Poradnik po?yczkobiorcy: jak sprawdzi?, czy ma si? d?ugi?

Zad?u?enie to problem wielu ludzi na ca?ym ?wiecie, ale w ?adnej mierze nie jest przez to mniej stresuj?ce. Czasami nawet najmniejsza niesp?acona chwilówka mo?e si? za d?u?nikiem ci?gn?? latami. Jeszcze ci??sz? sytuacj? jest ta, w której rzekomy d?u?nik o d?ugach dowiaduje si? dopiero wtedy, kiedy osi?gn?? ju? znaczn? kwot? i wielkimi krokami zmierzaj? w stron? rozprawy s?dowej. W jaki sposób mo?na si? przed tym chroni? i jak dok?adnie okre?li? swoje zad?u?enie?

Sk?d bior? si? d?ugi?

Zad?u?enie mo?e dotkn?? ka?dego, nawet tego, kto przed zaci?gni?ciem zobowi?zania by? w dobrej sytuacji finansowej. O ile po?yczki, które zosta?y zaci?gni?te po uprzednim przemy?leniu i stosownie do zawarto?ci portfela (zob.: „ABC po?yczkobiorcy: jak dobrze wybra? kwot? i okres sp?aty po?yczki?”) nie b?d? stanowi? problemu, o tyle nieprzemy?lane decyzji mog? prowadzi? do tzw. p?tli kredytowej, b?d?cej skutkiem nadmiernego zad?u?ania si?.

W skrajnych przypadkach po?yczkobiorcy trac? nawet kontrol? nad tym ile i od kogo po?yczyli, ile z tego ju? sp?acili i jaka jest rzeczywista suma ich zad?u?enia. Wtedy z pewno?ci? przyda si? mo?liwo?? kontroli swojego zad?u?enia i b?dzie to pierwszy krok do tego, by stopniowo pozbywa? si? finansowego ci??aru.

D?ugi jednak mog? by? niezawinione, a sam d?u?nik zamiast winowajc?, sta? si? ofiar?. Mowa tutaj o tzw. kradzie?ach to?samo?ci i podszyciu si? pod inn? osob?. Zwykle ma to na celu osi?gni?cie pewnych korzy?ci finansowych, a to najpro?ciej osi?gn?? zaci?gaj?c kredyt lub po?yczk? na nazwisko ofiary lub w jej imieniu skorzysta? z pewnych us?ug (np. dokonuj?c zakupów na raty lub podpisuj?c telekomunikacyjn? umow? abonamentow?). Dla takich osób równie wa?na jest kontrola historii regulowania swoich zobowi?za?. Oczywi?cie takie sytuacje nie s? nagminne i dotycz? niewielkiego odsetka spraw, ale – jak mówi? – przezorny zawsze ubezpieczony.

Czy mo?na sprawdzi? swoje d?ugi, zanim b?dzie za pó?no?

Sprawdzenie swojej dok?adnej sytuacji kredytowej w dzisiejszych czasach nie nastr?cza wi?kszych problemów, a osoba fizyczna mo?e posi?kowa? si? takimi samymi bazami danych, do których dost?p maj? banki czy instytucje po?yczkowe. Co wi?cej, cykliczne raporty wydane przez te rejestry jest cz?sto darmowe.

Najpopularniejszym sposobem na sprawdzenie poziomu swojego zad?u?enia jest wgl?d do rejestru Biura Informacji Kredytowej oraz baz danych Biur Informacji Gospodarczej (tzw. rejestrów d?u?ników): KRD, ERIF oraz Infomonitor.

Sprawdzamy bazy BIK i BIG

Zarówno rejestr BIK, jak i rejestry Biur Informacji Gospodarczej umo?liwiaj? uzyskanie osobistego raportu równie? przez osoby fizyczne. Jakkolwiek, nie b?dzie to dost?p swobodny – aby otrzyma? raport, nale?y za?o?y? konta w odpowiednich serwisach oraz potwierdzi? swoj? to?samo?? dok?adnie w taki sam sposób, jak przy zaci?ganiu po?yczki przez Internet, czyli poprzez przelew weryfikacyjny. Czasami wymagane b?dzie równie? przedstawienie kopii dowodu osobistego lub skorzystanie ze specjalnego kodu weryfikacyjnego przes?anego listem poleconym na adres zameldowania i za potwierdzeniem odbioru.

O tym, jak korzysta? z raportów Biura Informacji Kredytowej pisali?my ju? w artykule „Jak za?o?y? konto i korzysta? z us?ug BIK?”. Pozosta?e rejestry: BIG Informonitor, KRD oraz ERIF funkcjonuj? w bardzo podobny sposób, a za?o?enie konta i pobranie raportu o sobie podlega takim samym regu?om weryfikacyjnym. Trzeba jednak pami?ta?, ?e w przypadku wszystkich wymienionych baz raporty b?d? bezp?atne, o ile nie b?d? pobierane cz??ciej ni? raz na 6 miesi?cy. Wi?ksza cz?stotliwo?? jest niestety p?atna.

W podobny sposób mo?na sprawdzi? zad?u?enie osoby zmar?ej, po której si? dziedziczy. W tym celu konieczne b?dzie jednak wys?anie odpowiedniej pro?by bezpo?rednio do rejestru wraz z danymi zmar?ego (w tym równie? numer PESEL i dowodu osobistego), za??czonym aktem zgonu oraz potwierdzeniem s?dowego nabycia spadku po tej osobie.

Narodowe Centrum D?ugów – czy warto korzysta? z tej bazy?

Mo?na posi?kowa? si? równie? sprawdzeniem siebie w innych, pomniejszych rejestrach d?u?ników czy gie?dach wierzytelno?ci, cho? b?dzie to opcja zdecydowanie bardziej czasoch?onna i mniej efektywna. Takich rejestrów jest bardzo du?o, s? rozproszone, a sprawdzenie swojej osoby nawet w kilku z nich mo?e nie da? zadowalaj?cych efektów.

Jedn? z najpopularniejszych baz wierzytelno?ci jest Narodowe Centrum D?ugów, gdzie wierzytelno?ci mog? zosta? wystawione na sprzeda?. Tak, jak pisali?my wcze?niej, niefigurowanie w niej nie da pewno?ci, ?e ?aden d?ug nie istnieje, ale warto zajrze? równie? i tutaj, tym bardziej ?e korzystanie z niej jest ca?kowicie bezp?atne.

Jak mog? sprawdzi?, czy mam d?ug u komornika?

Sprawdzanie kontrolne, czy istnieje jakikolwiek d?ug podlegaj?cy egzekucji komorniczej, mija si? z celem. Przede wszystkim dlatego, ?e taki d?u?nik zosta?by o tym fakcie ju? poinformowany, niezale?nie od tego, jaki adres korespondencyjny zosta? wpisany w umowie po?yczkowej lub kredytowej. Nawet je?li ofiara oszustwa przeoczy monity i wezwania do zap?aty, pismo komornicze z pewno?ci? trafi pod jego w?a?ciwy adres. Komornik musi w takim pi?mie zawrze? nie tylko podstaw? d?ugu, ale i równie? jego wysoko??. Podwa?a? mo?na jedynie zasadno?? naliczenia d?ugu – w tym celu nale?y jak najszybciej skontaktowa? si? z komornikiem i bezpo?rednio z nim wyja?ni?, dlaczego taki d?ug powsta?.