Po?yczka a kredyt bankowy – porównanie kosztów

Wzi?cie kredytu lub po?yczki mo?e pozwoli? zarówno na unikni?cie problemów, jak i zrealizowanie marze? i celów, np. zakupu samochodu, wyjazdu na wakacje czy wymianie domowego sprz?tu AGD. Cz?sto bywa tak, ?e obie formy po?yczania u?ywane s? zamiennie, jako równe sobie. Tak oczywi?cie nie jest, gdy? ró?ni si? zarówno ich forma prawna, jak te? instytucja, która mo?e ich udziela?. Odmienne b?d? równie? koszty.

Czym jest kredyt, a czym po?yczka?

Kredyt to ?rodki pieni??ne w pewnej kwocie, które oddawane s? do dyspozycji kredytobiorcy na pewien czas (oznaczony w umowie) pod warunkiem, ?e pieni?dze te zostan? oddane w wyznaczonym terminie, a kredytobiorca posiada odpowiedni? zdolno?? kredytow? rozpatrzon? pod k?tem realnej mo?liwo?ci sp?aty raty. Kredytów mog? udziela? tylko instytucje do tego uprawnione w ustawie Prawo bankowe – bank lub SKOK. Ta forma po?yczania jest form? celow?, wi?c kredytobiorca musi posiada? sprecyzowany cel, na co wyda? pieni?dze z kredytu, a odpowiedni zapis powinien si? znale?? w umowie.

Po?yczk? nazywamy natomiast ka?de u?yczenie pieni?dzy, niezale?nie od tego pomi?dzy jakimi podmiotami ona zachodzi. Mo?e to by? ka?da osoba lub instytucja, która posiada w?asne ?rodki i z tych ?rodków udziela po?yczki – bank dla odmiany po?ycza z pieni?dzy zdeponowanych przez swoich klientów. Po?yczka ma te? swoje niew?tpliwe zalety. Po?yczkobiorca nie ma obowi?zku informowania, w jakim celu potrzebuje pieni?dzy, a z drugiej strony – po?yczkodawca nie ma prawa kontrolowa? tego, na co zosta?y przeznaczone. Równie? koszty mog? zosta? ustalone dowolnie (w ramach obowi?zuj?cego prawa), mo?e by? to nawet po?yczka nieodp?atna, taka jak darmowa chwilówka.

Dlaczego ludzie zwracaj? si? do firm po?yczkowych?

Powodami, dla których ludzi zwracaj? si? do instytucji pozabankowych s?:

 • Szybko wydawana decyzja i pieni?dze. Po?yczka nie wymaga podpisania umowy w formie papierowej. W przypadku po?yczki Internetowej, umow? oczywi?cie podpisujemy, ale w formie internetowej, elektronicznej lub udzielamy pe?nomocnictwa wyznaczonej do tego przez firm? osobie. S? firmy po?yczkowe, które praktykuj? równie? osobisty podpis (np. Aasa, Provident).
 • Ma?o formalno?ci. Prawo nie narzuca, by po?yczkodawca stawia? osobie po?yczaj?cej wymagania i mo?e to zrobi? bez ?adnych warunków. Je?li firmy po?yczkowe wymagaj? np. zdolno?ci i wiarygodno?ci kredytowej, robi? to dla bezpiecze?stwa swojego kapita?u, ale nie wymagaj? zabezpieczenia takiego faktu odpowiednimi dokumentami i wi?kszo?? chwilówek czy po?yczek ratalnych s? po?yczkami bez za?wiadcze?.
 • Bank odmówi? po?yczki. Bank z kolei musi stawia? odpowiednie warunki, których dolny limit wyznaczony jest odgórnie i nie mo?na schodzi? poni?ej tego poziomu.
 • Mo?liwo?? udzielenia po?yczki bez BIK. Bank ma obowi?zek sprawdzi? zarówno histori? kredytow? kredytobiorcy (czyli to jak sp?aca? swoje poprzednie zobowi?zania), jak i to jakie zachowania finansowe przejawia grupa kredytobiorców o podobnych do klienta cechach (jest to cz??? scoringu punktowego w BIK). Firma po?yczkowa nie musi uzale?nia? od tego swojej decyzji.
  • Dwa pierwsze powody ze zrozumia?ych wzgl?dów dotycz? przede wszystkim chwilówek i internetowych po?yczek ratalnych. Dwa pozosta?e s? mieszane i dotycz? zarówno po?yczek chwilówek (cho? w du?o mniejszym stopniu, bo te udzielane s? raczej w ma?ych kwotach), jak i wi?kszych po?yczek ratalnych. Dla osób, które potrzebuj? naprawd? du?ych pieni?dzy jest to najwi?ksza przeszkoda.

   Jakie s? koszty kredytu w banku?

   Koszty ca?kowite kredytu bankowego zawieraj? si? w?a?ciwie w takich samych op?atach, jakie znamy z firm po?yczkowych (zobacz: „Op?aty, prowizje, odsetki – wszystko o kosztach po?yczki”). Mog? to by?:

   • odsetki
   • prowizja za udzielenie kredytu
   • op?ata przygotowawcza
   • op?ata administracyjna

   Koszty kredytu i po?yczki – porównanie

   Utar?o si? my?lenie, ?e koszty kredytu s? ni?sze ni? po?yczki i jest to my?lenie s?uszne. Wynika to z tego, ?e stopnie? ryzyka braku sp?aty jest dla tych instytucji ró?ny. Firmy po?yczkowe w mniejszym stopniu ubezpieczaj? si? od ryzyka utraty funduszy, wi?c wy?sze koszty stanowi? odpowiedni? rekompensat?. Poni?ej znajduje si? realne porównanie kosztów kredytu w najwi?kszych bankach i firmach po?yczkowych (kwota 5000 z?otych, okres sp?aty 12 miesi?cy):

   • Alior Bank – 640 z?otych/ rata 470 z?otych
   • mBank – 952 z?ote/ rata 496 z?otych
   • BZ WBK – 736 z?otych/ rata 478 z?otych
   • Millennium – 784 z?ote/ rata 483 z?ote
   • PKO BP – 508 z?otych/ rata 459 z?otych
   • Wonga – 1250 z?otych/ rata 520,90 z?otych
   • Monedo Now – 1393 z?ote/ rata 533 z?ote
   • Ferratum – 3019 z?otych/ rata 668,33 z?otych
   • Zaplo – 3024,96 z?otych/ rata 681 z?otych

   Kredyt nie daje gwarancji bezpiecze?stwa

   Posiadanie odpowiedniej wiedzy dotycz?cej zarówno kredytów to klucz do tego, by po?ycza? tak, aby móc unikn?? konsekwencji niewywi?zywania si? ze swoich zobowi?za?. Oprócz rozeznania w ró?norodnej ofercie firm, potrzebne b?dzie równie? bie??ce analizowanie swojej sytuacji finansowej. Ka?da z wymienionych form po?yczania ma swoje wady i zalety, a w przypadku firm po?yczkowych s? to oczywi?cie wi?ksza wygoda, dost?pno?? i wi?ksza wolno??, je?li chodzi o przeznaczenie tych pieni?dzy – warto wi?c ?ledzi? bie??ce trendy.