Po?yczka na komornika – gdzie szuka? chwilówki na sp?at? d?ugów?

K?opoty finansowe osi?gaj? swój punkt kulminacyjny w momencie, w którym komornik zajmie wynagrodzenie, konto bankowe, a nawet inne dobra, takie jak samochód. Je?li nale?no?? jest du?a, komornik b?dzie stara? si? jak najszybciej zaspokoi? roszczenia wierzyciela i dokona zaj?cia wynagrodzenia w maksymalnej kwocie, i mo?e to by? zaj?cie d?ugotrwa?e. Najlepszym wyj?ciem wydaje si? wi?c jak najszybsze sp?acenie d?ugu, nawet je?eli pieni?dze na sp?at? komornika mia?yby pochodzi? z zewn?trznego ?ród?a finansowania, jakim b?dzie po?yczka pozabankowa.

 

Co zrobi?, je?li potrzebujemy pieni?dzy na sp?at? komornika? Gdzie mo?na zwróci? si? po pieni?dze? I czy takie rozwi?zanie b?dzie dla d?u?nika korzystne, czy odwrotnie – b?dzie niepotrzebnym ryzykiem? Zobaczmy.

Ma?e kwoty zad?u?enia? Nie b?dzie problemów

D?u?nicy nie maj? ?atwo. Tocz?ce si? post?powanie komornicze i niekorzystne wpisy do rejestrów d?u?ników to najcz?stsze, oprócz b??dów formalnych, przyczyny odmowy udzielenia po?yczki. Wymagania firm po?yczkowych s? co prawda ni?sze ni? w przypadku banków, ale najcz??ciej tyczy si? to wysoko?ci wynagrodzenia. Instytucje pozabankowe mog? równie? przymkn?? oko na niekorzystne wpisy w BIK, ale zad?u?enie b?dzie ju? dla nich sygna?em, i? po?yczkobiorca mo?e mie? problem ze sp?at? nowo zaci?gni?tej po?yczki.

 

Na szcz??cie na rynku istniej? firmy, które u?yczaj? po?yczek bez KRD (nie oznacza to, ?e nie sprawdz? one tego rejestru). Takie firmy podejd? do wnioskodawcy zmagaj?cego si? z zaj?ciem komorniczym bardziej elastycznie i spojrz? na niego w holistyczny sposób. Przede wszystkim – sprawdz? stan zad?u?enia. Je?eli b?dzie ono wysokie, opiewaj?ce na kilkadziesi?t tysi?cy z?otych, po?yczkobiorca raczej powinien pozby? si? z?udze?, ?e otrzyma pozytywn? decyzj?.

 

Inaczej b?d? traktowane ma?e zaleg?o?ci u komornika i w tym wypadku szanse na uzyskanie po?yczki wzrastaj?. Dlaczego? Je?li zaleg?o?? jest ma?a, firma po?yczkowa mo?e uzna?, i? udzielone przez ni? finansowanie mo?e pomóc wyj?? z problemów finansowych. Jednak w przypadku du?ych zad?u?e?, po?yczka udzielona w kwocie kilku tysi?cy z?otych nie pomo?e, a wr?cz przeciwnie – tylko pogorszy sytuacj?.

Jakie warunki trzeba spe?ni?, by otrzyma? po?yczk??

Instytucja po?yczkowa, cho? jest w stanie wyci?gn?? pomocn? d?o? do osoby z zaj?ciem komorniczym, sama musi sta? na stra?y swoich interesów i rzetelnie oceni? to, czy zad?u?ony po?yczkobiorca mo?e po?yczk? sp?aci?. Kolejny brak sp?aty w tym przypadku by?by niechybn? utrat? kapita?u. W zwi?zku z tym najcz??ciej b?dzie wymaga? w zamian czego?, co uprawdopodobni sp?at? po?yczki.

 

W pierwszej kolejno?ci d?u?nik musi posiada? stabilne zatrudnienie. Ka?demu bowiem mo?e powin?? si? noga i mo?e popa?? w zad?u?enie, ale aby otrzyma? po?yczk? musi on mie? perspektywy na popraw? swojej sytuacji. Brak pewno?ci co do przysz?ych dochodów (nawet tych w minimalnej wysoko?ci) to niestety przekre?lenie szans na to, ?e uda si? po?yczk? uzyska?.

 

Kolejn? kwesti? s? zarobki – daj? one jeszcze wi?ksz? pewno?? sp?aty. Problem b?dzie polega? jednak na tym, ?e je?eli wynagrodzenie zaj?te jest przez komornika, jego wysoko?? nie b?dzie imponuj?ca – wolna od zaj?cia jest minimalna p?aca krajowa. Firma po?yczkowa mo?e jednak spojrze? na to przychylniejszym okiem. Sp?ata komornika spowoduje bowiem, ?e zaj?cie zostanie zdj?te, a przez to d?u?nik b?dzie mia? ?rodki na to, by po?yczk? sp?aci?.

Zastaw czy por?czenie? Opcje dla d?u?nika

Uzyskanie po?yczki bez KRD jest loteri? – nie ma gwarancji, ?e po?yczkodawca udzielaj?cy takich po?yczek, przyzna jedn? w?a?nie nam. Pewniejszym sposobem na uzyskanie gotówki (i to w wysokich kwotach) s? po?yczki pod zastaw. A zastawi? mo?na bardzo ró?ne rzeczy – pocz?wszy od pojazdu, poprzez dzie?a sztuki, a? do nieruchomo?ci.
Mo?na tak?e liczy? na to, ?e uzyska si? wi?ksze kwoty, które pozwol? sp?aci? nawet bardzo du?e zaj?cie. Zakres warto?ci zaczyna si? w tym wypadku od kilkunasty tysi?cy, a ko?czy na kilku milionach z?otych.

 

Warunkiem jest oczywi?cie posiadanie dobra o odpowiedniej warto?ci i – co bardzo istotne – niezaj?tego jeszcze przez komornika. Je?li wierzyciel za??da? egzekucji nale?no?ci jedynie ze ?rodków pieni??nych – mo?na spokojnie zastawi? posiadany pojazd czy nieruchomo??. Niestety, najcz??ciej bywa tak, ?e wierzyciel domaga si? egzekucji ze wszystkich posiadanych przez pracownika ?rodków – pieni??nych i rzeczowych.

 

Je?li dotyczy nas pierwsza wymieniona sytuacja, warto zastanowi? si? nad takim rozwi?zaniem, bo zaci?gni?cie pozabankowej po?yczki pod zastaw nie wyklucza normalnego u?ytkowania takiego przedmiotu. Po?yczki pod zastaw dost?pne s? mi?dzy innymi w firmach:

Jeszcze lepszym, cho? czasami trudniejszym do wykonania, sposobem na uzyskanie po?yczki na sp?at? komornika, jest uzyskania por?czenia. Taki rodzaj finansowania dost?pny jest w firmie Rapida Money, gdzie mo?na po?yczy? nawet 25 tysi?cy z?otych, a po?yczk? sp?aca? nawet w 48 ratach. Dzi?ki temu, ?e umow? po?yczki i umow? gwarancji podpisuje si? internetowo, pieni?dze mo?na otrzyma? bardzo szybko, bo ju? po 24 godzinach od z?o?enia wniosku.

Odpowiedzialno?? przede wszystkim

Zwrócenie wszystkich nale?no?ci komornikowi to du?a ulga. Trzeba jednak pami?ta? o tym, ?e zwolnienie z egzekucji nie zwalnia ze sp?aty nowo zaci?gni?tego zobowi?zania. Po?yczka na sp?at? komornika to du?a odpowiedzialno??. Dlatego przy podejmowaniu decyzji o zaci?gni?ciu tego zobowi?zania wymagana jest du?a doza rozwagi. Lekkomy?lno?? i pochopno?? mo?e doprowadzi? do pogorszenia sytuacji.