Po?yczka dla graczy – Loans 4 Players – co to takiego?

Loans 4 Players to nietypowa oferta w?ród pozabankowych form po?yczenia gotówki, skierowana g?ównie do grupy graczy. Interesujesz si? gamingiem i pewnie wiesz, ile kosztuje dobry sprz?t komputerowy, dzi?ki któremu rozegrasz niejedn? imponuj?c? akcj? online. Po?yczk? rataln? w kwocie od 800 do 15 000 z?otych, mo?esz wykorzysta? nie tylko na swoj? pasj?, ale równie? na inny dowolny cel. O szczegó?ach po?yczki dla graczy piszemy wi?cej poni?ej.

Do kogo skierowana jest oferta Loans 4 Players?

Po?yczka Loans 4 Players wyró?nia si? na rynku po?yczek pozabankowych g?ównie tym, ?e skierowana jest ona do w?skiej grupy mi?o?ników gier komputerowych, cho? w praktyce nie tylko. Oferta znanej ju? na rynku firmy po?yczkowej IPF Polska Sp. z o. o., dzia?aj?cej pod popularn? mark? Provident i Hapi Po?yczki, gwarantuje wysok? jako?? obs?ugi swoich klientów.

 

Kto mo?e stara? si? o po?yczk? dla graczy? Ka?dy, niekoniecznie tylko i wy??cznie pasjonat gier komputerowych. Ka?da osoba, która ma uko?czone 18 lat, posiada konto w banku, telefon komórkowy, e-mail i sta?y, miesi?czny dochód. Loans 4 Players honoruje przychody z tytu?u renty, emerytury, umowy o prac?, dzia?alno?ci gospodarczej czy umowy cywilnoprawnej. Dodatkowo istotne jest posiadanie obywatelstwa polskiego oraz adres zamieszkania na terenie RP, co weryfikowane jest ju? na poziomie wniosku o po?yczk?.

Jak i gdzie mo?na otrzyma? po?yczk? dla graczy?

Odpowied? jest krótka – online, bezpo?rednio na stronie Loans 4 Players, zreszt? jak u wi?kszo?ci Po?yczkodawców. Wystarcz? trzy, szybkie kroki, jak zapewnia firma, aby otrzyma? b?d? nie, potrzebn? gotówk? do 15 tysi?cy z?otych.
Aplikacja o po?yczk? rozpoczyna si? od wybrania kwoty gotówki i ilo?ci rat do jej ca?kowitej sp?aty. Opcje mamy nast?puj?ce: od 800 do 15 000 z?otych, roz?o?onych w ratach od 3 do 36 miesi?cy. RRSO wynosi aktualnie 78,35%, co na przyk?adzie przy po?yczce 4000 z?otych na 36 m-cy, daje ca?kowit? kwot? do oddania w wysoko?ci 8 676 z?otych.

 

Drugim krokiem jest wype?nienie wniosku o po?yczk? drog? online, a po jego akceptacji, Po?yczkodawca kontaktuje si? z Wnioskuj?cym drog? telefoniczn? w celu weryfikacji jego danych. Po zako?czeniu ca?ej procedury pieni?dze wp?ywaj? bezpo?rednio na konto bankowe wnioskuj?cego o po?yczk? rataln? w firmie Loans 4 Players.

Zalety i wady Loans 4 Players

Oferta dla graczy to tylko i wy??cznie po?yczki ratalne, co niestety nie daje mo?liwo?ci darmowej chwilówki, jak w przypadku wi?kszo?ci firm pozabankowych. A koszty w postaci niema?ego RRSO oraz kosztów dodatkowych, takich jak prowizja, to g?ówna wada tej do?? drogiej oferty po?yczki ratalnej. Co jest równie istotne, b?d?c przy wadach, to dodatkowe, podwojone koszty dotycz?ce po?yczek niesp?aconych w okre?lonym terminie lub opó?nie? w jej sp?acie. Firma Loans 4 Players zastrzega sobie mo?liwo?? naliczenia dwu krotno?ci odsetek ustawowych za opó?nienie, przyk?adowo w wysoko?ci 14% dodatkowo.

 

Zalety po?yczki dla graczy to du?a szansa na pozytywn? weryfikacj? wniosku i mo?liwo?? otrzymania sporej gotówki, nawet do 15 000 z?otych. Co wi?cej, dzi?ki sta?ym, miesi?cznym dochodom, du?o ?atwiej jest zachowa? p?ynno?? finansow?, sp?acaj?c po?yczk? w ratach, nawet przez okres 3 lat. Plusem dla Po?yczkobiorców jest szybka i wygodna po?yczka ca?kowicie online.

Opinie o Loans 4 Players

Przegl?daj?c fora internetowe serwisów dotycz?cych chwilówek i po?yczek ratalnych, niestety nie znajdziemy zbyt wielu informacji o Loans 4 Players. Tak, jak Wonga, Provident czy Lendon ciesz? si? ogromn? popularno?ci? na rynku pozabankowych chwilówek, tak omawiane tutaj po?yczki dla graczy nale?? do rzadko?ci. Równie? w rankingach po?yczek ratalnych, Po?yczkodawca ten ma?o kiedy widnieje na li?cie w?ród tych najbardziej polecanych. A jedyna opinia, jak? mo?na znale??, dotyczy g?ównie tych klientów zadowolonych, którym uda?o si? otrzyma? kwot? 15 tysi?cy z?otych na 36 rat.

 

Podsumowuj?c i odpowiadaj?c na pytanie – co to jest po?yczka dla graczy, pod popularn? mark? Loans 4 Players – to po prostu typowa chwilówka na raty. A jedyne, co j? wyró?nia na rynku finansowym to strategia marketingowa i nastawienie na w?sk?, docelow? grup? mi?o?ników gier komputerowych. Co nie zmienia faktu, ?e mo?e j? otrzyma? ka?da osoba pe?noletnia, która spe?nia pozosta?e warunki Po?yczkodawcy. I jak ka?da po?yczka ratalna, nie jest to tania oferta. Dlatego wybieraj?c pozabankow? chwilówk? na raty, warto kierowa? si? nie tylko pasj? do gamingu, ale przede wszystkim kalkulacj? jej op?acalno?ci oraz opiniami innych Po?yczkobiorców.