Poduszka finansowa – co warto o niej wiedzie??

W dzisiejszych czasach niewiele osób ma zaoszcz?dzone pieni?dze „na czarn? godzin?”, czyli na przyk?ad na wypadek utraty pracy czy te? choroby w rodzinie. Wi?kszo?? nadal ?yje z „dnia na dzie?” lub „od pierwszego do pierwszego”. Bezpiecze?stwo finansowe to wa?na rzecz, która pomaga w zapewnieniu spokoju ducha na wypadek niespodziewanych kolei losu. Oszcz?dno?ci to jedno, innym zabezpieczeniem jest poduszka finansowa. Co to jest poduszka finansowa? Co warto o niej wiedzie??

Poduszka finansowa – co to jest?

Poduszka finansowa to oszcz?dno?ci, które zosta?y poczynione z konkretnym celem, czyli na tzw. czarn? godzin?. Postrzegana jest jako pula ?rodków w postaci funduszu awaryjnego. ?rodki te mog? zosta? wykorzystane w nag?ych sytuacjach, na przyk?ad:

  • niespodziewana utrata pracy – ?rodki niezb?dne do ?ycia, zanim nie znajdziemy nowej pracy,
  • nag?a choroba w rodzinie,
  • awaria samochodu,
  • inna szkoda maj?tkowa.

Poduszka finansowa umo?liwia sfinansowanie nag?ych wydatków bez konieczno?ci si?gania po po?yczk? pozabankow? lub tradycyjny kredyt. Im wi?ksza poduszka finansowa, tym lepiej. Zgromadzone ?rodki pozwalaj? na spokojny sen i mniej stresu w sytuacjach awaryjnych.

Poduszka finansowa – czy warto odk?ada? na ni? pieni?dze?

Poduszka finansowa to pula ?rodków pieni??nych, która zosta?a zebrana dzi?ki systematycznemu oszcz?dzaniu. To ?rodki, po które mo?na si?gn?? na wypadek nag?ych, niespodziewanych wydatków lub utraty pracy. Fundusz awaryjny zapewnia bezpiecze?stwo finansowe gospodarstwa domowego. Zgromadzone ?rodki s? szczególnie pomocne na wypadek trudno?ci finansowych. O poduszk? finansow? powinno si? zadba?, zw?aszcza gdy ma si? na utrzymaniu inne osoby (np. dzieci) lub prowadzi si? jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Niestabilna sytuacja finansowa mo?e okaza? si? bardzo stresuj?ca w obliczu obawy o utrat? pracy czy choroby osoby bliskiej. Wed?ug psychologów zgromadzenie poduszki finansowej mo?e uchroni? przed utrat? kontroli nad w?asnym ?yciem oraz ewentualnym problemami natury psychicznej (np. depresj?). Najogólniej mówi?c, poduszka finansowa daje poczucie bezpiecze?stwa finansowego.

Równie wa?n? kwesti? jest wysoko?? posiadanej poduszki finansowej. Jest ona uzale?niona od kilku czynników, np. liczby domowników. Tak naprawd? nie ma jednej zasady, ile powinien wynosi? fundusz awaryjny. Istniej? jednak pewne wskazówki, dzi?ki którym mo?liwe jest ustalenie szacunkowej puli ?rodków na poduszce finansowej.

Ile ?rodków nale?y zgromadzi? na poduszce finansowej?  

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile ?rodków nale?y zgromadzi? na poduszce finansowej. Jest to w g?ównej mierze uzale?nione od potrzeb finansowych danego gospodarstwa domowego. Inaczej powinien wygl?da? fundusz awaryjny w rodzinie kilkuosobowej obci??onej kredytem hipotecznym, a inaczej bezdzietnej pary mieszkaj?cej we w?asnym lokalu.

Badania przeprowadzone przez BG?Optima wykaza?y, i? wed?ug Polaków poduszka finansowa powinna wynosi? do najmniej 69 tysi?cy z?otych. Jest to do?? wysoka kwota, b?d?ca równowarto?ci? blisko 20 ?rednich wynagrodze?. Wi?kszo?? Polaków uwa?a, ?e w?a?nie taki fundusz awaryjny jest w stanie zapewni? odpowiedni poziom bezpiecze?stwa finansowego. W?ród naszych rodaków mo?na jednak doszuka? si? g?osów, i? poduszka finansowa powinna wynosi? co najmniej 100 tysi?cy z?otych (75% respondentów) lub nawet 150 tysi?cy z?otych (20% respondentów). Kwoty te s? tak wysokie, ?e dla wielu z nas po prostu niewyobra?alne do zaoszcz?dzenia z co miesi?cznej pensji.

Specjali?ci s? jednak nieco bardziej optymistyczni. Wed?ug nich wysoko?? funduszu awaryjnego jest uzale?niona od miesi?cznych dochodów oraz wydatków gospodarstwa domowego. Zagwarantowanie p?ynno?ci finansowej na wypadek przej?ciowych problemów umo?liwia minimum trzykrotno?? miesi?cznych wydatków gospodarstwa domowego. Dla przyk?adu: je?eli wi?c w miesi?cu wydajemy 3000 z?otych, nasz fundusz awaryjny powinien wynosi? 9000 z?otych. Najlepiej jednak, aby poduszka finansowa wynosi?a co najmniej sze?ciokrotno?? lub nawet dwunastokrotno?? miesi?cznych wydatków.

Powy?sze warto?ci maj? charakter pogl?dowy. Wszystko uzale?nione jest od wielu czynników, tak?e od tego, jak szybko jeste?my w stanie za?egna? problemy (np. znale?? now? prac?, sfinansowa? leczenie). Suma ?rodków zgromadzonych na poduszce finansowej im jest wy?sza, tym lepiej.

Oszcz?dno?ci Polaków – jak wygl?da ta kwestia?

Osobn? kwesti? jest jednak nasze ?yczenie co do wysoko?ci poduszki finansowej, a faktyczna wysoko?? zgromadzonych ?rodków. Przeprowadzone badania s? jednak coraz bardziej optymistyczne. ?rednio ok. 70% Polaków oszcz?dza pieni?dze na „czarn? godzin?”. To 20% wi?cej ni? w 2015 roku. Wp?yw na wi?ksz? sk?onno?? do oszcz?dzania maj? nieco wy?sze zarobki, z których ?atwiej wygospodarowa? kwot?, jak? mo?na swobodnie przeznaczy? na poduszk? finansow?.

Wi?kszo?? Polaków (ponad 30%) ma od?o?one na koncie 1-3-krotno?? pensji. Nieco mniej osób dysponuje funduszem awaryjnym w wysoko?ci 4-6-krotno?ci miesi?cznego wynagrodzenia (ok. 21%). Z roku na rok ro?nie liczba Polaków oszcz?dzaj?cych pieni?dze na „czarn? godzin?”.