Po?yczka na remont mieszkania – kiedy warto po ni? si?gn???

Remont mieszkania, czy to gruntowny, czy tylko podstawowy zazwyczaj wi??e si? z konieczno?ci? poniesienia du?ych nak?adów pieni??nych. W?ród najkosztowniejszych przedsi?wzi?? wymienia si? mi?dzy innymi remont ?azienki z wymian? ca?ej instalacji – elektrycznej i hydraulicznej. Wi?kszo?? osób oszcz?dza przez kilka lub kilkana?cie miesi?cy, aby od?o?y? gotówk? na remont. Inni za? wspieraj? si? zewn?trznymi ?ród?ami finansowania, czyli tradycyjnym kredytem bankowym lub po?yczk? pozabankow?.

Ile kosztuje remont w mieszkaniu?

Polacy najch?tniej remontuj? swoje mieszkania w okresie wiosenno-letnim. Du?a cz??? osób po?wi?ca pracom remontowym okres urlopowy. Cz?sto osoby, które samodzielnie nie zajmuj? si? remontem, chc? by? na miejscu i na bie??co ?ledzi? post?py w pracach. Samodzielne wykonanie prac opiera si? zazwyczaj na podstawowych czynno?ciach, np. pomalowaniu ?cian. Remont w zale?no?ci od zakresu mo?e kosztowa? nas kilka lub nawet kilkadziesi?t tysi?cy. Pocieszaj?cy jest jednak fakt, i? wi?kszo?? prac i napraw wykonywanych jest raz na kilka rat.

 

W?ród najcz?stszych prac remontowych w polskich domach wyró?nia si?: malowanie ?cian, wymian? starych mebli na nowe, wymian? kafelków w kuchni lub ?azience, wymian? pod?óg w poszczególnych pomieszczeniach, a tak?e remont ?azienki wraz z wymian? armatury. Najwi?ksz? kwot? podczas remontu poch?aniaj? materia?y budowlane. Najcz??ciej kupowane s? one w marketach budowlanych lub przez Internet. Pomieszczenia, które najch?tniej poddajemy zmianom to ?azienka, salon oraz kuchnia.

Finansowanie remontów – oszcz?dno?ci czy zewn?trzne ?ród?a finansowania?

Remont uznawany jest za przedsi?wzi?cie, które nale?y planowa? z pewnym wyprzedzeniem. Ma to zwi?zek nie tylko z potrzeb? znalezienia odpowiednich fachowców, ale przede wszystkim zgromadzeniem odpowiednich ?rodków finansowych na wszelkie niezb?dne prace. Remont zazwyczaj finansowany jest z oszcz?dno?ci, które systematycznie odk?adamy z my?l? o konkretnym celu. Coraz cz??ciej zauwa?a si? jednak, ?e prace remontowe finansowane s? ze ?róde? zewn?trznych. Niektórzy si?gaj? po kredyt bankowy, jednak ten wymaga dope?nienia wielu formalno?ci. Ponadto banki najcz??ciej wymagaj? podania celu, na jaki klient chce po?yczy? pieni?dze.

 

Pewn? alternatyw? mog? okaza? si? po?yczki pozabankowe. Po te najch?tniej si?gamy, gdy w trakcie remontu zabraknie nam dos?ownie kilkuset z?otych na sfinansowanie zakupu materia?ów czy te? zap?at? za wykonan? prac? dla ekipy remontowej. Firmy po?yczkowe udzielaj? po?yczek bez konieczno?ci podawania, na jaki cel maj? zosta? przeznaczone ?rodki pieni??ne.

Po?yczka na remont – jak znale?? odpowiedni??

Jak ju? zosta?o wspomniane, po?yczka pozabankowa nie wymaga zadeklarowania, na co maj? zosta? przeznaczone pieni?dze. Firma po?yczkowa nie sprawdza, czy faktycznie sfinansowano za nie remont, czy te? wydano na zupe?nie co? innego. Po?yczkodawcy zale?y jedynie na tym, aby pieni?dze zosta?y zwrócone w terminie. Na polskim rynku produktów pozabankowych jest ogromny wybór ró?norodnych po?yczek – od szybkich chwilówek po po?yczki na raty. Czynnikiem, który powinien odgrywa? podstawow? rol? w doborze odpowiedniej po?yczki, jest ostateczna cena zobowi?zania. Mowa tu o ??cznych kosztach, które b?dzie trzeba ponie?? w zwi?zku z po?yczeniem pieni?dzy od firmy po?yczkowej. Pomóc w znalezieniu w?a?ciwego produktu finansowego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb mo?e porównanie po?yczek online.

 

Ustawa antylichwiarska zmieni?a wiele na rynku po?yczek pozabankowych. Wprowadzi?a zapis, który okre?la, i? oprocentowanie produktu finansowego nie mo?e by? wy?sze ni? dwukrotno?? odsetek ustawowych, czyli sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktu procentowego. W przypadku stopy referencyjnej 1,5% maksymalne oprocentowanie w skali roku nie mo?e przekroczy? 10%. Na rynku mo?na znale?? wiele korzystnych ofert po?yczek pozabankowych, których RRSO wynosi 0%. Mowa o darmowych chwilówkach dla nowych klientów. Zazwyczaj jednak s? to niewysokie kwoty, które nale?y sp?aci? w ci?gu 15, 30, 45 lub 60 dni.

Dobra po?yczka pozabankowa na remont, czyli jaka?

Dobra po?yczka pozabankowa na remont to taka, której kwota wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów zwi?zanych z pracami remontowymi, w tym zakupu materia?ów czy wynagrodzenie dla ekipy. Dobra po?yczka to tak?e taka, która jest wzgl?dnie tania. Darmowe po?yczki to niewielkie sumy, które nie zawsze mog? wystarczy? na realizacj? wszystkich celów.

 

Wi?ksze prace remontowe wymagaj? wi?kszych nak?adów pieni??nych. Konieczne jest wi?c znalezienie po?yczki, która pomo?e w sfinansowaniu generalnego remontu. Niektóre firmy po?yczkowe maj? w swej ofercie po?yczki o warto?ci kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesi?ciu tysi?cy z?otych. Atrakcyjne oferty po?yczkowe mo?na wyszuka? w porównywarkach po?yczek online. W?ród po?yczkodawców oferuj?cych wysokie kwoty po?yczek wyró?niamy:

  • Extra Portfel – do 6.000 z?otych na maksymalnie 45 dni,
  • Money Man – do 7.000 z?otych na maksymalnie 7 miesi?cy (dla sta?ych klientów),
  • Kuki – do 10.000 z?otych na maksymalnie 30 dni (dla sta?ych klientów, pozostali mog? otrzyma? jedynie 3.000 z?otych),
  • Rapida Money – do 25.000 z?otych na maksymalnie 48 miesi?cy (po?yczka wymaga gwaranta).

Po?yczka na remont nie powinna stanowi? znacznego obci??enia dla bud?etu domowego. Wysoko?? jej rat powinna zosta? tak dopasowana, aby móc je swobodnie sp?aca?. W przypadku generalnych prac remontowych najlepszym rozwi?zaniem jest po?yczka ratalna. Chwilówka z krótkim terminem sp?aty to rozwi?zanie, po które mo?na si?gn??, gdy podczas remontu zabraknie pieni?dzy na doko?czenie prac.