków. Po?yczkodawca udzieli finansowania na sp?at? d?ugów, ale pod warunkiem, ?e istnieje szansa na jej sp?at?. Jest to przede wszystkim do?? dobra sytuacja aktualna, czyli stabilne zatrudnienie lub wy?sze zarobki po cz??ci rekompensuj?ce zad?u?enie. D?u?nik, który spe?ni te warunki, ma mo?liwo?? zwrócenia si? do nast?puj?cych po?yczkodawców:

Odd?u?eniowa po?yczka na raty

Jest to zdecydowanie rzadszy typ po?yczki, na który raczej nie ma co liczy? w najwi?kszych markach udzielaj?cych po?yczek ratalnych. Je?li nie b?d? to po?yczki, które wymagaj? dodatkowego zabezpieczenia (np. por?czenia w Rapida Money), to jedynym sposobem uzyskania pieni?dzy na sp?at? d?ugów mo?e by? po?yczka spo?eczno?ciowa. Jest ona dost?pna mi?dzy innymi w firmie Fellow Finance. W jaki sposób mo?na na takiej skorzysta??

 

Jest to po?yczka udzielana nie przez t? firm? (udost?pnia ona tylko otoczenie sprzyjaj?ce transakcjom po?yczkowym), a przez prywatnych inwestorów. Dzi?ki temu nie trzeba trzyma? si? sztywnych warunków stawianych przez firm?. Inwestor, znaj?c zad?u?enie wnioskuj?cego o po?yczk?, mo?e i tak zdecydowa? si? na to, by po?yczki udzieli?. Fellow Finance jest tu tylko organizatorem – bierze na siebie wszystkie formalno?ci, udost?pnia umow? po?yczkow?, dokonuje weryfikacji wnioskodawców i ustala odgórne ramy warunków po?yczkowych.

Uwaga na prywatne po?yczki odd?u?eniowe!

Bardzo cz?sto mo?na spotka? si? z prywatnymi og?oszeniami o udzielaniu po?yczek odd?u?eniowych nawet do kilkuset tysi?cy z?otych. Takie po?yczki maj? „pomaga?” osobom, które maj? zaleg?o?ci w BIK, KRD, a na dodatek zmagaj? si? z zaj?ciem komorniczy. W takich sytuacjach osoba, która zdecyduje si? na po?yczk? prywatn?, mo?e liczy? si? z wysokimi op?atami wst?pnymi, czy op?atami za przeanalizowanie sytuacji d?u?nika i przyznanie po?yczki. Czasami te? tacy po?yczkodawcy ??daj? wystawienia weksla – trzeba doda?, ?e najcz??ciej bardzo niekorzystnego – który mo?e narazi? po?yczkobiorc? na utrat? maj?tku.