Po?yczka dla studenta bez pracy

Student te? cz?owiek i swoje potrzeby ma. Bywaj? bowiem sytuacje, kiedy osoba ucz?ca si? potrzebuje pilnie kilkuset z?otych np. na rat? za studia, kurs prawa jazdy, wyjazd, remont czy przeprowadzk?. Niezale?nie od celu i przeznaczenia, ma?o kto chce po?yczy? pieni?dze osobie, która jeszcze nie pracuje, a odbywa np. bezp?atny sta? w ramach praktyk. Z pomoc? przychodz? firmy po?yczkowe oferuj?ce gotówk? osobom bez pracy. Gdzie i jak po?yczy? w ten sposób potrzebne pieni?dze?

Kredyt studencki nie dla ka?dego

Pierwsze co przychodzi na my?l, szukaj?c wsparcia finansowego na studiach to tzw. kredyt studencki oferowany przez niektóre banki. Jest on op?acalny ze wzgl?du na niskie oprocentowanie i roz?o?enie jego sp?aty na raty, dopiero po zako?czeniu studiów. Jednak, aby go otrzyma?, trzeba spe?nia? kilka, podstawowych warunków:

  • studiowa? czy to dziennie czy zaocznie, niezale?nie od rodzaju uczelni i kierunku,
  • rozpocz?? studia przed 25 rokiem ?ycia,
  • dochód na cz?onka rodziny studenta nie mo?e przekroczy? 2500 z?otych netto miesi?cznie,
  • dodatkowo kredyt studencki wymaga zabezpieczenia w postaci tzw. por?czycieli.

Niestety, nie maj?c wsparcia bliskich osób, które mog?yby por?czy? nam na kilka najbli?szych lat studiowania, nie mamy szans na otrzymanie takiego wsparcia z banku.

 

Warto zaznaczy? te?, ?e kredyt studencki nie jest wyp?acany jednorazowo w ca?o?ci, ale w tzw. transzach miesi?cznych, w kwotach od 400 do 800 z?/miesi?c. Dlatego, je?li student nie chce si? wi?za? na d?u?szy okres czasu sp?aty kredytu z bankiem, bo potrzebuje jednorazowo niewielkiej kwoty do 1000 z?otych, mo?e si? uda? do firmy oferuj?cej po?yczk?-chwilówk?.

Chwilówka dla studenta

Co zatem zrobi?, je?li potrzebujemy pilnie gotówki na jednorazowy wydatek, jak np. na pilny wyjazd, przeprowadzk? na now? stancj? czy na rat? za studia? Nie maj?c pracy, nie mo?emy ubiega? si? o gotówk? w banku, a wi?c pozostaj? nam jedynie darmowe i zwykle miesi?czne, krótkoterminowe chwilówki w wysoko?ci kilkuset z?otych przelewu.
Do firm, które udzielaj? takich po?yczek jedynie na dowód osobisty i bez weryfikacji dochodu, nale?? m.in.:

Wi?cej po?yczkodawców z ofert? chwilówek dla studentów bez pracy mo?na znale??, korzystaj?c z naszej porównywarki po?yczek.

Jakie warunki trzeba spe?ni?, ?eby otrzyma? po?yczk? bez dochodu?

Jak wida? w powy?szej ofercie pozabankowych firm po?yczkowych, pierwszym kryterium jest nie tylko pe?noletnio??, ale uko?czony wiek 20 lat, co na szcz??cie w przypadku wi?kszo?ci studentów nie stanowi problemu.

 

Kolejn? rzecz? jest posiadanie dowodu osobistego, wi?c tym samym numeru PESEL i dzi?ki temu mo?liwo?? identyfikacji takiej osoby, nie tylko po adresie zamieszkania. Dodatkowo osoba ubiegaj?ca si? o jak?kolwiek po?yczk?, musi posiada? konto osobiste w banku, które zostaje wst?pnie zweryfikowane przelewem w wysoko?ci 1 grosza lub 1 z?otego na konto po?yczkodawcy.

 

Do danych identyfikacyjnych nale?? jeszcze dane kontaktowe, które s? wymagane przy ka?dej po?yczce – czy to chwilówce czy na raty. Obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie RP, w?asny numer telefonu oraz coraz cz??ciej adres e-mail do kontaktu drog? elektroniczn?.

 

Po pozytywnym sprawdzeniu konta i danych osobistych, nast?puje weryfikacja historii kredytowej, od której zale?y wszystko i czy w ogóle otrzymamy chwilówk?, nie posiadaj?c pracy. Dla porównania – tak, jak przy sta?ym dochodzie w postaci wynagrodzenia czy emerytury – jest szansa, aby osoba zad?u?ona otrzyma?a pomoc finansow? z firmy po?yczkowej, tak w przypadku braku jakiegokolwiek dochodu, historia finansowa musi by? zupe?nie czysta i klarowna dla po?yczkodawcy.

 

Co jest jeszcze wa?ne i co mo?e wykorzysta? student bez pracy to tak?e wszelkie stypendia – czy to naukowe czy socjalne, które w pewnym stopniu stanowi? jaki? sta?y dochód dla firmy po?yczkowej, podobnie jak zasi?ki przy osobach bezrobotnych.

Inne ?ród?a finansów dla studenta

W zale?no?ci od sytuacji i indywidualnych mo?liwo?ci osoby, która studiuje, chwilówka to tylko ko?o ratunkowe dla jednorazowego kryzysu finansowego. Na co dzie? za co? ?y? trzeba i po?yczki nie s? tu rozwi?zaniem.

 

Niektórzy studenci maj? to szcz??cie, ?e wspiera ich rodzina i otrzymuj? dofinansowanie do nauki od swoich rodziców czy dziadków. Z drugiej strony, trzeba si? kiedy? w ko?cu usamodzielni? i uniezale?ni? od innych.

 

Oprócz dobrych stopni w nauce, które mog? zagwarantowa? stypendium socjalne, cho? na jeden z semestrów, warto pomy?le? równie? o dorywczej pracy. Je?eli s? to studia zaoczne, wi?kszo?? osób studiuj?cych pracuje i tym samym zdobywa cenne do?wiadczenie zawodowe ju? od m?odych lat. W przypadku studiowania dziennie, wbrew pozorom istnieje wiele zaj??, które mo?na wykonywa? albo weekendowo albo wieczorami. Bran?a handlowa czy gastronomiczna bardzo ch?tnie zatrudnia osoby studiuj?ce, zapewniaj?c im elastyczny grafik pracy oraz zatrudnienie na umow? zlecenie. Korzystaj? na tym dwie strony – pracodawca, który p?aci mniejszy ZUS oraz student, który dorabia sobie do swojego osobistego bud?etu.

 

Warto zatem pami?ta?, ?e zarówno kredyt studencki czy po?yczka-chwilówka to tylko dodatek finansowy na okre?lony czas, a nie podstawowe ?ród?o utrzymania, które warto wypracowywa? ju? od wczesnych lat studiów.