Po?yczka bez za?wiadcze? o dochodach – gdzie szuka??

Wielu po?yczkobiorców si?ga po produkty finansowe, którymi s? darmowe po?yczki pozabankowe oraz po?yczki bez za?wiadcze?. Niektóre firmy po?yczkowe umo?liwiaj? roz?o?enie zobowi?zania maksymalnie na 30 dni, inne za? a? nawet na 60 miesi?cy. Coraz wi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? po?yczki ratalne przez Internet z szybkim przelewem na konto po?yczkobiorcy.

Dlaczego po?yczki ratalne ciesz? si? tak du?? popularno?ci??

Ratalne po?yczki pozabankowe s? atrakcyjn? alternatyw? dla tradycyjnych kredytów bankowych. Na ich korzy?? przemawia m.in. minimum formalno?ci, mo?liwo?? z?o?enia wniosku po?yczkowego przez Internet, cz?sto brak konieczno?ci przedstawiania jakichkolwiek za?wiadcze?, a tak?e mo?liwo?? zaci?gni?cia pierwszej po?yczki za darmo (chocia? jest to domen? popularnych chwilówek, czyli krótkoterminowych po?yczek).

Po?yczki ratalne mo?na roz?o?y? na kilka – kilkana?cie dogodnych rat. Roz?o?enie sp?aty zobowi?zania w czasie pozwala na uzyskanie wzgl?dnie niskiej miesi?cznej raty, co w konsekwencji nie stanowi du?ego obci??enia dla domowego bud?etu. RRSO po?yczek ratalnych jest bardzo zró?nicowane. Niektórzy po?yczkodawcy ustalaj? je na kilka – kilkana?cie procent, inni za? nawet na kilkaset – kilka tysi?cy procent. Warto sprawdzi? warto?? Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania przed z?o?eniem wniosku o po?yczk? w danej instytucji. Po?yczki ratalne z regu?y s? jednak ta?szym rozwi?zaniem ni? szybkie chwilówki. W niektórych przypadkach koszty po?yczek na raty s? nawet ni?sze ni? w przypadku tradycyjnych kredytów konsumpcyjnych udzielanych przez banki (np. Hapi Po?yczki – RRSO od 7,81%).

Firmy po?yczkowe oferuj?ce po?yczki bez za?wiadcze?

W których firmach po?yczkowych mo?emy liczy? na otrzymanie po?yczki bez za?wiadcze?? Oto niektórzy z po?yczkodawców, którzy oferuj? tego typu produkty finansowe na polskim rynku pozabankowym:

 1. Szybka Gotówka:
 • po?yczka od 100 do 7000 z?otych,
 • darmowa po?yczka do: 6000 z?otych,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 6000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 1 do 65 dni,
 • RRSO dla przyk?adu reprezentatywnego: 222602%,
 1. Kuki.pl:
 • po?yczka od 200 do 10000 z?otych,
 • darmowa po?yczka do: 3000 z?otych,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 3000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 1 do 30 dni,
 • RRSO dla przyk?adu reprezentatywnego: 916,77%,
 1. Vivus:
 • po?yczka od 100 do 7500 z?otych,
 • darmowa po?yczka do: 3000 z?otych,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 3000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 1 do 61 dni,
 • RRSO dla przyk?adu reprezentatywnego: 819,1%,
 1. Ale Gotówka:
 • po?yczka od 500 do 5000 z?otych,
 • darmowa po?yczka do: 2000 z?otych,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 2000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 7 do 30 dni,
 • RRSO dla przyk?adu reprezentatywnego: 1983,1%,
 1. Filarum:
 • po?yczka od 100 do 5000 z?otych,
 • darmowa po?yczka do: 1000 z?otych,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 1000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 1 do 30 dni,
 • RRSO dla przyk?adu reprezentatywnego: 1936,3%,
 1. Wonga:
 • po?yczka od 50 do 20000 z?otych,
 • po?yczka za 10 z?otych do: 1500 z?otych,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 20000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 1 dnia do 60 miesi?cy,
 • RRSO dla przyk?adu reprezentatywnego: 84,9% (po?yczka ratalna) oraz 281,2% (po?yczka krótkoterminowa),
 1. Extra Portfel:
 • po?yczka od 100 do 6000 z?otych,
 • darmowa po?yczka do: 3000 z?otych,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 3000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 5 do 45 dni,
 • RRSO dla przyk?adu reprezentatywnego: 1900%,
 1. Miloan:
 • po?yczka od 300 do 5000 z?otych,
 • darmowa po?yczka do: 2500 z?otych,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 2500 z?otych,
 • okres kredytowania: od 1 do 30 dni,
 • RRSO dla przyk?adu reprezentatywnego: 1732,08%,
 1. Monedo Now:
 • po?yczka od 1500 do 9000 z?otych,
 • darmowa po?yczka do: brak
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 10000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 6 do 25 miesi?cy,
 • RRSO dla przyk?adu reprezentatywnego: 104.66%,
 1. Zaplo:
 • po?yczka od 1000 do 15000 z?otych,
 • darmowa po?yczka do: brak,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 15000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 3 do 36 miesi?cy,
 • RRSO dla przyk?adu reprezentatywnego: 78,6%,
 1. Super Grosz:
 • po?yczka od 1000 do 15000 z?otych,
 • darmowa po?yczka: dla nowych klientów, je?eli sp?ac? swoje zobowi?zanie w terminie do 30 dni,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 15000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 4 do 48 miesi?cy,
 • RRSO dla przyk?adu reprezentatywnego: 57,8%,
 1. Ferratum:
 • po?yczka od 1000 do 10000 z?otych,
 • darmowa po?yczka: chwilówka do 2000 z?otych,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 5000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 6 do 24 miesi?cy,
 • RRSO dla przyk?adu reprezentatywnego: 160%.

Nale?y pami?ta? o tym, ?e ka?dy z po?yczkodawców mo?e poprosi? o dostarczenie dokumentów (m.in. potwierdzaj?cych dochód, wyci?gów z rachunku bankowego) w nadzwyczajnych sytuacjach. Nawet w przypadku, gdy deklaruje, i? udzielana przez nich po?yczka jest bez za?wiadcze?. We wniosku po?yczkowym nale?y poda? m.in. miesi?czn? wysoko?? dochodów. Konieczne jest podawanie warto?ci zgodnej z rzeczywisto?ci?. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku po?yczkowym mo?e grozi? m.in. konsekwencjami za prób? wy?udzenia (artyku? 297 § 1 Kodeksu Karnego).