Po?yczka internetowa – jak unikn?? oszustw?

Internet daje sporo mo?liwo?ci, na tyle du?ych, ?e wi?ksz? cz??? ?ycia mo?na zorganizowa? w?a?ciwie bez wychodzenia z domu. Dotyczy to nawet pozyskania dodatkowej gotówki. W?a?nie dlatego chwilówki online zyska?y tak wielk? popularno?? i ciesz? si? zaufaniem swoich klientów.

Poruszanie si? w Internecie ma jednak swoje ciemne strony – co rusz trafiaj? si? nowe sposoby na oszustwa i wiele osób ma w pewnym stopniu uzasadnione obawy przed wykonywaniem w Internecie takich czynno?ci, które wymagaj? u?ycia wra?liwych danych. Proceder oszustw po?yczkowych przez Internet jest jednak do?? rozpracowany, wi?c przy zachowaniu w?a?ciwych ?rodków ostro?no?ci, ryzyko jego wyst?pienia jest w?a?ciwie minimalne.

Na ile mo?liwe jest oszustwo po?yczkowe?

Zaci?gni?cie po?yczki przez Internet zawsze niesie za sob? pewne ryzyko. Na szcz??cie, zabezpieczenia firm po?yczkowych stosowane na ich serwisach internetowych bardzo skutecznie to ryzyko ograniczaj?. Stosuje si? mi?dzy innymi szyfrowanie SSL, implementowane równie? przez bankowe platformy online, doskonale zabezpieczaj? przed wyciekiem danych.

Zaci?gni?cie po?yczki wymaga tak?e kilkukrotnego dowiedzenia swojej to?samo?ci i posiadania danych, do których dost?p nie powinien mie? nikt inny, ni? sam po?yczkobiorca (np. dotycz?cych zatrudnienia). Dlatego to najcz??ciej nie?wiadomo?? po?yczkobiorcy mo?e narazi? go na wy?udzenie po?yczki. Aby tak si? sta?o, wy?udzacz musi napotka? na wyj?tkowo przyjazne warunki – naraz musi zaistnie? kilka sytuacji, by oszustwo po?yczkowe dosz?o do skutku.

Jak wygl?da proceder wzi?cia chwilówki na cudze dane?

Jak pisali?my wcze?niej, oszustwo po?yczkowe mo?e doj?? do skutku tylko wówczas, kiedy oszust zdob?dzie wszystkie niezb?dne dane osoby, pod któr? chcia?by si? podszy?, tj.:

• Dane osobowe, adres zamieszkania, numer PESEL i numer dowodu osobistego. Takie dane pochodz? najcz??ciej ze zgubionego dowodu osobistego lub te? z zeskanowanego dokumentu, który zosta? zdobyty podst?pem.
• Numer konta bankowego po?yczkobiorcy i dost?p do niego. Oszu?ci najcz??ciej zdobywaj? ten dost?p poprzez phishing, czyli nielegalne wy?udzenie loginu i has?a do bankowo?ci elektronicznej danej osoby (najcz??ciej poprzez fa?szywe maile z banku, prosz?ce o zresetowanie has?a bankowego na doskonale spreparowanej stronie internetowej, niemal?e identycznej z oryginaln?). Zdarzaj? si? tak?e oszustwa, w których np. przy aplikowaniu o prac? rzekomy pracodawca wymaga wys?ania skanu dowodu osobistego i wykonania przelewu na nisk? kwot? w celu weryfikacji swojej osoby. W rzeczywisto?ci, przelew ten s?u?y za?o?eniu nowego konta, które nast?pnie mo?e zosta? zaci?gni?te do wykorzystania po?yczki.

Jak uchroni? si? przed wy?udzeniem?

?rodki ostro?no?ci które nale?y podj?? nie s? skomplikowane, ale pozwol? ustrzec si? tak?e przed innymi przykrymi konsekwencjami, niekoniecznie zwi?zanymi z wy?udzeniami po?yczek. Dla w?asnego bezpiecze?stwa, warto wprowadzi? te zasady do swojego codziennego ?ycia:

• Zwró? szczególn? uwag? na dowód osobisty. Unikaj wyci?gania dowodu osobistego w du?ych skupiskach ludzi, a je?li go zgubisz, natychmiast go zastrze?. Uwa?aj tak?e na przesy?anie zeskanowanego dokumentu, a je?eli ju? koniecznie trzeba taki dokument przes?a? w pliku elektronicznym, warto wymaza? wszystkie wra?liwe dane: numer i seri? dokumentu, numer PESEL, itp. Unikaj tak?e stron, które wymagaj? podanie tych numerów – ?aden sklep internetowy, formularz, ankieta czy za?o?enie konta w jakimkolwiek serwisie nie ma prawa tego wymaga?.
• Chro? swoje dane bankowe. Nie zwracaj uwagi na „oficjalne” maile z banku prosz?ce o wykonanie jakiejkolwiek czynno?ci ze swoim kontem bankowym, a pod ?adnym pozorem – NIE KLIKAJ W LINKI przes?ane w takim mailu. Mo?esz mie? pewno??, ?e z pewno?ci? przekieruj? Ci? do fa?szywej strony logowania lub ?ci?gn? oprogramowanie malware, które mo?e odszyfrowa? has?a. Mo?esz zignorowa? równie? podobne telefony, gdy? bank nigdy nie poprosi o podanie takich danych (chyba, ?e to Ty dzwonisz do banku, wi?c przedtem upewnij si?, ?e jest to numer poprawny).
• Ustaw powiadomienia w BIK. Je?li mimo wszystko obawiasz si? oszustw, mo?esz skorzysta? z alertu BIK, który poinformuje Ci?, je?li zostanie z?o?ony wniosek po?yczkowy na Twoje dane.

Jak ochroni? si? przed oszustwem ze strony firmy po?yczkowej?

Niestety, zdarza si?, ?e oszukuj? tak?e firmy po?yczkowe. Na szcz??cie, równie? potencjalne próby oszustwa mog? by? ?atwo wykryte, je?li tylko ograniczy si? swoj? ufno?? i wcze?niej sprawdzi firm? po?yczkow?. Firma, która wcale nie chce udzieli? po?yczki, a tylko oszuka? klienta, z pewno?ci? spe?ni kilka lub wszystkie kryteria z poni?szej listy:

• nie jest cz?onkiem Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych
• nie widnieje w GUS – powinien by? tam wyszczególniony jej NIP i REGON
• pobiera op?aty za rozpatrzenie wniosku
• mo?e wymaga? wykonania p?atnego telefonu lub wys?ania SMS-a typu premium
• nie ma w?asnego regulaminu, lub ten regulamin jest wyj?tkowo niejasny i okrojony
• wymaga przes?ania skanu dowodu osobistego
• nie udost?pnia wzoru umowy po?yczkowej
• na jej stronie internetowej nie widniej? ?adne dane o niej (dok?adny adres, numery NIP, REGON, KRS)
• nie widnieje w rankingach po?yczkowych, a je oferty nie mo?na znale?? w ?adnym serwisie zajmuj?cym si? tematyk? po?yczkow?
• nie ma opinii na jej temat lub s? niekorzystne, za? na stronie internetowej firmy pojawiaj? si? opinie napisane wy??cznie w samych superlatywach

Mo?na (a nawet nale?y) walczy? o swoje prawa

Osobie, która padnie ofiar? oszustwa po?yczkowego przys?uguje prawo zg?oszenia tego faktu na policj? (to w pierwszej kolejno?ci), Rzecznika Praw Konsumenckich i Komisji Nadzoru Finansowego. Cho? w takiej sytuacji „mleko ju? si? wyla?o”, to nie nale?y zaniechiwa? dzia?a? – dochodzenie sprawiedliwo?ci potrwa, ale mo?e przynie?? jakie? skutki, chocia?by takie, ?e na oszustów nie napotkaj? si? kolejne osoby.