Po?yczka i kredyt: kiedy wymagana jest zgoda wspó?ma??onka?

W ci?gu ostatnich kilku lat coraz popularniejsza w Polsce staje si? intercyza – w 2017 roku takich umów podpisano ponad 50 tysi?cy! Cho? jest to liczba du?a, stanowi tylko 25% wszystkich zawartych ma??e?stw. Nie mo?na wi?c uzna?, ?e jest to forma preferowana, a w zwi?zku z tym wi?kszo?? Polaków musi liczy? si? z faktem, ?e w razie k?opotów finansowych, w równym stopniu poniesie odpowiedzialno?? za d?ugi ma??onka. Powstaje wi?c pytanie, czy w przypadku kredytu lub po?yczki potrzebna jest zgoda ma??onka?

Po po?yczk? online tylko samodzielnie

Wszystkie standardowe chwilówki i po?yczki ratalne nie tylko nie wymagaj? zgody wspó?ma??onka na zaci?gni?cie zobowi?zania, ale te? mog? zosta? udzielone wy??cznie jednej osobie. Ci, którzy chcieliby zwi?kszy? swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, nie musz? si? jednak martwi?. Do zdolno?ci kredytowej po?yczkobiorcy w równym stopniu wliczane s? równie? dochody m??a lub ?ony i takiego pytania mo?na spodziewa? si? we wniosku.

Zgoda wspó?ma??onka nie jest wymagana równie? w przypadku, gdy po?yczka opiewa na wysok? kwot?, a okres kredytowania jest wyj?tkowo d?ugi jak na firm? po?yczkow?. Nawet je?li zdecydujemy si? na 20 tysi?cy z?otych po?yczki (dost?pnej w firmie Wonga i b?d?cej jedn? z najwy?szych po?yczek pozabankowych), mo?e to by? uznane za finansowanie bie??cych spraw ?ycia codziennego lub zaspokojenie zwyk?ych potrzeb rodziny. O takich, wed?ug prawa, ka?dy z ma??onków mo?e decydowa? samodzielnie.

Co wi?cej, po?yczki w firmie pozabankowej zwykle nie zaci?gn? równie? te osoby, które posiadaj? wspólne konto z ?on? lub m??em. Podstawowym kryterium prawid?owego przeprowadzenia weryfikacji to?samo?ci jest bowiem u?ycie w?asnego, indywidualnego konta bankowego.

Po?yczka pod zastaw samochodu – wyj?tek w?ród produktów pozabankowych

Wyj?tkiem od pozabankowej regu?y indywidualnego zaci?gania po?yczek, mo?e by? finansowanie w firmie Motopo?yczka, które umo?liwia uzyskanie gotówki w zamian za ustanowienie przew?aszczenia na samochodzie. W przypadku tej po?yczki zgoda ma??onka jest wymagana, je?li kwota zobowi?zania jest wi?ksza ni? 10 tysi?cy z?otych (maksymaln? kwot? jest 50 tysi?cy). W takim przypadku, je?eli wspó?ma??onek nie wyrazi zgodny na po?yczk?, ta nie zostanie mu udzielona.

Zobowi?zanie w Motopo?yczka nie jest jednak typow?, w pe?ni internetow? po?yczk? bez formalno?ci. Przede wszystkim wymaga osobistego spotkania si? z przedstawicielem po?yczkodawcy, podpisania umowy oraz ustanowienia zabezpieczenia na poje?dzie. Podobnie b?dzie w przypadku kredytu bankowego – kredyt samochodowy, pod zastaw czy z por?czeniem zawsze b?dzie wymaga? zgody ma??onka, niezale?nie od tego, na jak? kwot? zosta?o udzielone zobowi?zanie.

Kredyt w banku bez ?ony lub m??a

Z podobnego za?o?enia co firmy po?yczkowe, wychodz? równie? instytucje bankowe, które przy zwyk?ym kredycie konsumenckim, w relatywnie niskiej kwocie, nie b?d? wymaga?y zgody wspó?ma??onka. Niemniej jednak brak zgody na udzielenie kredytu wi??e si? z tym, ?e przy badaniu zdolno?ci kredytowej wnioskodawcy, pod uwag? wzi?te zostan? wy??cznie zarobki g?ównego kredytobiorcy. Wysoko?? kredytu udzielonego bez zgody wspó?ma??onka zwykle nie przekracza kwoty kilkunastu tysi?cy z?otych, jest to jednak kwestia ustalana indywidualnie przez bank.

Inaczej sprawa wygl?da w przypadku kredytów hipotecznych, które b?d? stanowi? zobowi?zanie nawet na 30 lat. Je?li ma??onkowie nie posiadaj? rozdzielno?ci maj?tkowej, zgoda drugiej strony jest konieczna i niezb?dna – nie ma mo?liwo?ci udzielenia takiego kredytu tylko jednej osobie, nawet je?li pozwala mu na to wysoko?? jego zarobków.

Brak zgody nie oznacza braku odpowiedzialno?ci

Je?li ma??onkowie posiadaj? maj?tek wspólny i nie maj? podpisanej intercyzy, prawo zak?ada, ?e wszystkie decyzje dotycz?ce ?ycia codziennego i finansów podejmowane s? wspólnie, za zgod? drugiej strony, nawet je?li tylko jeden ma??onek jest wpisany w umowie po?yczkowej lub kredytowej. Je?eli zobowi?zanie nie jest sp?acane, ka?dy z ma??onków odpowie za d?ug w równym stopniu i gdy dojdzie do egzekucji komorniczej, prawo zezwala na egzekucj? równie? z maj?tku wspólnego, tym bardziej w przypadku, gdy pieni?dze z kredytów i po?yczek pos?u?y?y zaspokojeniu wydatków rodzinnych – rachunków, wyjazdów, przedmiotów dla dzieci, sprz?tów domowych.

Na wypadek, gdyby wspó?ma??onkowi uda?o udowodni? si?, ?e pieni?dze by?y spo?ytkowane tylko przez g?ównego kredytobiorc? (np. na samodzielny wyjazd, sprz?ty osobiste, hazard, u?ywki), ustawodawca przewiduje mo?liwo?? ?ci?gni?cia d?ugu wy??cznie z maj?tku osobistego d?u?nika. W jego sk?ad wchodz? przedmioty zakupione przed ?lubem, przedmioty osobiste, darowizny lub spadki, wp?ywy z posiadanych praw autorskich lub alimentów.

W zwi?zku z powa?nymi konsekwencjami, które rozci?gn? si? na ca?? rodzin?, lepiej zawsze konsultowa? si? z ma??onkiem, nawet dlatego, ?e opinia drugiej osoby mo?e pozwoli? na uzyskanie lepszego i bardziej trze?wego spojrzenia na domowe finanse.