Po?yczki „do pierwszego” na bie??ce wydatki. Jak z nich korzysta??

Coraz wi?ksze dost?pne kwoty po?yczek ju? nikogo nie dziwi?, nawet je?li po?yczkodawca udziela wy??cznie chwilówek. Wr?cz przeciwnie – bardzo cz?sto kierujemy si? w?a?nie w stron? tej firmy, która mo?e zaproponowa? najwy?sz? kwot?. Tymczasem chwilówki jako produkt finansowy zosta?y stworzone w?a?nie po to, by wspomóc ludzi w przypadku nag?ych wydatków, op?acenia rachunków w sytuacji, gdy zabraknie ju? w?asnych ?rodków, lub po prostu przetrwania „do pierwszego” czy „do wp?aty”. To zazwyczaj niewielkie kwoty, ale i takie trzeba po?ycza? m?drze. W jaki sposób?

Darmowa chwilówka – gdzie z niej skorzystamy?

Po?yczanie niewielkich kwot „do pierwszego” jest dla po?yczkobiorcy zdecydowanie ?atwiejsze. Nie musi on ogranicza? si? do tylko kilku po?yczkodawców, by znale?? w ko?cu tego, który oferuje kwot? w wysoko?ci odpowiedniej do zaspokojenia potrzeb. Ma?e kwoty (przyjmijmy, ?e jest to do 1000 z?otych) s? obecne w?a?ciwie u ka?dego po?yczkodawcy i to nawet w darmowej chwilówce. Mamy wi?c do wyboru przynajmniej kilkana?cie firm po?yczkowych, którzy ma?e pieni?dze po?ycz? za darmo. Z us?ug po?yczkodawców „chwilówkowych”, którzy maj? w swojej ofercie darmowe po?yczki, mo?na korzysta? nawet wielokrotnie, oczywi?cie za ka?dym razem zwracaj?c si? do innej firmy po?yczkowej.

Chwilówka do pierwszego – jakie s? koszty takich po?yczek?

Czy jest sens zwracania uwagi na niskie koszty po?yczek, je?li mamy do wyboru kilkana?cie chwilówek darmowych? Przecie?, nawet je?li opó?nienia w wyp?acie przydarza?y si? kilkukrotnie, mogliby?my z powodzeniem przez ca?y rok korzysta? z darmowego po?yczania. Warto jednak zwróci? na to uwag?, bo zawsze mo?e zdarzy? si? tak, ?e po?yczki nie uda nam si? sp?aci? w terminie. Nawet jeden dzie? opó?nienia, cho? pozwoli nam spa? spokojnie i nie martwi? o potencjalne konsekwencje windykacyjne i komornicze, spowoduje, ?e prawo do umorzenia kosztów po?yczki nie b?dzie ju? obowi?zywa?, a my b?dziemy musieli zap?aci? regularne koszty.

 

Przyj?li?my, ?e po?yczki „do pierwszego” to kwoty niewielkie – do 1000 z?otych. Zobaczymy wi?c, jakie koszty po?yczkowe wynikaj? z takiej w?a?nie po?yczki oraz po?yczki dwukrotnie ni?szej (500 z?otych), przy za?o?eniu, ?e po?yczka zosta?a zaci?gni?ta na okres 30 dni lub d?u?szy, je?eli takowy dost?pny jest u danego po?yczkodawcy.

  • Filarum – 140,54 z?/281 z? kosztów;
  • Vivus – 100 z?/200 z? kosztów;
  • NetCredit – 134,10 z?/ 268,20 z? kosztów;
  • Kuki –105 z?/ 210 z? kosztów;
  • Via SMS – 102 z?/188 z? kosztów;
  • Szybka Gotówka –141,60 z?/ 282,6 z? kosztów (na 65 dni: 158,60 z?/ 316,55 z?)
  • Po?yczka Plus – 141,11 z?/ 282,22 z? kosztów.

Ma?e kwoty po?yczek – ma?e koszty?

Takie przekonanie wry?o si? ju? w ?wiadomo?? po?yczkobiorców. Zwyk?e przekonanie o tym, ?e koszty rosn? proporcjonalnie do wysoko?ci kwoty, nie wzi??o si? znik?d, bo zwykle taka jest praktyka po?yczkodawców. Firmy takie jak Vivus czy Filarum maj? raczej sta?y przelicznik kosztów i niezale?nie od po?yczonej kwoty, koszty b?d? sta??, okre?lon? warto?ci? procentow? liczon? od kwoty po?yczki. Nie zawsze tak jednak b?dzie.

 

Po?yczkobiorcy musz? pami?ta? o tym, ?e warto?? procentow? kosztów zmieni równie? okres sp?aty – im d?u?szy b?dzie, tym wy?sze b?d? koszty. Poza tym cz??? po?yczkodawców (raczej niewielka) wylicza koszty ni?sze dla wy?szych kwot po?yczki ni? odwrotnie, co ma zach?ci? do wnioskowania o wy?sze kwoty. Z tego powodu nie warto sugerowa? si? przyk?adami reprezentatywnymi kosztów, a korzysta? z kalkulatorów po?yczkowych, lub porównywarki po?yczek zbieraj?cej wiele ofert w jednym miejscu. Pami?tajmy, by porównywa? koszy po?yczek o takich samych parametrach. Koszty ca?kowite pokazane w porównywarce pomog? nam wybra? najkorzystniejsz? opcj?.

O czym powinien pami?ta? po?yczkobiorca?

Cho? zwykle „do wp?aty” po?ycza si? kwoty mniejsze, po?yczkobiorców mog? kusi? bardzo wysokie kwoty, których ch?tnie u?yczaj? firmy po?yczkowe. Nie warto jednak bra? po?yczek na zapas – pami?tajmy, ?e po?yczki sprawdzaj? si? doskonale tylko w takich kwotach, w jakich s? nam rzeczywi?cie potrzebne. Nie ma sensu nara?a? si? na mo?liwy brak sp?aty i wynikaj?ce z niego konsekwencje.

 

Polecamy równie? nie kierowa? si? mniejszymi kosztami dla po?yczek do sp?aty w ci?gu 15 lub 10 dni, cho? w takim przypadku zapewne mogliby?my po?yczk? w takim okresie sp?aci? (np. po tym, jak wp?ynie zaleg?a wyp?ata). Ca?kowite op?aty b?d? jednak niewiele mniejsze, a na pewno nie na tyle, by nie zapewni? sobie komfortu przy sp?acie. Warto równie? rozejrze? si? za chwilówkami udzielanymi na wi?cej ni? 30 dni – kilku po?yczkodawców opisali?my ju? w artykule: Chwilówki d?ugoterminowe – jakie firmy po?yczaj? na najd?u?szy okres?

Po?yczkodawcy przychylniejsi dla ma?ych kwot

Chwilówki na bie??ce potrzeby „do wyp?aty” s? bardzo wygodn? form? zabezpieczenia w przypadku trudnej, ale i krótkotrwa?ej sytuacji. Nie tylko, je?li chodzi o ratunek finansowy, ale równie? i o to, ?e ?atwiej tak? po?yczk? otrzyma?. Nie licz?c ju? wspomnianego na pocz?tku szerszego wyboru po?yczkodawców, osoba korzystaj?ca z takiego rozwi?zania ma równie? pewno?? tego, ?e otrzyma po??dan? przez siebie kwot? po?yczki ju? za pierwszym razem i to w darmowej chwilówce. Poza tym taka ma?a kwota to sygna? dla po?yczkodawcy, ?e nasza sytuacja finansowa jest w miar? stabilna. Ch?tniej udzieli takiej po?yczki i nie zawsze b?dzie dok?adnie weryfikowa? takiego po?yczkobiorc? w bazach BIK i BIG. Co wi?cej, czasami przymknie oko na drobne zaleg?o?ci w tych bazach.